Yüklenicinin ihale Taahhütlerini Yerine Getirdikleri Halde Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi

Yapım işinin kesin kabulü yapıldığı, mal teslim edildiği halde, yüklenicinin istememesi nedeniyle, süreli veya süresiz, eski tarihli teminat mektupları muhafaza edilmektedir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 90, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu madde 13 ve 14, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:15) ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 395 inci maddesinde konu ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Taahhüt yerine getirilmişse (işin kabulü yapılmışsa), yüklenicinin bu işten dolayı, idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu yoksa, varsa garanti süresi dolmuşsa, teminat mektupları iade edilir. Eğer, taahhüt edilen iş yerine getirilmemişse veya o işle ilgili olarak idareye ve SGK-a borcu varsa, kurum bankaya yazarak tazminini ister. Eski tarihli teminat mektuplarının saklanması, 910 Teminat Mektupları Hesabının gerçeği yansıtmasını engellemektedir.

NOT: Bulgunun altına liste ekle: İşin adı, Tarihi, Tutarı

(İade edilmeyen teminat mektuplarının tutarları çok düşük olduğu için, “Denetim Görüşünün Dayanakları” na alınmadı) (Mali tabloları çok etkilemiyor)