yemek hizmeti alımı ihalelerinde öğün miktarlarının idarece tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan bu öğün miktarlarına göre belirlendiği, istekliler tarafından da tekliflerin idarece tahmini olarak belirlenen ve ihale dokümanına yansıtılan öğün miktarlarına göre oluşturulacağı, işin yürütümü sırasında yemek yiyecek kişi sayılarındaki değişimlere paralel olarak, idarece ihaleye çıkılmadan önce ihtiyacın tespiti aşamasında tahmini olarak belirlenen öğün miktarlarının değişmesinin (artması/azalması) söz konusu olabileceği, bu olası değişimler göz önünde tutularak öğün sayısının istekliye bildirilmesi ve her durumda tüketilen yemek sayısı üzerinden ödeme yapılmasının düzenlendiği, aksi takdirde idarenin faydalanmadığı/almadığı hizmetin bedelini ödemekle karşı karşıya kalarak kamu zararına sebep olacağı

Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmeti” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici firma, kamp süresi boyunca Bakanlık tarafından deniz kampları için gönderilen yemek menüsüne uymakla yükümlüdür. İlgili yemek menüleri şartname ekinde mevcuttur. İdare yemek menüsünde eşdeğer şekilde değişiklik yapabilir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin Çalışma Şartları ve Yapılacak İşler” başlıklı 6.1’inci maddesinde “• Grup etkinliklerine göre yemek planlaması idare tarafından belirlenecektir. Program sorumluları gerekli hallerde yemek planında değişiklik yapabileceklerdir. İdare çeşitli sebeplerle kamplarda kalan kişi sayısındaki değişiklikleri 1 (bir) gün önceden yükleniciye bildirecek, bu durumda yüklenici vereceği yemek miktarını buna göre ayarlayacaktır. Bunun haricinde yükleniciye günlük kişi sayısı her kamp döneminin başında bildirilecektir.

• Yemek hizmetinden yararlananların listesi günlük düzenli olarak firma tarafından tutulacaktır. Kaç kişi yemek hizmetinden yararlanmışsa ödemeler tutulan günlük liste üzerinden yapılacaktır. Yemek listesinin 196 kişiden az olması idareyi kesinlikle bağlayıcı bir hüküm olmamakla birlikte günlük kayıtlar firma yetkilisi ve kamp sorumlularının imzası ile geçerlidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin söz konusu iddiasına ilişkin olarak idarece “…Kampa katılacak kişi sayıları, kafile sorumluları tarafından idaremize bir gün önceden bildirildiğinden ve kampa katılacak kişiler il dışından geldiğinden kişi sayıları yaklaşık olarak belirlenmektedir. Bu sebeple ödemeler yemek yiyen kişilere göre düzenlenen puantajlar baz alınarak yapılacaktır. İhale dokümanında bu hususla alakalı ihalenin sağlıklı olarak sonuçlanması ve hizmetin ifasında sorunlar yaşanılmasını gerektirecek herhangi bir düzenleme bulunmadığı değerlendirilmiştir…” ifadelerine yer verilerek cevaplandığı görülmüştür.

Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmeti” başlıklı 6’ncı maddesinde yükleniciye yemek ödemelerinin günlük yemek yiyen kişi sayılarına göre yapılacağı düzenlemesinin; “Çalışma Şartları ve Yapılacak İşler” başlıklı 6.1’inci maddesinde ise grup etkinliklerine göre yemek planlamasının idare tarafından belirleneceği, program sorumlularının gerekli hallerde yemek planında değişiklik yapabilecekleri, idarenin çeşitli sebeplerle kamplarda kalan kişi sayısındaki değişiklikleri 1 (bir) gün önceden yükleniciye bildirebileceği, bu durumda yüklenicinin vereceği yemek miktarını buna göre ayarlayacağı, ek olarak idarece her kamp döneminin başında yükleniciye günlük kişi sayısının bildirileceği, yemek hizmetinden yararlananların listesinin günlük düzenli olarak firma tarafından tutulacağı, kaç kişinin yemek hizmetinden yararlanmışsa ödemelerin tutulan günlük liste üzerinden yapılacağı, yemek listesinin 196 kişiden az olmasının idareyi kesinlikle bağlayıcı bir hüküm olmamakla birlikte günlük kayıtların firma yetkilisi ve kamp sorumlularının imzası ile geçerli olacağı düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Yemek hizmetinin niteliği gereği hizmetten yararlanacakların sayısal değişiminin olağan olduğu, yemek hizmeti alımı ihalelerinde öğün miktarlarının idarece tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan bu öğün miktarlarına göre belirlendiği, istekliler tarafından da tekliflerin idarece tahmini olarak belirlenen ve ihale dokümanına yansıtılan öğün miktarlarına göre oluşturulacağı, işin yürütümü sırasında yemek yiyecek kişi sayılarındaki değişimlere paralel olarak, idarece ihaleye çıkılmadan önce ihtiyacın tespiti aşamasında tahmini olarak belirlenen öğün miktarlarının değişmesinin (artması/azalması) söz konusu olabileceği, bu olası değişimler göz önünde tutularak öğün sayısının istekliye bildirilmesi ve her durumda tüketilen yemek sayısı üzerinden ödeme yapılmasının düzenlendiği, aksi takdirde idarenin faydalanmadığı/almadığı hizmetin bedelini ödemekle karşı karşıya kalarak kamu zararına sebep olacağı, bu haliyle ilgili doküman düzenlemesinin ihaleye teklif vermeye engel teşkil etmediği, bu nedenle anılan iddia ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 47
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-707