Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez

Danıştay 14. Daire 2015/3791 Esas 2015/4273 Karar ve 21.05.2015 tarihli kararı

somut olayda davacı taraf kendi aleyhine idare tarafından tahakkuk ettirilen ve ödemesi emredilen imar para cezasının iptaline ilişkin idare aleyhine yerel mahkemeye başvurmuş ve iptal davası açmıştır. Lakin ilk derece yargılamasının ardından temyiz incelemesi gerçekleşmeden vefat etmiş dosya bu haliyle Danıştay‘ın önüne gelmiştir.

Danıştay 14. Hukuk dairesi ise yukarıda künyesi belirtilen dosyada yerinde ve doğru bir karar vererek dava konusu idari para cezasının ‘cezaların şahsiliği ilkesi’ gereği vefat eden davacının mirasçılarından tahsil edilemeyeceği ve dava konusu imar para cezasının yalnız davacıyı ilgilendiren nitelikte olduğundan bahisle İYUK md.26/2 uyarınca dava konusu idari para cezalarının iptali ile dava dilekçesinin iptaline karar vererek haklı olarak yerel mahkemenin kararını bozmuştur” dedi.

“Öncelikle Danıştay’ın bu yöndeki kararı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 26. Maddesi “Tarafların Kişiliğinde ve Niteliğinde Değişiklik” başlıklı düzenlemesinde yer alan “dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir.

Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır’ düzenlemesi ile idari para cezalarının mirasçılardan talep edilip edilmeyeceğine ilişkin anılan maddenin 2. fıkrası uyarınca, “Yalnız öleni ilgilendiren davalara ilişkin dilekçeler iptal edilir” düzenlemelerine istinaden alınmıştır.

Bununla birlikte unutulmamalı ki tüm bu değerlendirmeler kapsamında söyleyebiliriz ki vatandaşlarımız hakkında idare tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının muhatabı yalnızca o idari para cezasına çarptırılan kişidir. İlgili cezanın vatandaşın yakınlarından, mirasçılarından talep edilmesi hukuka aykırı olup hak ve hakkaniyetle bağdaşmayarak, hukukun temel ilkelerine, Anayasa’ya ve Yüksek yargı mercilerinin kararlarına da aykırılık teşkil etmektedir.