Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği iddası

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği, malzemeli yemek alımı işi ile ilgili olarak yapılacak olan ihalelerde idarelerin ihale dokümanı arasında verilen her bir yemek menüsüne ait olan yemek çiğ girdi miktarlarını belirtmiş olması gerektiği, her bir yemeğin içine giren çiğ girdi miktarlarının yemeğin türüne ve özelliğine göre değişiklik gösterdiği, söz konusu usul hatasından dolayı firmalarının maliyet hesaplaması yapmasının mümkün olamayacağından ihaleye teklif veremeyeceği, ihaleye katılımın engellendiği, ilgili ihalede zeyilname yapılması için gerekli sürenin kalmamasından dolayı ihalenin iptal edilerek tekrardan ihale edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2022 yılı İşçi İaşe Merkezi Yemek Pişirme ve Servis Hizmeti İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: 212216

e) Miktarı:

365 gün süreli, 250.000 tabldot, malzeme dahil işçi iaşe yemek pişirme ve servis hizmet işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Kişi başına verilecek gıda maddeleri miktarını gösterir cetvel” başlıklı Ek-2’nci kısmında; gramaj listesinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği;

ADI

YEMEK ÇEŞİDİ

1 PORSİYON BİRİM (GR.)

Pirinç

Çorba

10

Pilav

90

Etli ve Kıymalı Yemeklerde

20-40

Zeytinyağlı Dolma

50

Sütlaç

15

Sebze Yemekleri

Eki.20

Patates

Yemek

200

Börek

40

Çorba

25

Püre

80

Garnitür

120

Bezelye

Yemek

120

Pilav

10

Çorba

10

Patlıcan

Etsiz Yemek

200

Etli Yemek

30

Kızartma

50

..

Kırmızı Et(Dana)

Yemek

200

Çorba

20

Bakliyat Yemeği İle

90

Türlü

120

Şehriye Kebabı

60

Teknik Şartname’de örnek yemek menüsünün aşağıdaki şekilde düzenlendiği;

3 Ocak Pazartesi

Sebz. Nohut

Özbek Pilavı

Cacık

Antep Fıst. Baklava

4 Ocak Salı

Tarhana Çorba

Antalya Kebabı

Şehr.Pirinç Pilavı

Meyve Suyu

5 Ocak Çarşamba

Sorpa Çorba

Tavuk Emense

Sigara Böreği

Komposto

6 Ocak Perşembe

Kaş.Dom.Çorba

Garn.Kadınbudu Köfte

Yoğ.Patates

Haşmet Tatlısı

7 Ocak Cuma

Yayla Çorba

Dana Haşlama

Sebz. Bulgur Pilavı

Ayran

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünden, teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer alan açıklamaları uyarınca, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, söz konusu açıklama bağlamında, idarece belirlenecek asgari iki haftalık örnek menünün aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı arasında yer alan Teknik Şartname’de 12 aylık yemek menüsünün düzenlendiği görülmüştür.

İdarece şikayet başvurusu üzerine verilen cevap yazısında “TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü 2022 Yılı İşçi İaşe Merkezi Yemek Pişirme ve Servis Hizmeti İşi” Teknik Şartnamesinin 2. Ekinde yer alan, “Kişi Başına Verilecek Gıda Maddeleri Miktarını Gösterir Cetvel” başlıklı listede, kullanılacak gıda ürünü ve bu gıdayla yapılacak yemeğin bir porsiyonunda kaç gram kullanılacağının belirtildiği, ayrıca Teknik Şartname ekinde her aya ait yemek listelerinin ve bu listelerde hangi yemeklerin yapılacağının belirlendiği,

Kamu İhale Genel Tebliği 79.2.6. maddesinde “Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.” hükmünün bulunduğu, bu hükme uygun olarak ilgili ihale Teknik Şartnamesinde örnek menü düzenlemesinin yapıldığı ve bu menüde yer alan içeriklerin ve çiğ girdi miktarlarının da Teknik Şartnamede yazılı olduğu tespit edilmiştir.

…Yukarıda detaylıca açıklanan sebeplerle, İhale Dokümanında, mevcut ihalenin iptal edilmesine veya düzeltici işlem belirlenmesine sebebiyet verecek bir hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Teknik Şartname’de yer alan gramaj listesinin yemek türlerine göre değil yemeklerde kullanılacak girdi türüne göre düzenlendiği görülmüştür. Örneğin; idarece oluşturulan menüde ilk gün verilecek yemeklerin; sebzeli nohut, özbek pilavı, cacık ve antep fıstıklı baklava şeklinde düzenlendiği, ancak sebzeli nohut yemeği-özbek pilavı yemeklerinin içeriğinin hem örnek menüde hem de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde belirtilmediği, gramaj listesinde yemeklerde kullanılacak nohut-pilav gramajına yer verildiği, bu durumunda istekliler açısından nohut yemeğinde farklı sebzelerin, özbek pilavında da farklı girdilerin esas alınması sonucunu doğurabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü, yapılan açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde; isteklilerin tekliflerini hazırlamasına esas teşkil olacak Teknik Şartname’deki gramaj listesinin, yemek türlerine göre düzenlemesi yerine yemekte kullanılacak girdi türüne göre düzenlendiği, bir başka ifadeyle yemek reçetelerinin; yemek türleri, girdileri ve gramajlarına göre düzenlenmediği, bu çerçevede tekliflerin hazırlanmasında bir yemeğin içeriğinde kullanılacak girdi türlerinin her bir istekli tarafından farklı şekilde esas alınabileceği, bu durumun da istekliler arasında farklılık oluşturabileceği anlaşılmış olup, söz konusu gramaj listesi düzenlemesinin sağlıklı teklif oluşturulmasına engel nitelikte olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.