Teknik Şartname’nin danışmanlık hizmet alımı ile hazırlatıldığına dair ihale işlem dosyasında herhangi bir bilginin bulunmadığı dikkate alındığında bu hususun Kamu İhale Kanun’da yer alan temel ilkelere aykırılık oluşturduğu

Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 20
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-774

BAŞVURU SAHİBİ:

Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bandırma Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/434715 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Şehir Yönetim Sistemi Bakımı ve İlave Hizmetler Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bandırma Belediye Başkanlığı tarafından 26.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Şehir Yönetim Sistemi Bakımı ve İlave Hizmetler Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 18.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.06.2022 tarih ve 25741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/560 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İşe ait Teknik Şartname’nin dijital halinin özellikler sekmesine bakıldığında dosyayı yazan bilgisi olarak “Uniyaz” bilgisinin yer aldığı, “Uniyaz” anahtar kelimesiyle herhangi bir arama motorunda arama yapıldığında arama sonucunun en başında “www.uni-yaz.com” internet adresine ulaşıldığı, bu sayfanın bir firmaya ait olduğunun görüldüğü, dolayısıyla işe ait Teknik Şartnamenin bir firma tarafından hazırlandığı kanaatini oluşturduğu, Teknik Şartnamede belirtilen uygulamaların hâlihazırda idarede kullanılan uygulamalar olduğu, fikri ve sınai mülkiyete konu olduğu için anılan uygulamaların bakım/modernizasyonunun (herhangi bir değişiklik ya da ek geliştirmenin) üretici firma dışında başka firma tarafından yapılmasının teknik ve hukuki anlamda mümkün olamaması nedeniyle ihale konusu işin bakım işi olmadığı, hâlihazırda kullanılan uygulamalar yerine idarece yeni uygulamalar alınmak istendiği, bu isteğin de ihale dokümanında “bakım” ifadesi adı altına gizlenerek idarece gerçekleştirilmek istenildiği, bu çerçevede; ihale dokümanında ifade edilen işlerin, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Akıllı Şehirler Strateji Eylem Planı’nda tarif edilen işler olmadığının görüldüğü, bu sebeple olmayan bir sistemin bakımı da yapılamayacağından ihale konusu işin bakım işi olmadığı, Teknik Şartname’nin 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.2 ve 5.6’ncı maddelerinde yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin bakım hizmeti olmadığının açıkça anlaşıldığı, Teknik Şartname’nin 7.2.3’üncü maddesinde yer alan “Teslim edilen yazılımda” ifadesinden ihaleye yeni uygulamaların alımının konu olduğu, ihale konusu işin bakım işi olmadığı, Teknik Şartname’nin “Veri aktarımı” başlıklı maddesinden ihale konusu işin bakım hizmeti olmadığının anlaşıldığı, söz konusu maddede yeni bir alımın tarif edildiğinin anlaşıldığı, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı bölümünde yer alan 10.4’üncü maddesinde daha sonra yapılacak ihale konusu işin bakımı için öngörülen bedelin sınırına yönelik düzenleme yapıldığı dikkate alındığında bakım işinin bakımı olmayacağından bahisle ihale konusu işin bakım işi olmadığı, Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde idarece istenildiği takdirde uygulamaların demosunun yapılacağının ifade edildiği, ancak bakım anlaşması projelerinde demo ortamının olmayacağından bahisle ihale konusu işin bakım işi olmadığı yeni uygulamaların alımı işi olduğu, Teknik Şartname’nin 7.1.1 maddesine göre belirtilen uygulama ve entegrasyonların modernize edilmesinden kastın ne olduğunun anlaşılmadığı, modernizasyon adı altında genel teknik özellikleri şartnamede tanımlanmamış uygulamalara geçiş yapılmasının planlandığının anlaşıldığı, ihale konusu işin bakım işi olmadığı, teknik özellikleri belirtilmeden yeni uygulama alımı işi olduğu, bu şartlar altında idarede bundan sonraki süreçte idarede hâlihazırda var olan ürünlere ait teknik özelliklerin sağlanıp sağlanamayacağının şartnamede belirtilmediği, bu durum kurumun iş yapış ve hâlihazırda vatandaşa vermiş olduğu hizmet kalitesinde sorunlar yaşamasına sebep olabileceği, Teknik Şartname’nin “İdarenin Yükümlülükleri” başlıklı bölümündeki 11.6 ve 11.11’inci maddelerinde yer alan düzenlemelerden (“yüklenici ORACLE VTYS çözümü sağlayacaktır.”) ihale konusu işin bakım hizmeti olmadığının anlaşıldığı, İşe ait Sözleşme Tasarısı’nda işin sözleşmesinin birim fiyat olacağının düzenlendiği, bu durumda Teknik Şartname’de düzenlenen her iş kalemi için ayrı ayrı teklif alınması (birim fiyat teklif vermek suretiyle, ayrı ayrı satır açılması gerektiği) gerektiği, ancak ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin tek iş kaleminden oluştuğu dikkate alındığında, tek iş kalemi üzerinden teklif alınan söz konusu ihalede doküman kapsamında verilmesi gereken teklif mektubunun götürü bedel teklif mektubu standart formu olması gerektiği, Sözleşme Tasarısı’nın “Garantiye ilişkin şartlar” başlıklı 34’üncü maddesinde garantiye ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı, garantiyle ilgili şartların Sözleşme Tasarısı’nda mutlaka yer alması gerektiği, Sözleşme Tasarısı’nda garanti süresi öngörülmeyip Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı bölümünde yer alan 10.4’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ihale konusu işin bakımının yapılması için ayrıca bedel ödenmesinin söz konusu olduğu, bu durumun kamu yararına aykırı olduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 5.3’üncü maddesinde yükleniciye, işin toplam süresinin %30’u kadar ek süre verilebileceğinin düzenlendiği dikkate alındığında ihale konusu işlerin sürelerinin doğru planlanmadığının anlaşıldığı, bu hususun vatandaş hizmetleri sürecinde idare aleyhine bir durum oluşturacağı, Sözleşme Tasarısı’nın 5.4’üncü maddesinde işin 20 ay olduğunun düzenlendiği, bu maddeye göre uzun süreli sözleşmelerde meclis kararı alınması gerektiği, Teknik Şartname’nin 7.1.3.4.2’nci maddesinde yer verilen “Netcad CBS Uygulaması” ifadesinin tek bir firma/markayı tarif ettiği, bu durumun rekabeti ve eşit muameleyi engellediği, Teknik Şartname’nin 9.1.3 ve 9.1.5’inci maddelerinde yapılan düzenlemelerin belli bir teknoloji ailesini tarif ettiği, diğer teknoloji alt yapılarıyla oluşturulan aynı amaca hizmet eden uygulamaların ihale dışında kalacağı, Teknik Şartname’nin “İlave Dijital Servisler” başlıklı bölümündeki 11.1.8’inci maddesine göre idarenin kaynak kodlarını üçüncü kişilerle paylaşmayacağına dair mutlaka güvence ve yazılı taaahütname vermesi gerektiği, kaynak kodların güncel versiyonlarının da yayımlandığı tarihte idareye teslim edilmesi gerektiği, aksi halde kaynak kodlarının temininin idareye hiçbir faydası ve işlevinin olmayacağından bahisle ilgili maddenin yeniden düzenlenmesi ya da çıkarılması gerektiği, Teknik Şartname’nin “İdarenin Yükümlülükleri” başlıklı 11.6 ve 11.11’inci maddelerinde hâlihazırda kullanılan sitemin çalıştığı VTYS’nin ( Veri Tabanı Yönetim Sistemi) yerine yeni lisans alımının ifade edildiği, bu durumunda idareye ilave maddi yük getirdiği gerekçeleriyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

… Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan Kanun hükümlerinden idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, ihale konusu hizmet alımının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmeti alımı yapılarak idarelerce hazırlattırılabileceği anlaşılmaktadır.

EKAP üzerinden elektronik olarak indirilen ihale dokümanı incelendiğinde, Teknik Şartname’nin dijital halinin özellikler sekmesinin alt sekmesi olan ayrıntılar kısmında dosyayı yazan bilgisi olarak “UniYaz21” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği şekliyle “UniYaz” bilgisi kullanılarak arama motorunda arama yapıldığında “https://www.uni-yaz.com/” internet sayfasına ulaşıldığı, söz konusu internet sayfasının Universal Yazılım A.Ş. unvanlı şirkete ait olduğu görülmüştür.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde ihaleye sadece Universal Yazılım A.Ş.nin katıldığı ve ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İşe ait Teknik Şartname’nin dijital halinin özellikler sekmesinin alt sekmesi olan ayrıntılar kısmındaki dosyayı yazan bilgisi kullanılarak arama motorlarında yapılan arama sonucunda ulaşılan internet sayfasının, ihaleye katılan tek istekli olan ve ihalenin üzerinde bırakıldığı Universal Yazılım A.Ş.ye ait olduğu, Teknik Şartname’nin danışmanlık hizmet alımı ile hazırlatıldığına dair ihale işlem dosyasında herhangi bir bilginin bulunmadığı dikkate alındığında bu hususun Kamu İhale Kanun’da yer alan temel ilkelere aykırılık oluşturduğu anlaşılmış olup incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin yukarıda incelenen iddiası dışında itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer verdiği iddialar arasında teknik görüş alınmasını gerektiren hususlar olduğu tespit edilse de bu aşama ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşıldığından usul ekonomisi çerçevesinde teknik görüş alınmasına gerek duyulmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,


Oybirliği ile karar verildi.