taşınmazın 3. kişiye ihale edildiğini ve ihalenin kesinleşmesi üzerine düzenlenen sıra cetvelinde müvekkili bankanın taşınmaz üzerinde birinci derecede ipoteği olması

T.C.
İSTANBUL
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/626 Esas
KARAR NO : 2021/129

DAVA : Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
DAVA TARİHİ : 30/01/2012
KARAR TARİHİ : 04/03/2021

Mahkememizin 2014/803-2016/211K sayılı kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2016/18424 E, 2018/9525 K sayılı kararı ile bozulmakla yukarıda belirtilen sıraya kaydedildi, tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın … Şubesi tarafından dava dışı … Ltd. Şti. ve …’ın müşterek borçlu müteselsil kefaleti ile davalı … lehine genel kredi sözleşmelerine istinaden kredi kullandırıldığını, borcun ödenmemesi üzerine hesabın kat edilerek … 28. Noterliğinin … tarihli ihtarnamesinin davalılara gönderildiğini ve … 17. ATM’nin … D. İş sayılı dosyasında 28.12.2011 tarihinde ihtiyati haciz kararı alınarak bu kararın … 12. icra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası ile icraya konulduğunu ve borçlulara ait taşınmazların ihtiyati haczi için tapu sicil müdürlüklerine müzekkereler yazıldığını, dosya borçlusu …’ın adresine hacze gidildiğini, ancak hacze kabil mal bulunamadığına ilişkin tutanak tutulduğunu, genel kredi sözleşmesinin kefili olan davalı …’ın … İli … ilçesi … mahallesi 238 ada 1 parselde bulunan B Blok dubleks villa niteliğindeki taşınmazının 1/2 hissesini 25.11.2011 tarihinde 750.000,00 TL bedelle diğer davalı …’ye devretmiş olduğunun tespit edildiğini, kredi hesaplarının kapatıldığı tarih olan 19.11.2011 tarihinden kısa bir süre önce, 25.11.2011 tarihinde bu devrin yapıldığını ve devir işleminin yapılmasından çok kısa bir süre sonra 01.12.2011 tarihinde de asıl borçlu … bakımından … 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin … Esas sayılı dosyasında kayıtlı bulunan iflas erteleme isteminde bulunulduğunu ve mahkemece 13.12.2011 tarihinde tedbir kararı verildiğini, dolayısıyla bu devrin alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla yapıldığının açık olduğunun davalı …’ın diğer davalı şirketin ortağı bulunduğunu belirterek davalılar arasında yapılmış olan 25.11.2011 tarihli tasarrufun iptaline ve … 12. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyasında müvekkili lehine gayrimenkulün cebri icra yoluyla satılması bakımından yetki verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava tarihi itibariyle kesinleşmiş bir icra takibi olmadığını, davaya esas teşkil eden … 12. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyasındaki takibin iptali için … 13. İcra Hukuk Mahkemesinin … E. sayılı dosyasında müvekkili şirket tarafından dava açıldığını ve anılan mahkemece … K. sayılı kararla takibin iptal edilip ihtiyati haciz kararıyla uygulanan tüm hacizlerin fekedildiğini, ayrıca yine müvekkili … tarafından aynı mahkemenin 2012/171 esasında kayıtlı dosyasında ödeme emrinin iptali istemli dava açıldığını, bu dosyanın derdest olduğunu, davaya dayanak yapılan haciz tutanağının geçici aciz vesikası niteliğinde olmadığını belirterek davanın usulden reddini istemiş, esas yönünden de dava konusu yapılan taşınmazın müvekkili … tarafından diğer davalı müvekkili şirkete satış yoluyla devredildiğini, satışa esas resmi senet incelendiğinde bu taşınmaz üzerinde davacı yararına 3 ayrı ipoteğin bulunduğunun görüleceğini, 2 ipoteğin borcun ödenmesi sebebiyle banka tarafından fekkedildiğini, sadece 642.877,00 TL bedelli ipoteğin kaldığını ve bu borcunda bir kısmının ödendiğini, bakiye borcun 370.000,00 TL olduğunu, müvekkili şirketin içinde bulunduğu mevcut durum nedeniyle … 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin … E. sayılı dosyasında iflas erteleme isteminde bulunduğunu, bu davanın derdest olduğunu, alacaklılardan mal kaçırma kastının olmadığını, zira dava konusu taşınmazın halen asıl borçlu şirketin mal varlığında bulunduğunu, taşınmaz satışının düşük bedelle yapılmadığını, davacının bu davayı açmakta hukuki yararının da bulunmadığını, zira her iki davalının dava davacının borçlusu konumunda bulunduğunu, başka bir deyişle müteselsil kefil …’ın adına kayıtlı olan taşınmazı asıl borçlu …’ye devretmiş olduğunu belirterek haksız davanın reddini savunmuştur.
Yargılama sırasında davalı …’nin … 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin … E. … K. sayılı 19.02.2013 tarihli kararıyla iflas erteleme isteminin reddiyle iflasına karar verildiği ve 13.12.2011 tarihli tedbir kararının kaldırıldığı ve şirketin iflasının … 1. İflas Müdürlüğünün… E. sayılı dosyasından yürütüldüğü anlaşılmıştır.
Mahkememizce iflas tasfiyesinin yapıldığı … 1. İflas Müdürlüğünün … E. sayılı dosyasında yazı yazılarak iflas idare memurlarının isim ve adresleri sorulmuş, verilen cevapta, iflas idare seçimi yapılmak üzere 21.04.2014 tarihinde fevkalede alacaklılar toplantısının yapıldığı ve Av. …’ın iflas idare memuru olarak seçildiğini ve adı geçen tarafından bu görevin kabul edildiği görülmüştür.
İflas idare memuru Av. …’a usulüne uygun tebligat yapılmış ancak herhangi bir beyanda bulunmadığı anlaşılmıştır.
… 5. ATM’nin …E. … K. sayılı 19.02.2013 tarihli iflas kararı, … 13. İcra Hukuk Mahkemesinin … E. … K. sayılı kararı, aynı mahkemenin … E. sayılı dosyası, tapu kaydı, genel kredi sözleşmesi, kat ihtarı, davaya esas … 12. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası, … 17. ATM’nin … D. İş sayılı kararı, … 3. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyasının sureti ve dayanılan tüm deliller celp edilip incelenmiştir.
Tüm Dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirildiğinde
Dava, İİK 277. maddesi ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasıdır.
Davacı banka ile davalı … arasında genel kredi sözleşmesinin akdedildiği ve davalı … ile dava dışı … Ltd. Şti.’nin bu sözleşmeye müteselsil kefil oldukları, borcun ödenmemesi üzerine hesabın kat edildiğ ve … 28. Noterliğinin … tarihli ihtarnamesinin davalılara gönderildiği, ancak ödeme yapılmaması üzerine … 17. Asliye Ticaret Mahkemesinin … D. İş sayılı dosyasından 28.12.2011 tarihli ihtiyati haciz kararının alındığı ve bu kararın … 12. İcra Müdürlüğünün 2011/24989 E. sayılı dosyasında icraya konulduğu ve ihtiyati haciz kararının infazı sırasında davalı … adına kayıtlı olan … ilçesi … mahallesi 238 ada 1 parselde kain dubleks villa niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesinin 25.11.2011 tarihinde 750.000,00 TL bedelle asıl borçlu diğer davalı …’ye tapuda devredildiğinin anlaşıldığı ve bu tasarrufun iptali için huzurdaki bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davacı vekili 01.10.2015 tarihli dilekçesiyle, … Bankası A.Ş’nin aynı konuda açtığı tasarrufun iptali davasında … 15. Asliye Ticaret Mahkemesinin …E.- … K. sayılı kararının 24.09.2013 tarihinde kesinleştiğini ve … Bankası A.Ş’nin yetki alarak … 3. İcra Müdürlüğünün …E. sayılı dosyasıyla dava konusu taşınmazın paraya çevrilmesi için gerekli işlemleri başlattığını ve … İcra Müdürlüğünün … talimat sayılı dosyasında 25.06.2015 tarihinde taşınmazın üçünci kişiye ihale edildiğini ve ihalenin kesinleşmesi üzerine düzenlenen sıra cetvelinde müvekkili bankanın taşınmaz üzerinde birinci derecede ipoteği olmasından dolayı müvekkili … Bankası A.Ş’ye pay ayrıldığını ve dava konusu taşınmazın satılması ortada iptal edilebilir bir tasarrufun kalmaması sebebiyle davanın konusuz kaldığını beyan etmiştir.
Mahkememizce davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair 2014/803-2016/211K sayılı kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2016/18424 E, 2018/9525 K sayılı kararı ile bozulmakla dosya yeniden esasa kaydedilmiş ve bozma ilamına uyularak yargılamaya devam edilmiştir.
Somut olayda, dava konusu taşınmaz üzerinde davacı bankanın 21.10.2010 tarihli 1. 2. 3. dereceden ipoteği mevcut olup, anılan taşınmazın dava dışı … Bankası tarafından yapılan satış neticesinde ihale edildiği ve ipotek alacaklısı olarak … Bankası’na 556.679,54 TL ödeme yapıldığının anlaşılmasına göre davacının dava açtığı tarihte hukuki yararının bulunmadığı anlaşılmakla davanın hukuki yarar (dava şartı ) yokluğu nedeni ile usulden reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın HMK 114/1-h ve HMK 115/2 maddesi gereği hukuki yarar yokluğu nedeniyle REDDİNE,
2-Peşin yatırılan 11.137,50-TL harçtan tahsil edilmesi gereken 59,30-TL maktu harcın mahsubu ile bakiye 11.078,20-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı … kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre hesap ve takdir edilen 4.080,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı …’a verilmesine,
5-Gider avansının kalan kısımlarının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalı … vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 04/03/2021

Başkan …

Üye …

Üye …

Katip …