SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ FATURALARIN İŞ DENEYİMİNİ KANITLAYICI BELGE OLARAK KABUL EDİLİRMİ

Kamu ihalelerine katılan firmaların belli bir iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. Sahip olunan bu iş demeyimininihale dökümanında belirtilen şartları taşıması gerekir.
Bu şartları taşımayan firmaların teklifleri ihale komisyonunca reddedilmesi gerekir.
İş deneyimi kanıtlayıcı belgelerden biri de, ihale konusu olan işin geçmişde belli bir sözleşme karşılığı olarak yapıldığını gösteren sözleşme ve faturalardır.
Bu çalışmada sözleşme ve faturaların hangi durumlarda, iş deneyimini kanıtlar nitelikte olduğunu ihale mevzuatı kapsamında irdeliceğiz ve konuya ilişkin Kamu İhale Kurulunun verdiği örnek bir kararı siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

II-MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde,

“(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: