rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir

 

T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi ….

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
21.HUKUK DAİRESİ

….

TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR

İNCELENEN DOSYANIN
MAHKEMESİ : ANKARA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 14/02/2019
NUMARASI : …..
DAVA : İtirazın İptali
DAVA TARİHİ : 21/11/2017
KARAR TARİHİ : 27/04/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 27/04/2021

Taraflar arasındaki itirazın iptali istemine ilişkin davanın yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükme karşı davacı vekilince süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili banka ile davalı arasında imzalanan genel kredi sözleşmelerine istinaden davalıya, müvekkili bankanın … şubesi nezdinde borçlu cari, teminat mektubu, spot hesap, esnek hesap, business kart ile çek karnesi hesabı ile diğer muhtelif başkaca hesap ve kredileri açıldığını ve kullandırıldığını, borçlunun sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi ve biriken borçları ödememesi nedeniyle söz konusu tüm krediler kât edildiğini, kât ihtarına rağmen borcun ödenmemesi üzerine tüm borçlular hakkında Ankara 17. İcra Müdürlüğünün…. Esas sayılı dosyasından ilamsız takip başlattıklarını, davalının haksız olarak borca itiraz ettiğini ve takibin durduğunu belirterek icra takibine yapılan itirazın iptaline, takibin devamına, %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; açılan davayı kabul etmediklerini, müvekkilinin uzun yıllar davacı bankanın müşterilerinden olup, yaşanan ekonomik gelişmeler ve bürokratik engeller nedeniyle yapmış olduğu işlerden istihkaklarını kendisine dönüşü olmadığını, bu nedenle borçlarını ödeyemez hale geldiğini, müvekkilinin borcunu ödememek için herhangi bir kötü niyeti söz konusu olmadığını, takipten kısa bir süre önce davacı bankaya bir miktar ödeme dahi yapıldığını, müvekkilinin davacı bankaya borcu bulunduğunu, bu borcun teminatı olarak davacı bankaya 2 adet gayrimenkul ipotek tesis edildiğini, gayrimenkullerden birinin borçlu …, diğerinin … adına kayıtlı olduğunu, müvekkilinin kendisine keşide edilen ihtarnameye dava dilekçesi ile muttali olduğunu, davacı bankanın, müvekkilinin mernis adresi ile ihtarnameyi tebliğ edebileceğini, davacının müvekkili aleyhine Ankara 17. İcra Müdürlüğünün …. Esas sayılı dosyasıyla toplam 533.032,50 TL üzerinden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yaptığını, ayrıca iş bu davaya konu icra takibi ile de 506.014,51 TL ilamsız takip yapıldığını, mükerrer takip bulunduğunu, itirazlarında haklı olduklarını belirterek davanın reddini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
Mahkemece; toplanan deliller ve dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde; davalı borçlunun icra takibine dayanak kredi borçları için toplam 480.000,00 TL ipotek tesis edildiği, İİK’nın 45/1. maddesi uyarınca, rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklının yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabileceği, rehin tutarı borcu ödemeye yetmez ise alacaklının kalan alacağını iflas ve haciz yolu ile takip edebileceği, davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında Ankara 17. İcra Müdürlüğünün …. Esas sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığı, takibin henüz sonuçlanmadığı, bu nedenle Ankara 17. İcra Müdürlüğünün …. Esas sayılı dosyasında ipotek tutarını aşan kısım için takip yapılabileceği, buna göre bilirkişi tarafından hesaplanan asıl alacak tutarından ipotek tutarı düşülerek kalan asıl alacak ve temerrüt tarihinden itibaren işlemiş feriler yönünden ilamsız takibe devam edilebileceği kanaatine varıldığından davanın kısmen kabulüne Ankara 17. İcra Müdürlüğünün….Esas sayılı dosya ile tahsilde tekerrür olmamak üzere; davalının Ankara 17. İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyasında 20.400,65 TL nakit alacak yönünden (6.189,74 TL asıl alacak, 12.894,92 TL işlemiş faiz, 644,63 TL BSMV ve 671,36 TL masraf) ve 14.328, TL meri teminat mektubu ile 12.690,00 TL çek sorumluluk bedeli yönünden yaptığı İTİRAZIN İPTALİ ile 6.189,74 TL asıl alacağa yıllık %33,12 oranında temerrüt faizi ve faizin %5’i oranında BSMV uygulanmak üzere takibin devamına, alacağın %20’si olan 4.080,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davalı tarafın kötü niyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesinin kısmen kabul kısmen ret kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu,
İpoteğin borcu karşılamayacağının ortada olması halinde alacaklının tüm borcu için kredi borçlusu hakkında ipotek takibine ek olarak ilamsız takip yapma hakkı bulunduğunu, bu konuda emsal kararlar olduğunu, ayrıca müvekkili banka tarafından takip öncesi 25/05/2017 tarihinde yaptırılan ekspertiz incelemesinde 5 no’lu taşınmazın 125.000,00 TL, 8 no’lu taşınmazın ise 225.000,00 TL olmak üzere toplam 350.000,00 TL olduğunu, yapılan takipten sonra ise taşınmazların toplam icra değerinin 350.000,00 TL olarak belirlendiğini, 17/10/2018 tarihinde yapılan cebri satışta ise 5 no’lu taşınmazın 106.000,00 TL, 8 no’lu taşınmazın ise 185.510,00 TL bedelle ihale edildiğini, toplam ihale bedelinin 291.510,00 TL olduğunu, her iki ipotekli taşınmazın dosya borcunu karşılamayacağının açıkça ortada olduğunu, tahsilde tekerrür olmamak koşuluyla takip yapıldığını, bu nedenle davanın kabulü yerine kısmen kabulünün usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenlerle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak talepleri doğrultusunda karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili istinaf başvurusuna karşı vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini istemiştir.
HUKUKİ NİTELENDİRME, DELİLLERİN VE İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dava; genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK’nın 355.maddesi gereğince, istinaf incelemesinin istinafa gelen tarafın sıfatı ile istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı hususu gözetilerek ilk derece mahkemesinin taraflar arasındaki ihtilafta görevli mahkeme oluşu ve eldeki davada kesin yetki kuralına da aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla işin esasına girilerek yapılan incelemede;
Ankara 17. İcra Müdürlüğünün…. Esas sayılı dosya örneğinin incelenmesinde; alacaklısının …, borçlularının … ve … olduğu, 480.000,00 TL ipotek bedeli üzerinden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatıldığı, takip dosyasında fiili haciz ve kıymet takdir tutanağı bulunduğu, başkaca herhangi bir bilginin yer almadığı,
Ankara 17. İcra Müdürlüğünün ….Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; alacaklısının …, borçlularının … olup, 486.189,74 TL asıl alacak ve fer’ileri olmak üzere toplam 533.032,54 TL alacak üzerinden ilamsız icra takip başlatıldığı, davalı borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, görülmüştür.
Bankacı bilirkişi …. alınan raporda özetle; davacı bankanın … Şubesi ile davalı … arasında 02.04.2009, 19.09.2012 ve 31.03.2017 tarihli …., dava konusu kredi için davalı …’e ait …. ……… bağımsız bölüm üzerinde 120.000,00 TL’lik ipotek tesis edildiğini, kullanılan kredilerin ödenmemesi üzerine davacı banka tarafından hesabın kât edildiğini, ödeme için 24 saatlik ödeme süre tanındığını, borcun ödenmemesi nedeniyle temerrütün 27/05/2017 tarihinde gerçekleştiğini, nakdi alacak yönünden yapılan hesaplamaya göre asıl alacağın 487.759,65 TL olduğunu, davacı bankanın takip talebinde daha düşük miktarda 486.189,74 TL talep ettiğini, işlemiş faizin 12.829,92 TL olacağını, davacının bu kaleme ilişkin talebinin 5.346,40 TL’lik kısmının yerinde olmadığını, BSMV’nin 644,43 TL olduğunu, davacının bu kaleme ilişkin talebinin 267,60 TL’lik kısmının yerinde olmadığı, takibin nakdi krediler için 486.189,74 TL asıl alacak, 12.894,92 TL işlemiş faiz, 644,63 TL BSMV, 671,36 TL masraf olmak üzere toplam 500.400,65 TL üzerinden yürütülmesi gerekeceği, davacının meri teminat mektubu için 14.328,00 TL ve çekler için 12.690,00 TL olmak üzere toplam 27.018,00 TL’nin depo edilmesini isteyebileceği, takipte talep edilen faizin taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu belirtilmiştir.
İİK’nın 45.maddesi gereğince; rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak rehin tutarının borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebilir. İİK’nın 45.maddesine göre; alacak, rehinle temin altına alınmış ise alacaklı öncelikle rehine müracaat etmeli, buradan alacağını tahsil edemez veya rehnin teminat altına aldığı miktarı aşan bir kısım olursa bu miktar için ilamsız icra takibi yapılabilir. Somut olayda ise, davacı banka tarafından genel kredi sözleşmesi gereğince kullandırılan kredinin geri ödenmediğinden bahisle alacağın tahsiline yönelik ilamsız icra takibi ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla iki ayrı takip yapıldığı, yapılan ilamsız takibe davalının itirazı üzerine işbu itirazın iptali davası açılmış olup, bankacılık alanında uzman bilirkişiden alınan rapora göre takip tarihi itibariyle davalının 486.189,74 TL asıl alacak, 12.894,92 TL işlemiş faiz, 644,63 TL BSMV, 671,36 TL masraf olmak üzere toplam 500.400,65 TL ve mer’i teminat mektubu için 14.328,00 TL ve çekler için 12.690,00 TL olmak üzere toplam 27.018,00 TL’nin depo talebinin yerinde olacağının tespit edildiği, davalı lehine 480.000,00 TL limitle iki ayrı taşınmazın ipotek verildiği, davacı bankaca ayrıca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapıldığı, bu takibin henüz sonuçlanmadığı, davacı bankanın ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sonucu ipotek tutarını aşan kısım için ilamsız takip yapabileceği, davalı lehine verilen 480.000,00 TL ipotek bedelinin ilamsız takipte talep edilen alacak kalemlerinden düşülmesi gerektiği anlaşıldığından ilk derece mahkemesince davanın kısmen kabulü ile Ankara 17. İcra Müdürlüğünün …. Esas sayılı dosyasında 20.400,65 TL nakit alacak yönünden (6.189,74 TL asıl alacak, 12.894,92 TL işlemiş faiz, 644,63 TL BSMV ve 671,36 TL masraf) ve 14.328, TL meri teminat mektubu ile 12.690,00 TL çek sorumluluk bedeli yönünden yaptığı itirazın iptali ile 6.189,74 TL asıl alacağa yıllık %33,12 oranında temerrüt faizi ve faizin %5’i oranında BSMV uygulanmak üzere takibin devamına, alacağın %20’si olan 4.080,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davalı tarafın kötü niyet tazminatı talebinin reddine yönelik kararı usul ve yasaya uygundur …..
Tüm bu nedenlerle ilk derece mahkemesinin davanın kısmen kabul kısmen reddi yönündeki kararında herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş ve takdiren aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/(1)-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Davacıdan alınması gerekli olan 59,30 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 14,90 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK’nın 361. maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay’da temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.27/04/2021

Başkan- … Üye – … Üye – … Zabıt Katibi -…
… … … …
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine göre UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile imzalanmıştır.