Özel sektöre taahhüt edilen işlerde iş deneyiminin tespiti

İsteklilerin iş ve mesleki tecrübesini ispatlamak amacıyla ihalelere katılımda kullanacakları iş deneyim belgeleri, ihalenin türüne ve gerçekleştirilen işin kamu yada özel sektöre karşı taahhüt edilmiş olmasına göre değişiklik göstermektedir.

Özel Sektöre Taahhüt Edilen Yapım İşlerinde Düzenlenecek İş Deneyimi:

Yapım İşleri Yönetmeliğinin 54. Maddesinde “Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için;

İş bitirme-İş durum belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere-sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

İş Denetleme Belgesi; Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

İş Yönetme Belgesi; En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.” denilmektedir.

Yönetmelik belgenin düzenlenmesi ve belgeyi düzenleyecek yetkililer açısından İmar Kanununu esas almıştır. Özel sektöre taahhüt edilmiş olsa da her yapım işinin mutlaka imar mevzuatı çerçevesinde ruhsatlandırılmış olacağını ve inşaat-iskan müsaadelerinin birer kamu otoritesi olan belediye ve valiliklerce verileceğini göz önünde tutarak özel sektöre taahhüt edilen yapım işlerli için de iş deneyim belgesinin düzenlenmesini ön görmüştür. Yapım müteahhitleri özel kişilere karşı taahhüt ettikleri iş belediye ve mücavir alanda ise Belediye Başkanlıkları, belediye ve mücavir alan dışındaki yerlerde Bayındırlık İl Müdürlüğü- Valiliklerce düzenlenmiş iş deneyim belgelerini ihalelere girişlerde kullanabileceklerdir.

Bununla birlikte, özel kanunlarla imar düzenlemesi yapılan Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde de iş deneyim belgeleri ruhsatlandırmayı yapan bu idarelerce düzenlenecektir.

Özel Sektöre Taahhüt Edilen Mal ve Hizmet Alım İşlerinde İş Deneyimi:

Özel sektöre taahhüt edilen işlerde iş deneyiminin tespit ve tevsiki daha çok mal ve hizmet alım ihalelerinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tedarikçi ve hizmet sunucuları özel kişi ve kuruluşlardan iş bitirme veya iş durum belgesi adı altında bazı yazıları temin ederek kamu ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak sunmakta, idarelerde çoğu zaman bu yazıları kabul ederek ihaleleri sonuçlandırmaktadırlar. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.”denilmektedir.

Mal alımı ve Hizmet İşlerine dair Yönetmelikler Yapım işlerinden farklı olarak özel sektöre taahhüt edilip gerçekleştirilen işler için iş bitirme veya iş durum belgesi düzenlenemeyeceğini hüküm altına almaktadır. İş deneyim belgeleri yerine isteklilerin, ihaleye katılım esnasında, özel sektör için gerçekleştirdikleri işleri kanıtlamak üzere;

  • gerçekleştirdikleri işe ait özel kişi yada firma ile bağıtladıkları sözleşme,
  • taahhütlerini gerçekleştirdikleri esnada o işe ait kesilmiş faturalar veya serbest meslek makbuzlarının birer suretlerini ihale dosyasında komisyona sunmaları gerekmektedir.

Özel sektör kişi ve kuruluşlarının tedarikçi ve hizmet sunucuları için düzenleyecekleri iş durum veya iş bitirme belgeleri ihale komisyonları tarafından kabul edilmeyecek ve bu tür belge sunulmuş olsa dahi sözleşme ve fatura suretleri ihale dosyası içeriğinde ibraz edilmemişse eksik belge olarak kabul edilerek istekliler ihale dışı bırakılacaktır.