Project Category: İcra-İflas Hukuku Hukuku

icra takibi sonucu işçilik alacaklarına ilişkin ödemede bulunan davacı kurumun davalı şirketten talep edebileceği rücuan tazminattan davalı alt işverenin bozma ilamında belirtilen %50’lik kısım için ancak kendi dönemi ile sınırlı olarak sorumlu tutulması

icra takibi T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2014/19 Karar No:2015/1743 K. Tarihi:24.6.2015 Taraflar arasındaki “rücuan tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.12.2011 gün ve…

ihale yolu ile satılan taşınmazın, KDV’den istisna olduğunu belirterek, KDV alınması yönündeki memur işleminin iptalini talep etmiş; mahkemece, ihale alıcısının, temlik edenin muafiyete ilişkin haklarına sahip olamayacağı gerekçesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesindeki düzenlemeye ilişkin bir değerlendirme yapılmaksızın talep reddi

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2016/27731 Karar No:2016/22246 K. Tarihi:25.10.2016 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden…