Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs
  • Location :
  • Date :
  • Link :

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UY.II-1034

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Gintek İnşaat San. Turz. ve Tic. A.Ş.-Meda Yapı Sanayi Enerji ve Dış Tic. A.Ş. Ortak Girişimi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/665585 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Bağcılar Eah 300 Yataklı Kdç Hastanesi Ek Bina Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 27.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Bağcılar Eah 300 Yataklı Kdç Hastanesi Ek Bina Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Gintek İnşaat San. Turz. ve Tic. A.Ş.-Meda Yapı Sanayi Enerji ve Dış Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 20.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idarece karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 30.04.2020 tarih ve 19617 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/766 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan kimlik numaralarının beyan edilen ticaret sicili gazetelerinde teyit edilememesi, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı” bölümü de doldurulmadığından kimlik bilgilerinin teyidinin yapılamaması ve e-teklifleri ekinde sunulan iş deneyim belgesinde yer almayan yapı inşaat alanı, metrekare bilgisi vb. fiziki kriterleri tevsik etmek üzere yeterlik bilgileri tablosunu “diğer belgeler” kısmında yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsatı veya herhangi bir belgenin belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

a) Kimlik numaraları için beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, bu hususta ihalede sunulan belgeler çerçevesinde herhangi bir beyan yükümlülüklerinin bulunmadığı, söz konusu hususun tamamlatılabilir bir eksiklik olarak değerlendirilebileceği, teyit işleminin KİK ile MERSİS arasındaki protokole dayalı olarak yapılabileceği, ayrıca EKAP üzerinden idareye gönderilen e-imza ve e-anahtar bilgilerinde bulunan kimlik numaralarının kontrol edilebileceği,

 

b) 19.06.2018 tarihinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde yapılan değişiklikle iş deneyim belgesinde esaslı unsurun, yani ana iş grubunun belirtilmesinin zorunlu hale geldiği, sundukları iş deneyim belgesinde işin BII. Grup bina işleri kapsamında olduğunun açıkça belirtildiği, idare değerlendirmesinde bahsi geçen fiziki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının anlaşılamaması durumunun bu tarihten önce düzenlenen belgeler için geçerli olduğu, söz konusu iş ve belge için geçerli olmadığı, söz konusu belgenin EKAP’ta kayıtlı olduğu, iş deneyim belgeleri bölümüne otomatik olarak sistem tarafından aktarıldığı, idarece metrekare bilgisinin teyidi amacıyla bilgi ve belge eksikliği kapsamında tevsik edici belgelerin istenebileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı inceleme konusu ihalenin İdari Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İstanbul Bağcılar EAH 300 Yataklı KDÇ Hastanesi Ek Bina Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 1991I000030

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Adet Üst Yapı Hastane İnşaatı: B+Z+9 Katlı
1 Adet Üst Yapı İnşaatı: 3B+Z Katlı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İstanbul Bağcılar ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalede (40) adet ihale dokümanı temin edildiği, 27.01.2020 tarihinde yapılan ihaleye (20) isteklinin katıldığı, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosu sunulduktan sonra 10.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi dahil, 16 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ardından ihalenin Bahadır Müh. Proje İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aras İnş. Taah. Yapı Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ATR Yapı Proje San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

a) Kimlik numaraları için beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, bu hususta ihalede sunulan belgeler çerçevesinde herhangi bir beyan yükümlülüklerinin bulunmadığı, söz konusu hususun tamamlatılabilir bir eksiklik olarak değerlendirilebileceği, teyit işleminin KİK ile MERSİS arasındaki protokole dayalı olarak yapılabileceği, ayrıca EKAP üzerinden idareye gönderilen e-imza ve e-anahtar bilgilerinde bulunun kimlik numaralarının kontrol edilebileceğine ilişkin iddiasının incelenmesi neticesinde;

 

10.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden birinin, özetle “başvuru sahibi ortak girişim tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortakların kimlik numaralarının belirtildiği, ancak her bir ortak tarafından bu bilgilerin teyit edilmesine dayanak gösterilen ticaret sicil gazetelerinde ortakların kimlik numaraları bilgisine ulaşılamadığı, kimlik numaralarının teyidinin yapılamadığı, bilgilerin elektronik ortam dışında teyidinin yapılmasına olanak sağlayan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmadığı” olduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler, eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı,

 

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan;

 

“Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”,

 

“Yöneticilere Ait Bilgiler(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”,

 

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve

 

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi Gintek İnşaat San. Turz. ve Tic. A.Ş.-Meda Yapı Sanayi Enerji ve Dış Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin pilot ortağı Gintek İnşaat San. Turz. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,

“Atila Ergin, 65*********, %100”  şeklinde,

 

-“Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Atila Ergin, 65*********, Yönetim Kurulu Üyesi”

“Atila Ergin, 65*********, Yönetim Kurulu Başkanı” şeklinde,

 

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “26.11.2019, 9959, Ankara Ticaret Sicili”

 “25.12.2018, 9731, Ankara Ticaret Sicili”

 “22.11.2017, 9457, Ankara Ticaret Sicili” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Özel ortak Meda Yapı Sanayi Enerji ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan;

 

– “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmında,

“Ahmet Ulaş, 10*********, %49”

“Muhmammet Özgür Uzun, 71*********, %51”  şeklinde,

 

-“Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Ahmet Ulaş, 10*********, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde,

 

– “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında, “12.01.2018, 9493, Ankara Ticaret Sicili” şeklinde beyanın yer aldığı,

 

– “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi ortak girişim tarafından teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri’nin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde son ortaklık yapısına ilişkin ortakların ad, soyad ve ortaklık oranlarına yer verildiği,  bu durumda şirket ortaklarının ve ortaklık hisselerinin yukarıda belirtildiği gibi olduğu görülmekle birlikte, anılan gazetelerde söz konusu kişilere ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesindeki hükümler uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin, son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ya da bu hususları gösteren belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunda bu durumu gösteren ilgili Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin beyan edileceği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden yapılmasına da imkân tanındığı ve bu durumda yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulması gerektiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, bu kapsamda fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir. Sonrasında isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.

 

Ayrıca, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanların değerlendirmesi ise yine ilk olarak isteklinin beyanı üzerinden yapılacak, daha sonra şayet isteklinin elektronik ortamda sorgulanamayan yeterlik belgelerinin idare tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması istenirse söz konusu beyanın doğruluğu ve teklif değerlendirmesiyle ilgili değerlendirme bu aşamada yapılacaktır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi ortak girişimin her bir ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin açıkça belirtilmediği, dolayısıyla idarece istekli tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri sorgulandığında kimlik numaralarına ilişkin teyidin yapılamadığı, ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ait T.C. kimlik numaralarının elektronik ortam dışında teyit edilmesine olanak sağlayan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün de doldurulmaması nedeniyle kimlik numaralarına ilişkin bilgilerin teyidinin bu şekilde de yapılamadığı, göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin kimlik numaraları için beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, bu hususta ihalede sunulan belgeler çerçevesinde herhangi bir beyan yükümlülüklerinin bulunmadığına ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibince teyit işleminin KİK ile MERSİS arasındaki protokole dayalı olarak yapılabileceği, ayrıca EKAP üzerinden idareye gönderilen e-imza ve e-anahtar bilgilerinde bulunan kimlik numaralarının kontrol edilebileceği iddia edilmiş ise de yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde, başvuruya konu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, dolayısıyla mevcut durumda e-tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden, teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilmesinin düzenlendiği dikkate alındığında, e-teklif dışında yer alan bir protokole ve e-imza ile e-anahtar bilgilerine dayanılarak işlem tesis edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

b) Başvuru sahibinin 19.06.2018 tarihinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde yapılan değişiklikle iş deneyim belgesinde esaslı unsurun, yani ana iş grubunun belirtilmesinin zorunlu hale geldiği, sundukları iş deneyim belgesinde işin BII. Grup bina işleri kapsamında olduğunun açıkça belirtildiği, idare değerlendirmesinde bahsi geçen fiziki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının anlaşılamaması durumunun bu tarihten önce düzenlenen belgeler için geçerli olduğu, söz konusu iş ve belge için geçerli olmadığı, söz konusu belgenin EKAP’ta kayıtlı olduğu, iş deneyim belgeleri bölümüne otomatik olarak sistem tarafından aktarıldığı, idarece metrekare bilgisinin teyidi amacıyla bilgi ve belge eksikliği kapsamında tevsik edici belgelerin istenebileceğine ilişkin iddiasının incelenmesi neticesinde;

 

İnceleme konusu ihalenin doküman ve yaklaşık maliyet belgelerinden ihale konusu işin temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir binanın bütünüyle yapımına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

 ı) Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubunu,

i) İş grubu: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki ilgili iş grubunu,

… ifade eder” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2’nci maddesinde “… 2.8. İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

2.9. BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.

 

2.10. BII grubu bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, tek başına BII grubu işler, benzer iş olarak belirlenemez.

 

2.11. BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde (B) Üstyapı (Bina) İşleri “I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3. Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

 

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)” şeklinde belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

“Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B-II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır…” düzenlemesi yapılmıştır.

İhale komisyonu kararında iş deneyim belgesine ilişkin başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi; “… B.II grubu işlerin benzer iş grubu olarak belirlendiği ihalelerde, istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinde yapı inşaat alanına ilişkin bilgilerin iş deneyim belgelerinde yer almadığı durumlarda, yapı inşaat alanı büyüklüğünü gösteren belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda belirtilmesi zorunludur.

Gintek İnş. San. Tur. ve Tic. A. Ş. & Meda Yapı San. Enerji ve Dış Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Gintek İnş. San. Tur. ve Tic. A.Ş. tarafından e-tekIif kapsamında Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu Kırıkkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 28.11.2019 tarihinde düzenlenen iş durum belgesi sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu belgenin “MKE ile Kırıkkale Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında MKE arazilerine uygulama projelerine göre tünel kalıp sistemiyle 564 konutluk site ve MKE Arazilerine 420 Ada 4(7) parselde uygulama projelerine göre sosyal tesis yapılması işi”ne ait olduğu, belgenin düzenlenme tarihi, sözleşme tarihi, işin kabul tarihinin belirtildiği fakat B.II grubu bina işlerine ait fiziki kriterlerden yapı inşaat alanı, metrekare bilgisi vb. herhangi bir tevsik edici bilginin yer almadığı, bununla birlikte yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yeterlik bilgileri tablosunun “diğer belgeler” kısmında yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsatının veya buna benzer herhangi bir bilginin belirtilmediği görülmüştür…” şeklinde ifade edilmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, pilot ortak Gintek İnşaat San. Turz. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda teyit kriterlerine yer verilen iş deneyim belgesinin 28.11.2019 tarihli ve 2016/148502-1530086-2-3 sayılı  iş durum belgesi olduğu, söz konusu belgenin Kırıkkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgenin “MKE ile Kırıkkale Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında MKE arazilerine uygulama projelerine göre tünel kalıp sistemiyle 564 konutluk site ve MKE Arazilerine 420 Ada 4(7) parselde uygulama projelerine göre sosyal tesis yapılması işi”ne ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin yine “MKE ile Kırıkkale Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında MKE arazilerine uygulama projelerine göre tünel kalıp sistemiyle 564 konutluk site ve MKE Arazilerine 420 Ada 4(7) parselde uygulama projelerine göre sosyal tesis yapılması işi, BII. Grup Bina İşleri” şeklinde belirtildiği, anılan belgede, sözleşme tarihinin 11.07.2016, ilk sözleşme bedelinin “68.222.452,00 TL”, toplam sözleşme bedelinin “72.232.801,49TL” ile gerçekleştirilen iş tutarının “68.895.488,34 TL”, işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin “05.11.2019” ve belge tutarının da “68.895.488,34 TL” olarak belirtildiği, belge tutarı kısmında A Altyapı işlerinin %2,90, B Üst yapı bina işleri (B.II ve B.III grup bina işleri)’nin %70,04, C Sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işlerinin %12,96, D Elektrik işlerinin %7,09 olarak gösterildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin son bendinden Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verileceği, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2’nci maddesinden de iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulmasının gerektiği, BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanı olduğu,  BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamadığı durumlarda, bu hususa ilişkin tevsik edici, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin pilot ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda teyit kriterlerine yer verilen iş deneyim belgesinde işin, BII grubu bina işleri kapsamında yer alan kısmının belge üzerinde belirtildiği, bu itibarla başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda teyit kriterlerine yer verilen iş deneyim belgesine konu işin mbilgisinin, idarece araştırılmaksızın e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede bu hususa ilişkin tevsik edici, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun “diğer belgeler” kısmında yer verilmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, (a) bölümünde yapılan inceleme kapsamında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından idarece bu hususun araştırılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.