ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri yapım işine ilişkin olmakla birlikte, bu kapsamda yapılan hizmet işlerinin ihaleye konu iş ile uyumluluk arz ettiği, benzer iş tanımı üzerinden değerlendirilmesi durumunda da aynı şekilde İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu hk
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri yapım işine ilişkin olmakla birlikte, bu kapsamda yapılan hizmet işlerinin ihaleye konu iş ile uyumluluk arz ettiği, benzer iş tanımı üzerinden değerlendirilmesi durumunda da aynı şekilde İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu hk

 

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UH.II-1044

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bay Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San ve Tic. Ltd. Şti.-Turgut Yeniçeri İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/122484 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Arnavurtköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Vidanjör Çekimi İşlerinin 90 Gün Süre ile Yürütülmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Arnavurtköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Vidanjör Çekimi İşlerinin 90 Gün Süre ile Yürütülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Bay Taş İnşaat Mühendislik Tesisat San ve Tic. Ltd. Şti.-Turgut Yeniçeri İş Ortaklığının 06.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2020 tarih ve 17538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/672 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 20.03.2020 tarihinde ihalesi yapılan “2020 Yılı Arnavutköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Vidanjör Çekimi İşlerinin 90 Gün Süre ile Yürütülmesi İşi” ihalesine teklif verdikleri, ihale üzerinde bırakılan Cetaş Madencilik İnş. San. ve Tic. A. Ş.nin ve ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olarak belirlenen FHK İnş. Taah. Tur. İth. İhr. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye yapım işine ait iş deneyim belgeleri ile katılmış olduğu, ilgili iş deneyim belgelerinde ihale konusu hizmet işine ait pozların olup olmadığının açıklanmadığı, buna göre ilgili iş deneyim belgelerinde varsa benzer pozların tutarlarının da hesaplanmadığı ve teklif edilen tutarları karşılayıp karşılamadığının bilinmediği, bu hususta her iki firmanın da bahse konu iş deneyim belgelerinin detaylı olarak incelenmesi, varsa benzer pozların ayrıştırılması gerektiği, iş deneyim belgeleri yetersiz ise firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

d) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen belgeleri, … ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1)İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, … istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere, … ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. …” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2’nci maddesinde “… 2.13. (C), (D) ve (E) grubu işlerde; idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1 İhale konusu hizmetin; a) Adı: 2020 Yılı Arnavurtköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Vidanjör Çekimi İşlerinin 90 Gün Süre İle Yürütülmesi İşi

b) Miktarı ve türü: 7 kalem 2020 Yılı Arnavurtköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Vidanjör Çekimi İşlerinin 90 Gün Süre İle Yürütülmesi İşi, Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Arnavurtköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanları” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutan toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranlan ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutanın sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1. Tüm boru hatlarında; boru hattı içi temizlik işleri, boru hattı içi görüntüleme işleri, boru hattı iç temizliğinde kullanılan özel temizleme araçlarının kiralanması işleri, boru hattı içi görüntülenmesinde kullanılan görüntüleme araçlarının kiralanması işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlgili mevzuat hükümleri ve benzer iş tanımı birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar anılan Tebliğ açıklamalarında C, D ve E grubu işler sayılmış olsa da bu gibi durumlarda önemli olan hususun gerçekleştirilmiş olan işin niteliğinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımı ile uyumluluğu olacağı, aksine bir yaklaşımın ise iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkaracağı anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin komisyon kararı incelendiğinde pazarlık usulü ile yapılan bu ihalede 15 adet istekli olabilecek firmanın ihale dokümanı aldığı, ihaleye 8 istekli tarafından teklif verildiği, 2 isteklinin teşekkür mektubu sunduğu, geriye kalan 6 istekliden birinin teklifinin geçici teminat mektubu uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, 5 geçerli teklif içinden ikisinin yaklaşık maliyet altında olduğu, bu isteklilerden Cetaş Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak, FHK İnş. Taah. Tur. İth. İhr. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Cetaş Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında EKAP’ta kayıtlı 2015/20533-1151837-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde idarenin “Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü” olduğu, işin adının “İlçemiz Yollarında Bakım Onarım ve Kanal Temizliği Yapılması”, uygulanan yapı tekniğinin “karayolu (alt yapı ve üst yapı) işleri”, sözleşme tarihinin “17.03.2015”, kabul tarihinin “02.11.2015”, belge tutarının “12.188.189,19TL” olduğu görülmüştür. Bu belge ekinde yer alan noter onaylı yapılan işler listesi belgesinde poz numarası BŞK _09 ve iş tanımı “Altyapı hattı kanal temizliği”, hakediş tutarı 389.158,70TL ile poz numarası BŞK _10 ve iş tanımı “Altyapı hattı kanal görüntülenmesi”, hakediş tutarı 250.154,82TL olan iş kalemlerinin yer aldığı, bu iş kalemlerinin benzer işe uygun olduğu ve toplam tutarlarının (639.313,52TL) güncellenmemiş halinin bile isteklinin ilk teklif bedelinin %25’ini (2.130.839,75TL x 0,25 =532.709,94 TL) karşıladığı görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olarak belirlenen Fhk İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Dış Tic Ltd Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla teklifi kapsamında 30.11.2016 tarih ve 2014/32591-957645-1-1 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş bitirme belgesini sunduğu, söz konusu belgede uygulanan yapı tekniğinin “Atıksu İçmesuyu Hatlarında Yapım Bakım Onarım İşleri” olarak belirlendiği görülmüştür. 04.05.2020 tarihli Kurum yazısı ile belgede yapılan ayrıştırma ve hesaplama işlemine dair bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğundan bu konuda idareden bilgi ve belge talep edilmiştir. İdare tarafından cevaben gönderilen 12.05.2020 tarih ve E.20200186499 sayılı yazıda “Fhk İnşaat Taahhüt Turizm ithalat İhracat Dış Tic. Ltd. Şti. firması tarafından sunulan 2014/32591-957645- 1-1 sayılı iş bitirmeye konu işin İdaremize yapılan bir iş olduğu anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu ekte gönderilen hak ediş özetinden de anlaşılacağı üzere 11.Tıkalı Rabıt Açılması, 12.Tıkalı Kanal Açılması, 13.Vidanjör Çekimi ve Motopomp Çalıştırılması işlerinin İşin konusu ve benzer iş konusuna uygun olduğu görülmüş olup, bunların toplamının 864.732,40 TL olduğu, iş ortaklığı tarafından yapılan bu işte Fhk İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat Dış Tic. Ltd. Şti. ‘nin hissesinin % 80 olması dolayısıyla 864.732,40 TL%80=691.785,92TLlik tutarının güncellemesi yapılmış bu güncel tutarın 1.373.755,92 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu bedelin de isteklinin ilk teklif bedelinin %25(1.800.007,00TLx0,25=450.001,75TL)ini karşıladığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verilerek adı geçen iş deneyim belgesine ait ayrıntıların sunulduğu, yazı ekinde yer alan dayanak belgelerin tarafımızca yapılan incelemesinde ise benzer iş tanımına uygun iş kalemlerinin güncellenmemiş tutarlarının bile ihalede aranan iş deneyim tutarını karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgeleri yapım işine ilişkin olmakla birlikte, bu kapsamda yapılan hizmet işlerinin ihaleye konu iş ile uyumluluk arz ettiği, benzer iş tanımı üzerinden değerlendirilmesi durumunda da aynı şekilde İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu ve istenilen tutarı karşıladıkları anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,Oybirliği ile karar verildi.