Şartlı bağışlama işleminde şartın yerine getirilmemesi halinde bağışlamanın durumu hk.
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

Şartlı bağışlama işleminde şartın yerine getirilmemesi halinde bağışlamanın durumu hk.

T.C.

Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

2014/7172 E. , 2015/8788 K.

MAHKEMESİ : ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/10/2013
NUMARASI : 2012/470-2013/498

Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;


Davacı, kooperatifin Antalya Beydağları Saklıbeli yöresinde Saklıkent adında kış sporları merkezi ve yayla kasabası olarak kurulduğunu, yörenin güvenliğinin sağlanması bakımından jandarma karakoluna ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle kooperatif adına kayıtlı olan 25 ada 7 parsel sayılı taşınmazın, üzerine karakol tesisleri yapılmak üzere Hazineye bağışlandığını, ancak jandarma karakolunun yapılmadığını, bağıştan rücu koşulunun gerçekleştiğini ileri sürerek tapu iptali ve tescile karar verilmesini istemiştir.


Davalılar, davalı İl Jandarma Komutanlığına husumet yöneltilemeyeceğini, davanın bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, resmi senette dava konusu taşınmazın kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Hazineye hibe edildiğinin yazıldığını, karakol inşaatının yapılmamasının ardında terörle mücadele edilen yerlere öncelik tanınması gibi hayati önem taşıyan bir gerekçe bulunduğunu, taşınmaza olan ihtiyacın devam ettiğini belirterek davanın reddini savunmuşlardır.


Mahkemece, çekişmeli taşınmazın karakol yapılmak amacıyla bağışlandığı ancak bağış koşulu yerine getirilmediğinden bağışlayanın bağıştan rücu edebileceği gerekçesiyle Hazine yönünden davanın kabulüne; Jandarma Genel Komutanlığı hakkındaki davanın husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.


Karar, davalı Hazine vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi .. . raporu okundu, düşüncesi alındı.Dosya incelendi,gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalınıtemyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13. maddesinin j. Bendi gereğince davalı hazineden harç alınmasına yer olmadığına, 11.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.