Kantininin işletmesinin kiraya verilmesi amacıyla yapılan ihalenin iptali istemi
single page feature image

Kantininin işletmesinin kiraya verilmesi amacıyla yapılan ihalenin iptali istemi

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2015/3427 E. , 2015/3278 K.

*

İçtihat Metni

T.C.

DANIŞTAY

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2015/3427

Karar No:2015/3278

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):

Vekili:

Körkez Mah. Ş. Rafet Karaca Sok. No:8/3 Eren Apt.

K:1 D:1 İzmit / KOCAELİ

Karşı Taraf (Davalı):

Vekili:

Ömerağa Mah. Ankara Cad. Valilik Binası / KOCAELİ

İstemin_Özeti: Kocaeli 1. İdare Mahkemesi nin 15.05.2015 tarih ve E:2015/504, K:2015/637 sayılı kararının; okul kantininin 10 yıllık işleticisi olduğundan, yapılan ihalenin Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Aile Birliği Yönetmeliği ne aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; davacının işletmekte olduğu Anadolu Lisesi Kantininin işletmesinin kiraya verilmesi amacıyla yapılan 03.04.2015 tarihli ihalenin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi nce; Kocaeli İli, Anadolu Lisesi kantininin işletmesinin 01.01.2005 tarihinden itibaren davacıya kiralandığı, kira sözleşmesinin her sene ve en son 22.01.2014 tarihinde bir yıl geçerli olacak şekilde yenilendiği, uyuşmazlık konusu ihalenin birden fazla istekliden teklif almak suretiyle pazarlık usulüyle ihale edildiğinden dava konusu ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Kocaeli 1. İdare Mahkemesi nin 15.05.2015 tarih ve E:2015/504, K:2015/637 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 01.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.