ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli tarafından beyan edilen ancak yukarıda belirtilen yöntem ile teyit edilmeyen hususların tevsik edilmesinin istenilmesi
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli tarafından beyan edilen ancak yukarıda belirtilen yöntem ile teyit edilmeyen hususların tevsik edilmesinin istenilmesi

ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli tarafından beyan edilen ancak yukarıda belirtilen yöntem ile teyit edilmeyen hususların tevsik edilmesinin istenilmesi

itirazen şikayet konusu

İdareye yapmış oldukları şikayetin idarece şikayet başvurularının ekinde yer alması zorunlu olan imza sirkülerine yer verilmemesi nedeniyle incelenmeksizin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, zira kendilerince teklif zarfında söz konusu belgelerin sunulduğu ve bu belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması halinde de başvuru ekinde yer verilmesine gerek bulunmadığı,

kamu ihale kurulu kararı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

…Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

…Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine…karar verilir….” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “…(4) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “…(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “ (1)İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapım işleri için öngörülen üst limit tutarına eşit veya altında kalan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

a) Gerçek kişi olması halinde;

1) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2) Noter onaylı imza beyannamesi,

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi,

4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde;

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2) Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

…(4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenebilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “1) Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre dilekçede; başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi ve faks numarası ile imzası, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir.

(2) Uygulamada başvuru sahiplerinin dilekçelerinde yukarıda belirtilen bazı bilgilere yer vermediği görüldüğünden, ilgililerin yararlanmasına yönelik olarak hazırlanan dilekçe örneklerine bu Tebliğin ekinde yer verilmiş olup; ilgililerin uygun dilekçe örneklerini kullanmaları, başvurularının zamanında ve doğru olarak yapılması bakımından önem arz etmektedir (EK:1,
2 ). İlgililer, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgileri içermesi kaydıyla bu örnekler dışındaki dilekçeler ile de başvuruda bulunabilir.

(3) Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikayet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir…” açıklaması yer almaktadır.

İhale İlanı’nın 2’nci maddesinde İhale konusu yapım işinin,

  1. Adı: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi 822 Adet Konut ve 25 Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
  2. Niteliği ve Türü : Konvansiyonel kalıp sistemiyle 822 Adet Konut ve 25 adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.
  3. Yapılacağı/Teslim edileceği yer : İstanbul

ç) Süresi/Teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600(altıyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hüküm ve açıklamaları doğrultusunda ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; elektronik teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede yeterlik kriteri olarak öngörülen kriterleri sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği düzenlenmiştir.

Başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın ortaklarından İmaj Altyapı Üstyapı San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulduğu görülmüştür.

İmza Sirküleri

Noterlik Adı

Ankara 10. Noterliği

İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde imza sirkülerinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası

10.02.2020, 03557

…..

…..

Ticaret Sicili Bilgileri

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

Cüneyt Bulut

11672351680, 51

Levent Cankurtaran

24002023430, 49

İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

Levent Cankurtaran

24002023430, 49

Yönetim Kurulu Başkanı

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

Levent Cankurtaran

24002023430, 49

Yönetim Kurulu Üyesi

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

18.02.2014, 3863 yevmiye numaralı Ankara 33. Noterliğinden onaylı pay defteri

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

26.03.2020, Hazirun Cetveli

İş Ortaklığı’nın diğer ortağı olan Uluray Yapı İnşaat A.Ş tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulduğu tespit edilmiştir.

İmza Sirküleri

Noterlik Adı

Ankara 37. Noterliği

İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde imza sirkülerinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası

29.01.2020, 02875

…..

…..

Ticaret Sicili Bilgileri

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

Sezgin Ulu

44362485938, 25

Orhan Gözlügöl

10772804010, 24

Mustafa Erkam Karakuş

45481345240, 51

İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

Sezgin Ulu

10772804010, 24

Yönetim Kurulu Üyesi

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

Orhan Gözlügöl

10772804010, 24

Yönetim Kurulu Üyesi

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

Mustafa Erkam

45481345240, 51

Yönetim Kurulu Üyesi

Yöneticilere Ait Bilgiler

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

Zerrin Ulu

17981705930

Yönetim Kurulu üyesi olmayan

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

30.10.2017, 44455 Yevmiye numaralı Ankara 54.Noterliğinden onaylı Mustafa Erkam Karakuş’un ortaklık tarihi ve hissesini gösterir pay defteri

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’e göre istekliler tarafından idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin şikayet dilekçelerine eklenmesi gerektiği, ancak teklif dosyası içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda dilekçe ekinde söz konusu belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi istekli İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi ve Tic. A.Ş-Uluray Yapı İnş. A.Ş İş Ortaklığı tarafından idareye 30.07.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin EKAP üzerinden 05.08.2020 tarihinde söz konusu istekliye bildirilen cevabi yazısında “…Başvurunuza konu ihale 15.06.2020 tarihinde “Yeterlik Bilgileri tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı” elektronik ihale(e-ihale) olarak gerçekleştirilmiş olup, 21.07.2020 tarih ve 75367 sayılı “İhale komisyonu Kararı” firmanıza 21.07.2020 tarihinde ve saat 11.35’de 75480 sayılı tebligat ile Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden bildirilmiştir. Söz konusu tebligat içeriğine bakıldığında istekli firmalara yönelik olarak “Bu kararın bildiriminden itibaren on gün içinde idaremize yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” Açıklamasına da ayrıca yer verilmiştir. Bu kapsamda firmanız tarafından 29/07/2020 tarihli (idaremiz kayıtları 30/07/2020 tarih ve 949708 sayı) yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir. Ancak, anılan başvuru metni altında yer alan iş ortaklığına ait şirkte kaşeleri üzerinde yer alan imzaların kime/kimlere ait olduğunu gösteren ve şikayet başvurularının ekinde yer alması zorunlu olan imza sirkülerine yer verilmediği anlaşılmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdarenin cevabında belirtilmiş olan bahse konu hususlardan, şikâyet başvurusunun başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna ait dilekçe ve ekleri incelendiğinde de İş Ortaklığı’nı temsilen imza atan kişilerin kim olduğunun belirtilmemesinin yanısıra şikayet dilekçesini imzalayanların başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren belgeleri ile imza sirkülerinin dilekçe ekine eklenmediği tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesinde, idare tarafından, beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP üzerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenlerin tevsik edilmesi amacıyla Ziver İnş. Taah. Mad. Tic. A.Ş-Ziver Petrol A.Ş İş Ortaklığı’na 01.07.2020 tarih ve 66841 sayılı yazının gönderildiği, söz konusu yazıda, imza sirkülerinin İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olarak 03.07.2020 tarihine kadar idareye teslim edilmesinin istenildiği, bundan başkaca ihaleye katılan diğer isteklilere yönelik bir talepte bulunulduğunu gösteren herhangi bir yazıya yer verilmediği görülmüştür.

Buradan hareketle idarece sadece Ziver İnş. Taah. Mad. Tic. A.Ş-Ziver Petrol A.Ş İş Ortaklığı’ndan imza sirküleri istenilip başvuru sahibi dahil diğer isteklilerden böyle bir talepte bulunulmadığından, başvuru sahibinin teklif dosyasında, temsile yetkili kişi olarak beyan ettiği kişi/kişiler bakımından sadece yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen bilgiler bulunmakta olup, bu hususu tevsik eden herhangi bir belgenin olmadığı, anılan isteklinin ihalede birinci ya da ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmediği, nitekim idarece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli tarafından beyan edilen ancak yukarıda belirtilen yöntem ile teyit edilmeyen hususların tevsik edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince kural olarak imza beyannamesi/sirküleri, ticaret sicili gazetelerine ilişkin belgelerin idareye yapılan şikâyet başvurusunun ekinde sunulması gerektiği, ancak teklif zarfı içinde söz konusu belgelerin bulunması durumunda şikâyet dilekçesi ekinde sunulmayabileceği, ancak elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idareye yapılacak olan şikâyet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmayabileceği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklamanın bulunmadığı, imza sirkülerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından e-teklif kapsamında yalnızca içeriğindeki bilgileri beyan edilen söz konusu belgelerin şikâyet dilekçesi ekinde sunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu belgelerin şikayet dilekçesi ekinde sunulmadığı gibi, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak öngörülen bir istekli olmaması nedeniyle de yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen temsile ilişkin bilgi ve belgelerin idare tarafından ayrıca tevsik edilmesinin istenilmediği anlaşıldığından, bu durumda isteklinin teklif dosyası kapsamında temsile ilişkin belgelerin olmaması nedeniyle idareye yapılan şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KİK Kararı No

Toplantı No : 2020/036
Gündem No : 25
Karar Tarihi : 19.08.2020
Karar No : 2020/UY.I-1409

ihale hukuku süreçlerinde ihale avukatı ile iletişime geçiniz