ihale sonucunun bütün isteklilere bildirimini izleyen tarihten itibaren on günlük şikayet süresi geçmeden sözleşme imzalanması hk
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs
  • Location :
  • Date :
  • Link :

ihale sonucunun bütün isteklilere bildirimini izleyen tarihten itibaren on günlük şikayet süresi geçmeden sözleşme imzalanması hk

ihale avukatı

Toplantı No 2020/037
Gündem No 26
Karar Tarihi 26.08.2020
Karar No 2020/UH.II-1437

BAŞVURU SAHİBİ:

Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 11.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin 20.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.07.2020 tarih ve 33638 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1177 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kamu İhale Kurulu’nun 01.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1138 sayılı kararı üzerine yeniden alınan ihale komisyonu kararı ile ihalenin Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, ancak 10 günlük şikayet başvuru süresi geçmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, şikayet başvuru süresi beklenmeden sözleşme imzalanmasının hukuka aykırı olduğu,        

 

2) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu, zira yaklaşık maliyete göre %23 kırımla sunmuş oldukları teklifin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin %28 kırımlı teklifinden sonra geldiği ve kamu yararına uygun olduğu, %5 oranındaki kırım farkı göz önünde bulundurulduğunda tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi gerektiği,

3) Vergi borcu olduğu bilindiği halde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, taşımacılık sektörü içerisinde isteklinin damga vergisi ödemeden idarelerle sözleşmeler imzaladığı yönünde çeşitli iddiaların bulunduğu, nitekim geçmiş yıllarda isteklinin idareyle imzaladığı sözleşmelere ait damga vergilerini de ödemediği; vergi borcunu ödemediği halde ödemiş gibi göstermek suretiyle idareyi yanıltıcı yasak fiil ve davranışlarda bulunan istekliyle sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, her ne kadar geçmiş ihalelerle ilgili olsa da idarenin bu durumdan haberdar olduğu anın tespit tarihi olarak kabul edilmesi ve Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi gereğince hakkında yasaklama kararı verilme ihtimali bulunan istekliyle ilgili her türlü işlemin durdurulması gerektiği,  

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 

a) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicili gazetesinde, şirket yetkilisi ve ortaklarının T.C. kimlik numaraları ile ortaklık oranlarının bulunmadığı,

 

b) Sunulan iş deneyim belgesinin İdare Şartname’de düzenlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, belge tutarının yeterli olmadığı,

 

c) Geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, teminat tutarının teklif edilen bedelin %3’ünü karşılamadığı, geçici teminat mektubunun İdari Şartname’de belirtilen 06.11.2020 tarihini kapsamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almakta olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 66’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da aynı yönde hükme yer verilmiştir.

 

 Anılan Kanun’un  “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. …” hükmü yer almaktadır.   

 

 Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren, 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, kesinleşen ihale kararının 10.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden tüm isteklilere bildirildiği, aynı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin sözleşme imzalamaya davet edildiği ve anılan istekli ile 13.07.2020 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

   

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile tespitler birlikte değerlendirildiğinde, ihale sonucunun bütün isteklilere bildirimini izleyen tarihten itibaren on günlük şikayet süresi geçmeden sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup, on günlük süre beklenmeden imzalanan sözleşmenin Kanun’da belirtilen süreye ve usule uygun olmadığı sonucuna varılmakla birlikte, kararın diğer bölümlerinde yer alan tespitler çerçevesinde başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmediğinden söz konusu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. …” hükmü,

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinin onuncu fıkrasında “Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. …” hükmü,

 

  Anılan Yönetmelik’in “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinde  “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “… 36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. …” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim” başlıklı 42’nci maddesinde “42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak ihale yetkilisince 10.07.2020 tarihinde onaylanan kararda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

İhalenin yaklaşık maliyetinin 21.080.592,50 TL olarak hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının 15.301.540,00 TL, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının 16.327.815,00 TL, iki teklif fiyatı arasındaki tutar farkının ise 1.026.275,00 TL olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile İdari Şartname düzenlemelerinden, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılması gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunun ise bulunmadığı ve bu hususun idarelerin takdirinde olduğu, ihale yetkilisinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda başvuru sahibinin teklifini uygun görmeme yönündeki iradesini ihale komisyonu kararının onaylandığı aşamada ortaya koymuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:  …

  d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.  …

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

  Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrasında “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51’inci maddesinde “(1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince; …

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, …

  aday ve istekliler ihale dışı bırakılır.

  (2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir. …

 (6) Birinci fıkranın (ç) bendindeki “Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu”nun kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarı Kamu İhale Genel Tebliğinde belirlenir.

 (7) Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcunun değerlendirilmesinde ise isteklinin;

 a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

 b) Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

 c) Re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

 ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

 d) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

 kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliği’nin “ İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde “17.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,

17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

17.4.2. İsteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

ç) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

17.4.3.  İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; son başvuru ve/veya ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

 Aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını tevsik eden belgenin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, vergi borcu olmadığına ilişkin belgenin, herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden alınabileceği, bu belgenin isteklinin ihale tarihindeki durumunu göstermesi ve Tebliğ’in 17.4.1’inci maddesinde belirtilen alacak türlerinden olan borçlar dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerektiği; ayrıca, sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından 10.07.2020 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen yazıda, “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile %6 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek isteklinin sözleşmeye davet edildiği görülmüştür.  

 

Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan belgeler incelendiğinde, vergi borcu olmadığına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden alınan belgeye yer verildiği, Pendik, Avcılar, Kocasinan, Şaninbey Vergi Dairelerince tasdik edilen bilgiler doğrultusunda 11.05.2020 tarihinde düzenlenmiş olduğu anlaşılan söz konusu belgede “Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 11.05.2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. Bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi kapsamında verilmiştir.” ibarelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin vergi borcu olmadığını tevsik etmek üzere sunmuş olduğu belgenin dipnotunda, belgenin doğrulanmasına olanak sağlayan internet adresinin (https://ivd.gib.gov.tr) belirtildiği görülmüştür. Belirtilen internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada bahse konu belge doğrulanmıştır.

 

Ayrıca, istekli tarafından damga vergisinin ödendiğini gösteren 10.07.2020 tarihli tahakkuk fişinin de sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulan belgeler arasında yer aldığı görülmüştür.

 

Öte yandan, idare tarafından sözleşmenin imzalandığı 13.07.2020 tarihinde ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumu’ndan teyit edildiği tespit edilmiştir.  

 

Yukarıda yer alan tespitler ile mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale tarihi olan 11.05.2020 itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin idareye sunulan tevsik edici belgelerin mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş olduğu, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin sözleşme imzalanmadan önce ödendiği, ayrıca idare tarafından sözleşmenin imzalandığı 13.07.2020 tarihinde ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumu’ndan teyit edildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. …” hükmü,

 

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “Süreler;

 …

 c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, …

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikâyet başvurularında sürenin, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı, 14.05.2020 tarihinde alınan ilk komisyon kararı ile Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklifinin geçerli olduğunun belirlendiği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin geçerli olmadığı hususuna yönelik şikâyet başvurusunun ilk komisyon kararı sonrasında yapılması gerektiği; ilk komisyon kararının 14.05.2020 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibi tarafından bu tarihi izleyen on gün içinde idareye herhangi bir şikâyet başvurusunun yapılmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.