başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, onbirinci fıkrasında, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, ihale şikayet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesinin zorunlu olduğu
single page feature image

başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, onbirinci fıkrasında, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, ihale şikayet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesinin zorunlu olduğu

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UH.IV-1332

BAŞVURU SAHİBİ:

Burak Enerji Güvenlik Gıda Akaryakıt İnşaat Medikal Temizlik Tic. ve San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/281352 İhale Kayıt Numaralı “TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğüne Bağlı Sahaların Kamp ve İstasyonlarında Aşçılık, Garsonluk, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 13.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tpao Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğüne Bağlı Sahaların Kamp ve İstasyonlarında Aşçılık, Garsonluk, Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.07.2020 tarih ve 34107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1194 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ; İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince ihale konusu işte 2 engelli personelin çalıştırılmasının zorunlu olduğu, ancak birim fiyat teklif cetvelinde engelli personele yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 06.07.2020 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 20.07.2020 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 30.07.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, onbirinci fıkrasında, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesinin zorunlu olduğu, anılan Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında 8’inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında söz konusu eksikliğin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, eksiklerin başvuru süresi içinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede yapılan incelemede, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunun şikâyet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmediği gerekçesiyle idarece şekil yönünden reddedildiği, (“…Ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 11’inci fıkrası uyarınca, şikâyet başvuru dilekçenize “ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin” eklenmesi zorunlu olmasına rağmen bu belgenin dilekçeniz eki belgeler içinde bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle, şikâyet başvuru dilekçenizin ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik olarak belirtilen iddianız hakkında “başvurunun şekil yönünden reddine” de karar verilmiştir.”) başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde idarenin bu değerlendirmesine yönelik bir iddiada bulunmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,