istekli tarafından dokümana yönelik olarak 10 günlük ihale şikayet süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunulmaması
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

istekli tarafından dokümana yönelik olarak 10 günlük ihale şikayet süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunulmaması

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 43
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UM.I-1367

BAŞVURU SAHİBİ:

Cengiz ÖZBAY,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/261681 İhale Kayıt Numaralı “66 Kalem Kırtasiye/Toner” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 25.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “66 Kalem Kırtasiye/Toner” ihalesine ilişkin olarak Cengiz Özbay’ın 09.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.07.2020 tarih ve 32503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1150 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kısmi teklife açık ihalenin 2’nci kısmında HP Laser Jet 85-A Toner CE285A istenildiği, ürün ve numune olarak CE285AF ürününün sunulduğu, komisyon kararında sunulan bu ürünün muadil toner kodu olduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, idare tarafından şikayete verilen cevapta ise (F) kodunun muadil toner kodunu değil numune tonerin düşük kapasiteli olduğunun ifade edildiği, ihale komisyonu kararında belirtilen cevaplar ile şikayete verilen cevapların birbiriyle çeliştiği, ayrıca sunulan ikili paketli ürünlerin CE285AD ya da CE285D kodlu olmasının istendiği, CE285AD kodlu cihazın geçen yıl çıkan ürün kodu olduğu, yeni çıkan ürünlerin ise CE285AF koduyla çıktığı, dolayısıyla kendileri tarafından sunulan CE285AF kodlu ürünün orijinal olduğu, söz konusu kodun sonunda yer alan (F) kodunun ikili toner kutusu anlamına geldiği, dolayısıyla (F) kodunun, hiçbir şekilde ürünün muadili olmadığı veya düşük kapasiteyi göstermediği,

2) 3’üncü kalem için HP Laser Jet 12-A Toner ürününün sunulduğu, idarece söz konusu ürünün muadil toner olduğu ve koruyucu tırnak içermediği sebebiyle kabul edilmediği, şikâyete verilen cevapta ise koruyucu tırnaktan kastının tonerin turuncu koruyucu şeridinin olmamasının ifade edildiği, ancak ihale konusu iş için sunulan tonerlerde koruyucu şeridin olduğunun bilindiği ancak idare tarafından da koruyucu şeridin çıkartılmış olabileceği, dolayısıyla sundukları ürünün orijinal olduğu,

3) 6’ncı kalemde HP Laser Jet 78-A Toner CE78A istendiği, teklif edilen ürünün CE78AF olduğu ve sunulan bu ürününün muadil olduğu gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından kabul edilmediği, şikayete verilen cevapta ise (F) kodunun muadil toner kodunu değil numune tonerin düşük kapasiteli olduğunu gösterdiğinin ifade edildiği, ancak sunulan ürünün muadil olmadığı, öte yandan Doğumak Büro Sist. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürünün de toner kodunun CE78AC olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmakla birlikte söz konusu isteklinin şikâyetine verilen cevapta ise tonerin olması gereken kodun CE78AC olduğunun ifade edildiği dolayısıyla söz konusu açıklamada çelişkiler bulunduğu,

4) 27, 28 ve 29’uncu kalemler için teklif edilen, “HP Color Laser Jet 125A Toner CB541A Mavi, HP Color Laser Jet 125 A Toner CB542A Sarı, HP Color Laser Jet 125 A Toner CB543A Kırmızı” tonerlerde sızıntı olduğu ve anılan ürünlerin 5510 gram ağırlığında olduğundan dolayı İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle komisyonca kabul edilmediği, teslim edilen üründe sızıntı varsa bile muhtemelen bu durumun kargo taşıma esnasında veya kurum tarafından toner ürünü açılırken meydana geldiği, toner gramajının HP’nin orijinal çıkardığı ürüne ait gramaj olduğu, yeni dönemde çıkarılan ürünler ile eski dönemlerde çıkarılan ürünler arasında gramaj farklılıklarının bulunabileceği, öte yandan söz konusu ürünlerin muadil olduğunun (F) kodu ile anlaşılmasına rağmen söz konusu tonerlerin açılması sebebiyle maddi zarar oluştuğu, oluşan bu zararın idare tarafından karşılanması gerektiği,

5) Birim fiyat teklif cetvelindeki ürün kodları düşük kapasiteli tonerleri gösterirken, Teknik Şartname’nin 19’uncu maddesinde belirtilen listedeki tüm ürünlerin baskı sayısının yüksek olduğunun düzenlendiği, söz konusu ibarelerin birbirleri ile çeliştiği, dolayısıyla tonerlerin (A) değil (X) kodlu olmasının gerektiği, ayrıca Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde düzenlenen tonerlerin garanti belgesi ve son kullanım tarihine ilişkin olarak, üretici firmaların tonerlerin üzerinde son kullanım tarihi ile söz konusu tonerlerin içerisinden garanti belgelerinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “… (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 66 Kalem Kırtasiye/Yazıcı Toneri/Fotokopi Toneri Mal Alımı

b) Varsa kodu: 30192700 Kırtasiye malzemesi, 30125110 Lazer yazıcılar / faks makineleri için tonerler, 30125120 Fotokopi için tonerler

c) Miktarı ve türü: 8000 Top, 509 Adet, 2 Takım Fotokopi Kağıdı A4, Yazıcı Toneri ve Fotokopi Toneri

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü Ayniyat Birimi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6. 1. Kısım Fotokopi Kağıdı da dahil tüm kısımlardaki ürünler sadece numune üzerinden değerlendirilecektir. İhale konusu olan tüm ürünler; yazıcı tonerleri ve fotokopi tonerleri kesinlikle orijinal olacaktır. Fotokopi kağıdı, yazıcı tonerleri ve fotokopi tonerleri için ihale tarihi olan 25/06/2020 tarihinden bir gün öncesi 24/06/2020 tarihi saat:17:00 mesai bitimine kadar her üründen adet olanlar için 1’er adet, takım olanlar için 1’er takım eksiksiz olarak kesinlikle orijinal numune getirilecek ve ayniyat görevlilerine Taşlıçiftlik Kampusü içindeki Ana Ayniyat Deposuna numune teslim alma tutanağı karşılığında teslim edilecek, numune teslim alma tutanağında isteklilerin kaşe/imzası/teslim edilme tarihi/teslim eden/teslim alan bölümleri kesinlikle olacaktır. İsteklilerce belirtilen tarih olan 24/06/2020 tarihi saat:17:00 mesai bitimine kadar numuneler teslim edilmeyen ya da ihale tarihi 25/06/2020 tarihinde teslim edilen/teslim edilmeye çalışılan numuneler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale konusu ürünlerin teslimat aşamasında 1.Kısım Fotokopi Kağıdı A4 hariç diğer tüm kısımlardaki tonerler Distribütörden ya da ilgili Distribütörün yetki verdiği alt bayilerden sevk edilmiş olmalıdır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 66 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerle, üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanabileceği gibi üzerinde ihale kalan tüm kısımlar için yüklenici ile tek bir sözleşme imzalanabilecektir. Üzerinde birden fazla kısım kalan yüklenici ile tek bir sözleşme imzalanması durumunda gecikme cezası her kısım için ayrı ayrı değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “66 Toner/Yazıcı/Fotokopi Grubu” başlıklı 2’nci maddesinde “1- Yazıcı tonerleri mevcut yazıcılara uygun özellikte olmalıdır.

2- Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.

3- Dolum veya muadil tonerler kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Muadili, benzeri, değişik türü adı altında herhangi bir malzeme kabul edilmeyecektir.)

4- Malzemelerin üretim tarihi üzerinden en çok 6 ay geçmiş olmalıdır ve miatları teslim tarihinden itibaren en az bir yıl ve garanti belgeleri kutu içerisinde olmalıdır. Toner kutularının üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.

5- Malzemelerin paketleri yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır. Tonerler çizik, kırık, çatlak, pas, sızıntı ve deformasyon veya herhangi bir imalat ve sonradan meydana gelebilecek depolama ve nakliye hataları bulunmamalıdır. Ambalajında hatalı çıkan malzemelerin sorumluluğu tamamen firmaya ait olup, firma tarafından 3 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.

6- Kargo sırasında kutuları deformasyona uğramış malzemeler kabul edilmeyecektir.

7- Malzemelerin dış kutulan (Ambalajları) üzerinde bulunan tarih bilgileri, seri numaralan gibi bilgiler belirgin ve net olmalıdır. Üzerlerinde kazıntı, siliklik yada herhangi bir deformasyon olan malzemeler kabul edilmeyecektir.

8- Kutu ve ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir. Varsa Ürünün kendi internet sitesinde Hologram üzerindeki barkod numarası yazılarak doğrulama testinden geçebilmelidir.

9- Her tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır, Tonerin üzerindeki seri no ve Ambalajdaki seri no birbirini tutmalıdır.

10- Tonerlerin içinde bulunan dram üniteleri temiz, çiziksiz olmalı en ufak toner tozu ve kalıntısı bulunmamalıdır.

11- Kutunun içerisinde tonerin takılış şeklini resimlerle anlatan kullanım kılavuzu bulunmalıdır

12- Malzemelerin orijinalliğinden şüphe edilirse idare gerek gördüğünde ekspertiz istenebilir, Teslim edilen malzemelerin sahte (orijinal taklit) olduğunun belirlenmesi halinde gerek idare gerekse firmanın yasal takibinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyanın tazmininden firma sorumlu olacaktır.

Muayene ve Kabul komisyonu tarafından kabulü yapılıp teslim alman toner ve kartuşların kullanım esnasında orijinal olmadığı anlaşıldığı takdirde, idare belirleyeceği laboratuvarlarda test ve deney yaptırmaya yetkisi olduğu gibi, doğacak tüm masraflar yüklenici firmaya ait olup, test ve deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde sözleşmenin feshi hükümleri uygulanacaktır.

13- Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri aynen aslına uygun olarak bulunmalıdır.

14- Tonerler mürekkebini akıtmamalıdır. Akıntı yapan tonerle bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

15- Toner dolu olduğu halde yazmaması durumunda veya arızalı olduğu tespit edilen ürünler 3 gün içerisinde bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

16- Yüklenici malzeme tesliminden sonra doğabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı tonerlerin değişimini yapacaktır.

17- Teslim edilen her kalem malzemenin orijinal kutusu üzerine teslim eden firmanın etiketi yapıştırılmış veya kaşesi vurulmuş olmalıdır.

18- Sarf malzemelerin orijinal ürün olmaması sebebiyle, yazıcıların arızalanması durumunda yüklenici firma arıza masrafını karşılayacaktır.

19- Listedeki tüm ürünlerin baskı sayısı yüksek kapasiteli olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin kısmi teklife açık olan ve 66 kısımdan oluşan ihalenin 2, 3, 6, 27, 28 ve 29’uncu kısımları için şikâyet başvurusunda bulunduğu belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden, mal alımı ihalelerinde teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin idarelerce “muayene ve kabul” aşamasında yapılabileceği gibi, muayene kabul aşaması ile birlikte “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, değerlendirmenin yapıldığı aşamadan bağımsız olarak teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idarelere ait olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonunun 02.07.2020 tarihli kararına göre 25.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede başvuru sahibi istekli tarafından teklif verilen 2, 3, 6, 27, 28 ve 29’uncu kalemlere ilişkin verilen numunelerin söz konusu kalemlere ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi ile Teknik Şartname’nin 2’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 3, 6, 27, 28 ve 29’uncu kısımlarının İsmail Demir üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından hazırlanan alım konusu işe ait “Mukayese Cetveli ve Teknik Raporu” adlı belgede, başvuru sahibinin sunduğu ürünlere ilişkin olarak “ “2- HP Laser Jet 85-A Toner – En avantajlı teklif veren Cengiz Özbay’ın sunmuş olduğu numune toner muadil olup, CE285A orijinal toner olması gerekirken CE285AF muadil toner kodu teslim etmiştir. Aynı zamanda Cengiz Özbay’ın getirmiş olduğu numune tonerde İdari Şartnamenin 7.5.6. maddesi ve teknik şartnamenin toner grubu 2. maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.” hükmüne istinaden mevcut numunede koruyucu tırnak bulunmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır…”

“3- HP Laser Jet 12-A Toner – En avantajlı teklif veren Elit DC Kırtasiye, Cengiz Özbay ve üçüncü en avantajlı teklif veren Doğumak Büro Makinalarının sunmuş olduğu numune toneri muadil olup aynı zamanda Elit DC Kırtasiye, Cengiz Özbay ve Doğumak Büro Sis. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin getirmiş olduğu numunede tonerde koruyucu tırnak bulunmadığından dolayı idari şartnamenin 7.5.6’ıncı maddesi ile teknik şartnamenin toner grubu 2.maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.” hükmüne istinaden değerlendirme dışı bırakılmıştır…”

“6- HP Laser Jet 78-A Toner – En avantajlı teklifi veren Cengiz ÖZBAY’ın sunmuş olduğu numune toner muadil olup, CE78A orijinal toner kodu olması gerekirken CE78AF muadil toner kodu teslim etmiştir. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.5.6’ıncı maddesi ile teknik şartnamenin toner grubu 2.maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.” hükmüne istinaden uygun bulunmamıştır…”

“27- HP Color Laser Jet 125A Toner CB541A Mavi – En avantajlı teklifi veren Cengiz ÖZBAY’ın numune toneri idaremizde bulunan uygun yazıcılarda denenmesi sonucu sızıntı halinde toz kaçırdığı ve de numune tonerlerin tartılması sonucu orijinal ağırlığı 645 gram olması gerekirken 510 gram ağırlığında olduğu için orijinal toner koşullarını karşılamamaktadır. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.5.6’ıncı maddesi ile teknik şartnamenin toner grubu 2.maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.” hükmüne istinaden uygun bulunmamıştır…”

“28- HP Color Laser Jet 125A Toner CB542A Sarı – En avantajlı teklifi veren Cengiz ÖZBAY’ın numune toneri idaremizde bulunan uygun yazıcılarda denenmesi sonucu sızıntı halinde toz kaçırdığı ve de numune tonerlerin tartılması sonucu orijinal ağırlığı 645 gram olması gerekirken 510 gram ağırlığında olduğu için orijinal toner koşullarını karşılamamaktadır. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.5.6’ıncı maddesi ile teknik şartnamenin toner grubu 2.maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.” hükmüne istinaden uygun bulunmamıştır…”

“29- HP Color Laser Jet 125A Toner CB543A Kırmızı – En avantajlı teklifi veren Cengiz ÖZBAY’ın numune toneri idaremizde bulunan uygun yazıcılarda denenmesi sonucu sızıntı halinde toz kaçırdığı ve de numune tonerlerin tartılması sonucu orijinal ağırlığı 645 gram olması gerekirken 510 gram ağırlığında olduğu için orijinal toner koşullarını karşılamamaktadır. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.5.6’ıncı maddesi ile teknik şartnamenin toner grubu 2.maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orijinal olacaktır.” hükmüne istinaden uygun bulunmamıştır…”” hususları yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan teknik raporun, teklif değerlendirme aşamasında şikâyete konu malzeme kalemlerinin ihale komisyonu üyesi 3 uzman üye tarafından numune değerlendirmesi yapılarak imza altına alındığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibince idareye yapılan şikayet başvurusunda verilen cevabi yazıda “2.kısım…İsteklinin sunmuş olduğu CE285AF kodlu numune, HP’nin “https://www8.hp.com/tr/tr/home.html” internet sayfasındaki ürün açıklamalarından ve de İhale uzman üyelerimizin söz konusu numuneleri çeşitli testlerden (yazıcılarda deneme, tartma, ürün kontrolü v.s.) gibi aşamalardan geçirdikten sonra, söz konusu numunede koruyucu tırnak bulunmaması (turuncu koruyucu şeridinin) zorunlu olduğunu ve de (F) kodunun isteklinin iddia ettiği gibi ikili kutuyu değil de ilgili numune tonerin düşük kapasiteli olduğunu göstermektedir. Ayriyeten söz konusu numunenin orijinalinde beyaz kutu değil de siyah/mavi kutu olmalıdır. Sonuç olarak ikili paket CE285AD ya da CE285D kodlu olmalıdır. İsteklinin sunmuş olduğu numune tonerde hem koruyucu tırnak olmaması hem de tonerin havalı tam şişkin poşet içerisinde bulunmaması numunenin muadil ya da dolum toner olduğunu göstermektedir. Bununla ilgili orijinal örnekler ekli listede resmedilmiştir.

3. kısım; … İsteklinin sunmuş olduğu numune tonerde hem koruyucu tırnak olmaması hem de tonerin havalı tam şişkin poşet içerisinde bulunmaması numunenin muadil ya da dolum toner olduğunu göstermektedir. Komisyonumuzun bu kısımda koruyucu tırnaktan kastı tonerin turuncu koruyucu şeridinin olmamasıdır. Bunla ilgili orijinal örnekler ekli listede resmedilmiştir.

6.kısım;… İhale Komisyonu kararında “HP LASER JET 78-A TONER ’in ihale komisyonu teknik üyelerinin sunmuş olduğu teknik rapora istinaden en avantajlı teklifi veren Cengiz ÖZBAY’ın sunmuş olduğu numune toneri muadil toner olup, CE78A orijinal toner kodu olması gerekirken CE78AF muadil toner kodu teslim etmiştir. Diğer avantajlı teklif veren Doğumak Büro Sistemleri İnş. Tic. ve San. Ltd. Şt.nin sunmuş olduğu numune toneri muadil toner olup, CE78A orijinal toner kodu olması gerekirken CE78AC muadil toner kodu teslim etmiştir. Dolayısıyla İdari şartnamenin 7.5.6. maddesi ve teknik şartnamenin toner grubu 2.maddesi “Yazıcı tonerleri tamamen orjinal olacaktır.” hükmüne istinaden iki isteklinin de numuneleri uygun bulunmamıştır. ”denmektedir. İsteklinin sunmuş olduğu CE285AF kodlu numune, HP’nin “https://www8.hp.com/tr/tr/home.html” internet sayfasındaki ürün açıklamalarından ve de İhale uzman üyelerimizin söz konusu numuneleri çeşitli testlerden (yazıcılarda deneme, tartma, ürün kontrolü v.s.) gibi aşamalardan geçirdikten sonra, söz konusu numunede koruyucu tırnak bulunmaması (turuncu koruyucu şeridinin) zorunlu olduğunu ve de (F) kodunun isteklinin iddia ettiği gibi ikili kutuyu değil de ilgili numune tonerin düşük kapasiteli olduğunu göstermektedir. Ayriyeten söz konusu numunenin orijinalinde beyaz kutu değil de siyah/mavi kutu olmalıdır. İsteklinin sunmuş olduğu numune tonerde hem koruyucu tırnak olmaması hem de tonerin havalı tam şişkin poşet içerisinde bulunmaması numunenin muadil ya da dolum toner olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak ikili paket CE285 AD ya da CE285D kodlu olmalıdır. Dolayısıyla isteklinin sunmuş olduğu ürünün muadil ya da dolum toner olduğu aşikardır. Bununla ilgili orijinal örnekler ekli listede resmedilmiştir.

27, 28. ve 29. Kısımlarda; … Burada 26.kısımda HP COLOR LASER JET 125A TONER CB541A SİYAH’da istekli 2. En avantajlı teklif olup, komisyon kararında da belirtildiği üzere HP COLOR LASER JET 125A TONER CB541A SARI-MAVİ-KIRMIZI’DA olduğu gibi numune tonerin ağırlığı 510 gram değil de 605 gram geldiği için komisyonumuzca orjinalliği teyid edilmiş olup, 2. En avantajlı teklif olarak belirlenmiştir. Bununla ilgili orijinal örnekler ekli listede resmedilmiştir.” şeklinde ifadeler yer almaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda aktarılan idarenin cevabi yazısı ile “Mukayese Cetveli ve Teknik Raporu”nda yer alan hususların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, “muayene ve kabul” aşamasından önce teklif edilen ürünlerin numune değerlendirmesi yoluyla uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda ihale dokümanında yapılacak düzenlemeye ilişkin idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, numunenin uygun olmadığına yönelik tespitlere ilişkin sorumluluğun da idarede olduğu ve numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonunda görevlendirilen üyelerin bulunduğu bir heyet tarafından yapıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,


Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “
Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…”hükmü,


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde
“(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.…”hükmü,


Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde
“(1)Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

…izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, idarenin şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, alınan kararın, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirileceği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hükme bağlanmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından 23.06.2020 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği, bu itibarla şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken tarihin 23.06.2020 olduğu, istekli tarafından 25.06.2020 tarihindeki ihaleye teklif verildiği, isteklinin söz konusu iddiaya ilişkin olarak yaptığı idareye şikâyet başvuru tarihinin 09.07.2020 olduğu, bu çerçevede şikâyetçinin şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde (03.07.2020) bahsi geçen iddiaya ilişkin olarak ihale dokümanına itiraz niteliğinde şikâyet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddiasının dokümana itiraz niteliğinde olduğu, gelinen aşamada ihale dokümanı düzenlemelerinin kesinleştiği, ayrıca şikâyete konu hususların farkına varıldığı tarihin dokümanın satın alındığı tarih olduğu, anılan istekli tarafından dokümana yönelik olarak 10 günlük şikâyet süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı görülmüş, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.