ihale şikayet başvurusu tarihi dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih olarak kabul edileceğinden
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

ihale şikayet başvurusu tarihi dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih olarak kabul edileceğinden

 

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UH.II-1042

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ekenler Ormancılık Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Orman Genel Müdürlüğü Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/140447 İhale Kayıt Numaralı “Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı Üretim Çalışmalarında Mesaha, Tasnif ve Depolama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Orman Genel Müdürlüğü Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 03.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı Üretim Çalışmalarında Mesaha, Tasnif ve Depolama İşi” ihalesine ilişkin olarak Ekenler Ormancılık Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.05.2020 tarih ve 20787 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/806 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından şikayet başvurusuna cevap verilmediği, itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin beklenilmediği ve itirazen şikayet başvurusunun nihai kararla sonuçlandırılması dikkate alınmadan sözleşmenin imzalandığı, idarenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı işlem yaptığı iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.” hükmü,

 

İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “(10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü ile 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) İdareye şikâyet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA MESAHA, TASNİF VE DEPOLAMA İŞİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

40000 m3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME (MESAHA) İŞİ
2500 m3 I ve II. SINIF TOMRUK TASNİF ve DEPOLAMA İŞİ
11500 m3 III. SINIF TOMRUK TASNİF ve DEPOLAMA İŞİ
10400 m3 KABUKSUZ KAĞITLIK ODUN TASNİF ve DEPOLAMA İŞİ
600 m3 MADEN DİREĞİ TASNİF ve DEPOLAMA İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KARABÜK İLİ, ESKİPAZAR İLÇESİ, ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN MUHTELİF BÖLMELERİNDE” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve isteklilerin, açık ihale usulü ile ihale edilen işlerde, bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği, şikâyet başvurusu üzerine idarenin, gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, aksi takdirde itirazen şikâyet başvurusunun süresi içerisinde yapılmaması nedeniyle reddedileceği, bu itibarla Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için öncelikle idareye usulüne uygun bir şekilde ve yasal süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, idareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvuruların ihaleyi yapan idareye gönderileceği, ancak bu tür durumlarda şikâyet başvuru tarihinin dilekçenin idarenin kayıtlarına girdiği tarih olarak kabul edileceği, diğer taraftan şikâyet başvurusunda yer almayan iddia konularına itirazen şikâyet başvurusunda yer verilemeyeceği de anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, 03.04.2020 tarihinde e- ihale ile gerçekleştirilen itirazen şikayete konu “Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı Üretim Çalışmalarında Mesaha, Tasnif ve Depolama İşi” ihalesine 5 isteklinin katıldığı, isteklilerin teklif tutarlarının eşit olması üzerine idarece yapılan puanlamada eşit puana sahip olan Engin Dirim ile Ekenler Ormancılık Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında kura çekildiği, kura sonucunda 20.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Engin Dirim’in üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ekenler Ormancılık Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

20.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine başvuru sahibi Ekenler Ormancılık Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.04.2020 tarihinde “ihale üzerinde bırakılan Engin Diri’nin Ticaret Sicili Gazetesinde TC kimlik numarasını tevsik etmediği” yönündeki iddia ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin süresi içerisinde karar almaması üzerine başvuru sahibinin 11.05.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile sadece “idare tarafından şikayet başvurusuna cevap verilmediği, itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin beklenilmediği ve itirazen şikayet başvurusunun nihai kararla sonuçlandırılması dikkate alınmadan sözleşmenin imzalandığı, idarenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı işlem yaptığı” yönündeki iddia ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuata hükümleri ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda yer alan “idare tarafından şikayet başvurusuna cevap verilmediği, itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin beklenilmediği ve itirazen şikayet başvurusunun nihai kararla sonuçlandırılması dikkate alınmadan sözleşmenin imzalandığı, idarenin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı işlem yaptığı” yönündeki iddiasının idareye şikayet başvurusunda yer almadığı anlaşılmış olup, bahse konu iddianın yeni bir şikayet başvuru konusu olması gerekirken doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvuru konusu edildiğinden, söz konusu iddianın şekil yönünden reddedilmesi gerektiği,

 

Ayrıca başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusuna konu ettiği söz konusu iddiasının öncelikle idareye şikayet başvurusunda dile getirilmesi gerekirken, anılan iddianın 11.05.2020 tarihinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda dile getirdiği, bu itibarla İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerektiği, ancak mevcut durumda dilekçenin idareye gönderilmesi halinde, şikâyet başvuru tarihi dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih olarak kabul edileceğinden, idareye yasal süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulma imkânının kalmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının ayrıca süre yönünden de reddi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,