idareye ihale şikayet başvurusunda yer verilmeyen söz konusu iddiaların itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddianın şekil yönünden reddine karar verilmemesi
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

idareye ihale şikayet başvurusunda yer verilmeyen söz konusu iddiaların itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddianın şekil yönünden reddine karar verilmemesi

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UH.I-1354

BAŞVURU SAHİBİ:

Demistaş Doğu Elektrik Makine İnşaat San. Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:

Hüseyin YILMAZ,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez tarafından 17.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Demistaş Doğu Elektrik Makine İnşaat San. Tic. A.Ş.nin 08.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 24.07.2020 tarih ve 33320 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1170 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) “3. Kısım [2.Bölge I. Kısım 5 Grup 24 Tm (22 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]”ye ait birim fiyat teklif cetvelinde trafo işletme teknisyeni işçi sayısı olarak 80 kişi belirlendiği, ancak Teknik Şartname’nin ek-5 kısmında belirtilen İMİ-3/2.1 grubunda yer alan Lapseki-1, Lapseki-2, Sütlüce-1 ve Sütlüce-2 interface merkezlerde her bir trafo merkezi için 2 adet TM işletme teknisyeni görev yapacağının belirtildiği, dolayısıyla trafo işletme teknisyeni sayısının birim fiyat teklif cetvelinde 4 işçi fazla olduğu, söz konusu cetvelde 76 işçi olarak düzeltilmesi gerektiği,

2) “15. Kısım [8.Bölge I. Kısım 3 Grup 14 Tm (11 Adet 154 Kv Tm, 3 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetveli ve Teknik Şartname’nin ek-4 kısmında servis hizmet bulundurulacak trafo merkezi listesinde 15.kısım TMİ-400/3.8-1 400 kv Temelli, TMİ-400/3.8-1 400 kv Kayaş, Trafo Merkezleri için ayni yol bedeli öngörüldüğü, mesul teknisyen ve işletme teknisyeni personeli için birim fiyat teklif cetvelinde nakdi ve ayni ödenecek olan yol bedelleri ayrımları yapılmış, ancak grup işletme sorumlu mühendis sayısı 5 olarak öngörüldüğü, TMİ-400/3.8-1 400 kv Temelli, TMİ-400/3.8-1 400 kv Kayaş, Trafo Merkezleri için ayni yol bedeli öngörüldüğünden 2 trafo işletme mühendisi servis hizmetinden yararlanacağından mükerrer yol bedeli ödeneceği ve bundan dolayı kamu zararına yol açacağı, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde 3 tane grup işletme sorumlusu mühendisin yemek ve yol dahil, 2 tane grup işletme sorumlu mühendisin ise yemek dahil şeklinde ayrı satır açılarak düzeltilmesi gerektiği,

3) “23. Kısım [12.Bölge L.Kısım 5 Grup 22 Tm (19 Adet 154 Kv Tm, 3 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetvelinde trafo işletme mesul teknisyeni 22 işçi 36 ay olarak belirtildiği, ancak Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında belirtilen trafo merkezlerinin sayısı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri tablosunda toplamda 22 işletme mesul teknisyeni olduğu Şanlıurfa Çim, PSl-2(Tatarhöyük), PS-3-4 (Karaca) trafo merkezilerinin fiili devir tarihlerinin 31.10.2020 olduğundan 3 trafo merkezinde çalışacak 3 adet trafo işletme mesul teknisyeni işin süresinin birim fiyat teklif cetvelinde 34 ay 1 gün olarak düzeltilmesi gerektiği, aynı cetvelde trafo işletme teknisyeni olarak 78 işçi 36 ay olarak yer verildiği, ancak Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında belirtilen trafo merkezlerinin sayısı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri tablosunda toplamda 78 işletme teknisyeni olduğu Şanlıurfa Çim, PSl-2(Tatarhöyük), PS-3-4 (Karaca) trafo merkezilerinin fiili devir tarihlerinin 31.10.2020 olduğundan 3 trafo merkezinde çalışacak 9 trafo işletme teknisyeni iş süresinin birim fiyat teklif cetvelinde 34 ay 1 gün olarak düzeltilmesi gerektiği,

Aynı kısmın birim fiyat teklif cetvelinde genel malzemeler ve genel giderler için 786 ay olarak yer verildiği, Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında belirtilen trafo merkezlerinin sayısı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri tablosunda Şanlıurfa Çim, PS1- 2(Tatarhöyük), PS-3-4 (Karaca) trafo merkezilerinin süresinin 34 ay 1 gün olduğu görüldüğünden genel malzemeler ve genel giderler kısmına birim fiyat teklif cetvelinde 3 gün ilave edilmesi gerektiği,

4) “30. Kısım [16.Bölge 2.Kısım 3 Grup 14 Tm (12 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetvelinde yer verildiği, Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında belirtilen trafo merkezlerinin sayısı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri tablosunda trafo merkezilerinin işin süresinin 726 ay 10 gün olduğu ancak fiili devir tarihlerine bakıldığı zaman 484 ay olduğu, dolayısıyla genel malzemeler ve genel giderler kısmının birim fiyat teklif cetvelinde 484 ay olarak düzeltilmesi gerektiği,

5) “38. Kısım [22.Bölge I.Kısım 4 Grup 19 Tm (18 Adet 154 Kv Tm, 1 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetvelinde 4 kişi Grup İşletme Mühendisi, 19 kişi trafo işletme mesul teknisyeni, 61 Trafo İşletme Teknisyeni ve 3 engelli büro destek personelinin 36 ay olarak belirtildiği, ancak Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında belirtilen trafo merkezlerinin sayısı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri tablosunda TMİ-400/3- 22-1 400 kv Kurşunlu trafo merkezinin fiili devir tarihinin 01.10.2020 tarihi olduğundan iş süresinin 35 ay olması gerektiği, dolayısıyla TMİ-400/3-22-1 400 kv Kurşunlu trafo merkezinde çalışacak 1 kişi grup işletme mühendisi, 1 kişi trafo mesul teknisyen ve 7 işletme teknisyenin için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılarak 35 ay olarak düzeltilmesi gerektiği,

6) “13. Kısım [6.Bölge 2.Kısım 3 Grup 14 Tm (12 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]”ye ait birim fiyat teklif cetveli ve Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında belirtilen trafo merkezlerinin sayısı, işin başlangıç ve bitiş tarihleri tablosunda TMİ-400/3.6-2 400 kv Uşak Trafo Merkezinin fiili devir tarihinden itibaren 32 ay 7 gün olduğu ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinin “Artık günler yemek ve yol ücreti ödenecek gün sayısı” kısmında 7 günlük çalışmaya karşılık kaç gün yemek ve yol ücreti verileceğinin düzenlenmesi gerektiği,

7) İhale konusu işin süresinin 01.09.2020 tarihinde başlayıp 31.08.2023 tarihinde sona ereceğinin belirtildiği, ancak kesin teminat mektubu süresinin hangi zaman aralığını kapsaması gerektiğinin belirtilmediği, Teknik Şartname’nin 2.10’uncu maddesinde ucu açık bir şekilde sözleşmenin süresinin kesin teminat iadesine kadar şeklinde belirtilerek net olmayan bir süreyi ifade etmesinin mevzuata aykırı olduğu,

8) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “Tablodaki TEİAŞ tarafından yapılan değerlendirme ile ortaya çıkan performans değerlerine ve yüklenici ile TEİAŞ elemanlarınca oluşturulan Komisyon tarafından belirlenen zarar ziyan karşılığı bedele bu aşamada Yüklenici temsilcisi tarafından itirazda bulunulmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenleme ile yükleniciye tek taraflı sorumluluk yüklendiği ve kanuni haklarını arama yolunun kapatıldığı, söz konusu maddenin Kanun’a uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği,

9) Teknik Şartname’nin ek-1.2 maddesinde haberleşme ihtiyacı için her bir trafo merkezine en son üretilen modellerden (teşekkülün uygun gördüğü) (sadece faks özelliği olan) 1 adet lazer faks cihazının koyulması gerektiği, aynı Şartname’nin ek-1.6 maddesinde çok fonksiyonlu lazer yazıcı (tarayıcı ve fotokopi özelliği bulunan) şeklindeki düzenlemenin yükleniciye ek külfet getireceği ve ayrı ayrı 2 adet cihaz alımı öngörüldüğü, ek-1.6 maddesinde belirtilen çok fonksiyonlu yazıcıya faks özelliğinin de eklenmesi halinde haberleşme ihtiyacının karşılanacağı, günümüzde çok fonksiyonlu lazer yazıcılarının büyük çoğunluğunda faks özelliğinin yer aldığı, ayrıca en son üretilen modellerden (teşekkülün uygun gördüğü) (sadece faks özelliği olan) şeklinde cihazların özelliklerinin belirtilmemiş olmasının yüklenici için maliyetinin hesaplamasında belirsizlik oluşturacağı, bu nedenle lazer faks cihazı ve çok fonksiyonlu lazer yazıcının birleştirilerek tek makine istenmesi gerektiği,

10) Teknik Şartname’nin “Personel Görev ve Sorumluluklar” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhale edilen işin kısım ve/veya kısımlarında elli veya daha fazla personelin çalıştırıldığı durumlarda, 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi ve “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda tercihen Büro yönetimi ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinden az lise ve dengi okul mezunu, büro ve büro destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere engelli personel, istihdam edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak istihdam edilmesi düşünülen engelli personellerin büro yönetimi ve bilişim teknolojileri bölümlerinden en az lise ve dengi okul mezunu istenerek bölüm kısıtlaması yapıldığı, İŞKUR kayıtlarına bakıldığı zaman belirtilmiş olan bölümlere ait okul mezunu olmadığı ve yüklenicilerin bu şartlarda ülke genelinde personel istihdam edemeyeceği ve İŞKUR tarafından cezai uygulamalara maruz kalınabileceği bu nedenle engelli personel için bölüm sınırlamasının düzeltilmesi gerektiği,

11) İdari Şartname’nin 25.3.1.1’inci maddesinde bir takvim yılında 15,5 gün resmi tatil ve dini bayram günlerinin olduğu, sözleşme süresince 15,5×3=46,5 gün gün resmi tatil ve dini bayram günü olduğu, 154 kv trafo merkezinde resmi tatil ve dini bayram günlerinde vardiyalı olarak 3 personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ve 46,5×3= 139,5 gün olması gerekirken 38 kısım içinde birim fiyat teklif cetvelinde resmi tatil ve dini bayram günü için 135 gün öngörüldüğü, aynı şekilde 400 kv trafo merkezinde 6 tane vardiya personeli için 46,5×6= 279 olması gerekirken 270 gün ödeme yapılacağının belirtildiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvellerinde resmi tatil ve dini bayram günü çalıştırılması öngörülen trafo merkezi işletme mesul teknisyeni %70, trafo merkezi işletme teknisyeni %60 fazlası maaş alan personellerin birim fiyat teklif cetvelinde ayrımının tahmini yazıldığı, farklı maaş alan vardiyalı personellerin kaçar gün çalışacağının birim fiyat teklif cetvelinde açıkça yazılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler “ başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 668 Adet Trafo Merkezinin 38 kısım halinde; 180 Adet Grup İşletme Sorumlu Mühendisi, 668 Adet Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, 2300 Adet Trafo İşletme Teknisyeni ve 93 Adet Engelli Büro Destek Personeli olmak üzere toplam 3241 personelle işletme hizmetlerinin yapılması işi.

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: İÇTM-2020/14

e) Miktarı:

27-36 ay süreli 668 Adet Trafo Merkezinin 38 kısım halinde toplam 3241 personelle işletme hizmetlerinin yapılması işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 22 Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan ve Teknik Şartname EK:6’da isimleri belirtilen 154 kV- 400 kV trafo merkezlerinin bulunduğu yerler.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edecekleri fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personel Brüt Asgari Ücretin % Fazlası

Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni %60

Trafo Merkezi İşletme Mesul Teknisyeni %70

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi %120

İstanbul 1. ve 4. Bölgeleri için, yukarıda belirtilen asgari ücretin fazla haline %15 ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Personel Brüt Asgari Ücretin % Fazlası

Engelli Büro Destek Personeli %20

1.Bölge (1. ve 2. Kısımlar), 3. Bölge (5. 6. ve 7. Kısımlar),4. Bölge (8. ve 9. Kısımlar) ve 8. Bölge (15. ve 16. Kısımlar) için Engelli Büro Destek Personeli %35

İhale konusu hizmetin haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak devam etmesinin gerekliliği nedeni ile vardiyalı çalışan personelin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışmanın ücreti ile gerek bu günlerde gerekse normal mesai günlerinde fazla çalışmayı gerektiren durumlarda yapacakları fazla çalışmanın ücretleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ödenecektir. (Grup İşletme Sorumlu Mühendislerine herhangi bir ad altında fazla çalışma, ara dinlenme, hafta tatili, Ulusal Bayram, Bayram, Mesai ücreti ödenmeyecektir.)

25.3.1.1. Vardiyalı çalışan personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışma için,

154 kV her bir trafo merkezinde 3 vardiya elemanı için (her bir personele 46,5 gün/36 Ay) toplam ödenecek 3×45 = 135 gün/36 Ay,

400 kV her bir trafo merkezinde 6 vardiya elemanı için, (her bir personele 46,5 gün/36 Ay) toplam ödenecek 6×45 = 270 gün/36 Ay,

ödeme yapılacaktır.

Birim fiyat cetvelinde resmi tatiller için fazla çalışma yapmaları durumunda ödeneği verilmiş olan Mesul Tablocuların yedek vardiyacı olarak çalıştığı günlerin Resmi Tatillere denk gelmesi halinde dönüşümlü olarak İdarenin Onayı ile vardiyalara girebileceklerdir. Bu durumda diğer vardiyacı personel izinli sayılacaktır.

25.3.1.2. İş Kanunu hükümlerine göre Yıllık Ücretli İzin ile Evlilik Doğum ve Ölüm izin hakkını kullanan personelden dolayı vardiyalı işçilerin, vardiya periyotlarına göre hafta tatilinde çalıştırılabileceğinden;

154 kV her bir trafo merkezinde 4 vardiya elemanı için, her bir personele 39 gün/36 Ay toplam 4 x 39 = 156 gün/36 Ay = 1248 Saat/36 Ay ,

400 kV her bir trafo merkezinde 8 vardiya elemanı için, her bir personele 39 gün/36 Ay toplam 8 x 39 = 312 gün/36 Ay = 2496 Saat/36 Ay,

fazla çalışma saati ödemesi yapılacaktır.

25.3.1.3. Vardiyalı çalışan personel ara dinlenmesi süresince görev yerlerini terk etmeyecektir. Ancak, 154 kV Trafo Merkezlerinde; her vardiyada sadece 1 (Bir) eleman için 400 kV Trafo Merkezlerinde ise her vardiyada sadece 2 (İki) eleman için ara dinlenme fazla çalışma ücreti ödenecektir. 154 kV Trafo Merkezlerinde aynı vardiyada 1(bir)’den fazla 400 kV trafo merkezlerinde ise 2 (İki) den fazla eleman olması durumunda, vardiya elemanlarına münavebeli olarak ara dinlenmesi yaptırılacaktır.

Buna göre,

154 kV her bir trafo merkezinde 4 vardiya elemanı için ara dinlenmeden kaynaklanan yarım saatlik fazla çalışmaların toplamı 1458 saat/36 Ay,

400 kV her bir trafo merkezinde 8 vardiya elemanı için 2190 saat/36 Ay fazla çalışma ücreti ödemesi yapılacaktır.

(08-16 vardiyası için ara dinlenme ücreti ödenmeyecektir.)

Servis Hizmeti:Teknik Şartname EK-4’te belirtilen yerlere servis hizmeti verilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Fiili çalışılan her gün için günlük Brüt 22,64 TL olmak üzere Engelli Büro Destek Personeline ayda 22 (yirmiiki) gün üzerinden, Diğer Personele ise ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak yemek bedeli ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

Fiili çalışılan her gün için günlük Brüt 22,64 TL olmak üzere Engelli Büro Destek Personeline ayda 22 (yirmiiki) gün üzerinden, Diğer Personele ise ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak yol bedeli ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

Servis hizmeti öngörülen Trafo Merkezlerinde görev yapan personele yol bedeli ödenmeyecektir.

İdarece tahsis edilen kamu konutundan (Lojman hizmetinden) yararlanan personele yol bedeli ödenmeyecektir.

Artık Günler İçin Yemek ve Yol Ücreti Ödenecek Gün Sayısı

1 Güne – 1 Gün

9 Güne -8 Gün

10 Güne- 9 Gün

18 Güne- 16 Gün

22 Güne -19 Gün

24 Güne- 21 Gün

26 Güne- 23 Gün

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen giderler.

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen giderler.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alım konusu hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra, idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı personel hizmet alımı için kriterler belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir takdir yetkisine sahip olduğu açıktır. Ancak alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile sınırlandırılmıştır.

“3. Kısım [2.Bölge I. Kısım 5 Grup 24 Tm (22 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]”ye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

5,00

36,000

2

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

24,00

36,000

3

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

80,00

36,000

4

Engelli Büro Destek Personeli (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

3,00

36,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

saat

13.266,000

2

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Teknisyeni)

saat

55.638,000

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

gün

651,000

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Teknisyeni)

gün

2.859,000

5

Ot yabancı cisim çevre temizliği (Kısımda yer alan Trafo Merkezlerinin toplam arazi yüzölçümü m2)

metrekare

4.514.994,000

6

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

ay

864,000

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI(K.D.V Hariç)

Teknik Şartname’nin “Vardiya programı” başlıklı 6’ncı maddesinde “vardiya programı, günün 24 saati ve kesintisiz olarak her gün 24-08 / 08-16 / 16-24 saatleri için üç vardiya olarak aylık hazırlanacaktır. Hiçbir vardiya boş geçirilmeyecektir.

Yüklenici;

6.1- 154 kv’luk her bir grup için 1 adet gruptan sorumlu grup işletme sorumlu mühendisi, grupta yer alan her bir 154 kv trafo merkezi için 1 (bir) adet trafo işletme mesul teknisyeni (mesul tablocu) ve 1 (bir) adedi deneyimli 3 trafo işletme teknisyeni (tablocu) olmak üzere en az 4 eleman istihdam edecektir.

400 kv her bir trafo merkezi için 1 adet grup işletme sorumlu mühendisi, 1 trafo işletme mesul teknisyeni (mesul tablocu) ve 3 adedi deneyimli 7 trafo işletme teknisyeni (tablocu)) olmak üzere en az 8 eleman istihdam edecektir.

(Bölge Müdürlüğünce ulaşım imkânı kısıtlı merkezler için 3’lü vardiya saatlerinde değişiklik yapılabilecektir.)

Mesul tablocu yedek vardiyacı olduğu günlerde 08-16 (gündüz) vardiyasına gelecektir.

6.8- İşin önemi İş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşulları baz alınarak 154 kv trafo merkezlerinde her daim 4 elemanla 400 kv trafo merkezlerinde ise 8 elemanla işletilmesi öngörülmüş olup, eksik elemanlı hizmet öngörülmediğinden eksik elemanlı durumlar için de her hangi bir ilave ödenek söz konusu değildir, (iş kazası, ölüm, istifa, iş sahasında veya dışında yaşanan kaza ve yaralanmalar hariç)

Yukarıda verilen düzenlemelerdeki sapmalarda bir hak şeklinde kullanılmamak bunlara dayalı sorumluluklardan yüklenicinin kurtulmuş olmaması ve 154 kv trafo merkezlerinde 3 (uç) 400 kv trafo merkezlerinde ise (6) elemandan aşağı olmamak koşulu ile

Yasal izin sürelerinde,

Raporlu olunan sürelerde,

Eksik elemanın giderilmesinde 15 takvim günü eleman temin süresince, eksik elemanla çalışmaya müsaade edilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Açıklamalar” başlıklı ek-5 kısmında “1- 3. Kısım’da (2. Bölge Müdürlüğü/Bursa) İMİ-3/2.1 grubunda yer alan yer alan Lapseki-1, Lapseki-2, Sütlüce-1 ve Sütlüce-2 İnterface merkezlerde,

Her bir merkez için;

1 Adet TM İşletme Mesul Teknisyeni ve

2 adet TM İşletme Teknisyeni görev yapacaktır.

Bu grupta Grup İşletme Sorumlu Mühendisi bulunmamaktadır.

Grupta yer alan merkezlerin vardiya saatleri Bölge Müdürlüğünce 2’li vardiya şeklinde

düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Birim fiyat teklif cetvelinde grup işletme sorumlusu mühendisi 5 kişi, trafo işletme mesul teknisyeni 24 kişi, trafo işletme teknisyeni 80 kişi, engelli büro destek personeli 3 kişi şeklinde satır açıldığı görülmüştür.

Bu itibarla idarece ihale dokümanında trafo merkezlerinde vardiya halinde çalıştırılacak personellere ilişkin düzenlemelere yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde trafo işletme teknisyeni olarak 80 kişiye yer verildiği dolayısıyla istekliler tarafından tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen miktarlar üzerinden hazırlanması gerektiği, başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği şekilde işin 76 kişi çalıştırılarak gerçekleştirilmesi halinde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında da idarece fiili gerçekleştirilen iş üzerinden hakediş ödemesi yapılacağı ve fiili çalışan sayısındaki olası eksiliş durumuna ilişkin mevzuatta yer alan iş eksilişine ilişkin hükümlerin uygulanacağının açık olduğu ve bu itibarla iddia konusu hususun isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

“15. Kısım [8.Bölge I. Kısım 3 Grup 14 Tm (11 Adet 154 Kv Tm, 3 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklamas

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

5,00

36,000

2

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

12,00

36,000

3

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek Dahil, Yol Hariç) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

2,00

36,000

4

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

42,00

36,000

5

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek Dahil, Yol Hariç) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

14,00

36,000

6

Engelli Büro Destek Personeli (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %35 fazlası)

Ay

2,00

36,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

saat

7.689,000

2

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Teknisyeni)

saat

36.135,000

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

gün

382,500

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Teknisyeni)

gün

1.912,500

5

Ot yabancı cisim çevre temizliği (Kısımda yer alan Trafo Merkezlerinin toplam arazi yüzölçümü m2)

metrekare

3.403.164,000

6

Servis (400 kV Kayaş TM Km/36 Ay)

kilometre

356.400,000

7

Servis (400 kV Temelli TM Km/36 Ay)

kilometre

259.200,000

8

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

ay

504,000

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI(K.D.V Hariç)

Teknik Şartname’nin “Servis hizmeti bulundurulacak trafo merkezleri” başlıklı ek-4 kısmında 15’inci kısım TMİ-400/3.8-1 400 kv Temelli ve TMİ-400/3.8-1 400 kv Kayaş için servis hizmeti olacağı anlaşılmaktadır.

Birim fiyat teklif cetvelinde ise grup işletme sorumlu mühendisi (yemek ve yol dahil) (brüt asgari ücretin %120 fazlası) 5 kişi için ayrı satır açıldığı, söz konusu grup işletme sorumlu mühendisleri için yol ve yemek dahil şeklinde asgari ücretin %120 fazlasının öngörüldüğü, Teknik Şartname’de ise Temelli ve Kayaş trafo merkezleri için servis kullandırılacağı belirtilmiş olsa da Temelli ve Kayaş trafo merkezlerinde görevli grup işletme sorumlu mühendisler için yol ve yemek dahil ücretin öngörüldüğü dolayısıyla buradan hareketle söz konusu trafo merkezlerinde görevli grup işletme sorumlu mühendislerinin yol bedelleri ücrete dahil edildiğinden trafo merkezinde bulunan servislerden yararlanmayacağı kabulünün yapıldığı değerlendirilmiş olup ilgili kişilerin servis hizmetinden yararlandırılması halinde ise İdari Şartname’de belirlenmiş olan yol ücreti üzerinden iş eksilişi yapılabileceği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

“23. Kısım [12.Bölge 1.Kısım 5 Grup 22 Tm (19 Adet 154 Kv Tm, 3 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

7,00

36,000

2

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

22,00

36,000

3

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

78,00

36,000

4

Engelli Büro Destek Personeli (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

3,00

36,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

saat

12.129,000

2

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Teknisyeni)

saat

53.343,000

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

gün

599,000

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Teknisyeni)

gün

2.777,000

5

Ot yabancı cisim çevre temizliği (Kısımda yer alan Trafo Merkezlerinin toplam arazi yüzölçümü m2)

metrekare

8.277.313,000

6

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

ay

786,000

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI(K.D.V Hariç)

Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında “23. Kısım [12.Bölge 1.Kısım 5 Grup 22 Tm (19 Adet 154 Kv Tm, 3 Adet 400 Kv Tm)]”ye ait tabloda ise trafo merkezlerine ilişkin bilgilere yer verildiği, söz konusu tabloda Şanlıurfa Çim, PS1-2 (Tatarhöyük), PS 3-4 Karaca trafo merkezlerinin fiili devir tarihinin 31.10.2020, sözleşme bitim tarihi 31.08.2023, süre kısmında 34 ay 1 gün bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

Birim fiyat teklif cetvelinde trafo işletme mesul teknisyeni (yemek ve yol dahil) (brüt asgari ücretin %70 fazlası) için 22 kişi ve 36 ay üzerinden satır açıldığı, trafo işletme teknisyeni (yemek ve yol dahil) (brüt asgari ücretin %60 fazlası) için 78 kişi ve 36 ay üzerinden satır açıldığı, genel malzemeler ve genel giderler için ise 786 ay olarak satır açıldığı görülmüştür.

Bu itibarla, istekliler tarafından tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen miktarlar üzerinden hazırlanması gerektiği, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında da idarece fiili gerçekleştirilen iş üzerinden hakediş ödemesi yapılacağı ve fiili çalışılan sürede olası eksiliş durumuna ilişkin mevzuatta yer alan iş eksilişine ilişkin hükümlerin uygulanacağının açık olduğu ve bu itibarla iddia konusu hususun isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

“30. Kısım [16.Bölge 2.Kısım 3 Grup 14 Tm (12 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

4,00

36,000

2

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

11,00

36,000

3

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

3,00

29,000

4

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

45,00

36,000

5

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

9,00

29,000

6

Engelli Büro Destek Personeli (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

2,00

36,000

7

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Gün

3,00

10,000

8

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Gün

9,00

10,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

saat

7.254,000

2

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Teknisyeni)

saat

33.012,000

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

gün

365,000

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Teknisyeni)

gün

1.716,000

5

Ot yabancı cisim çevre temizliği (Kısımda yer alan Trafo Merkezlerinin toplam arazi yüzölçümü m2)

metrekare

3.167.692,000

6

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

ay

729,000

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI(K.D.V Hariç)

Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında “30. Kısım [16.Bölge 2.Kısım 3 Grup 14 Tm (12 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]”ye ait tabloda trafo merkezlerine ait bilgilere yer verildiği, söz konusu cetvelde genel malzemeler ve genel giderler için 729 ay şeklinde ayrı satır açıldığı görülmüştür.

Bu itibarla, istekliler tarafından tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen miktarlar üzerinden hazırlanması gerektiği, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında da idarece fiili gerçekleştirilen iş üzerinden hakediş ödemesi yapılacağı ve fiili çalışılan sürede ve miktarlarda olası eksiliş durumuna ilişkin mevzuatta yer alan iş eksilişine ilişkin hükümlerin uygulanacağının açık olduğu ve bu itibarla iddia konusu hususun isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

“38. Kısım [22.Bölge 1.Kısım 4 Grup 19 Tm (18 Adet 154 Kv Tm, 1 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

4,00

36,000

2

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

16,00

36,000

3

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek Dahil Yol hariç) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

3,00

36,000

4

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

52,00

36,000

5

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek Dahil, Yol Hariç) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

9,00

36,000

6

Engelli Büro Destek Personeli (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

3,00

36,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

saat

10.518,000

2

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Teknisyeni)

saat

42.876,000

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

gün

514,500

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Teknisyeni)

gün

2.185,500

5

Ot yabancı cisim çevre temizliği (Kısımda yer alan Trafo Merkezlerinin toplam arazi yüzölçümü m2)

metrekare

3.445.688,000

6

SERVİS 154 kV KASTAMONU OSB TM Km / 36 Ay

kilometre

324.000,000

7

SERVİS 154 kV ÇANKIRI TM Km / 36 Ay

kilometre

129.600,000

8

SERVİS 154 Kv KARABÜK OSB TM Km / 36 Ay

kilometre

194.400,000

9

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

ay

683,000

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI(K.D.V Hariç)

Birim fiyat teklif cetvelinde grup işletme sorumlu mühendisi, trafo işletme mesul teknisyeni, trafo işletme mesul teknisyeni ve trafo işletme teknisyeninin kişi sayılarına yer verildiği ve 36 ay üzerinden ayrı ayrı satır açıldığı görülmüştür.

Teknik Şartname’nin ek-6 kısmında “38. Kısım [22.Bölge 1.Kısım 4 Grup 19 Tm (18 Adet 154 Kv Tm, 1 Adet 400 kv Tm)]” ye ait tabloda yer alan trafo merkezlerinden 400 kv Kurşunlu tarfo merkezinin fiili devir tarihinin 01.10.2020 sözleşme bitim tarihinin 31.08.2020 ve sürenin de 35 ay 1 gün olduğu, diğer trafo merkezlerinin tamamının ise fiili devir tarihinin 01.09.2020 sözleşme bitim tarihinin 31.08.2020 ve sürenin de 36 ay olduğu görülmüştür.

Birim fiyat teklif cetvelinde mesul teknisyeni, trafo işletme mesul teknisyeni ve trafo işletme teknisyeninin kişi sayılarına yer verildiği ve 36 üzerinden ayrı ayrı satır açılmış olsa da Teknik Şartname’de bir tane trafo merkezine ait sürenin 35 ay 1 gün olduğunun belirtildiği, ancak istekliler tarafından tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen miktarlar üzerinden hazırlanması gerektiği, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında da idarece fiili gerçekleştirilen iş üzerinden hakediş ödemesi yapılacağı ve fiili çalışılan sürede olası eksiliş durumuna ilişkin mevzuatta yer alan iş eksilişine ilişkin hükümlerin uygulanacağının açık olduğu ve bu itibarla iddia konusu hususun isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel olmadığı sonucunavarılmış olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

“13. Kısım [6.Bölge 2.Kısım 3 Grup 14 Tm (12 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]” ye ait birim fiyat teklif cetveline aşağıda yer verilmiştir.

A

B

SSıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktarı

TTeklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

3,00

36,000

2

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Ay

1,00

32,000

3

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

13,00

36,000

4

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

1,00

32,000

5

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

43,00

36,000

6

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

7,00

32,000

7

Engelli Büro Destek Personeli (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

2,00

36,000

8

Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %120 fazlası)

Gün

1,00

7,000

9

Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Gün

1,00

7,000

10

Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol dahil) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Gün

7,00

7,000

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

TTeklif Edilen Birim Fiyat

TTutarı

1

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

saat

7.657,000

2

Fazla Çalışma (Trafo İşletme Teknisyeni)

saat

33.666,000

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Mesul Teknisyeni)

gün

378,000

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Trafo İşletme Teknisyeni)

gün

1.752,000

5

Ot yabancı cisim çevre temizliği (Kısımda yer alan Trafo Merkezlerinin toplam arazi yüzölçümü m2)

metrekae

2.363.489,000

6

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

ay

500,000

7

Genel Malzemeler ve Genel Giderler

gün

7,000

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

KISIM TOPLAM TUTARI(K.D.V Hariç)

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Fiili çalışılan her gün için günlük Brüt 22,64 TL olmak üzere Engelli Büro Destek Personeline ayda 22 (yirmiiki) gün üzerinden, Diğer Personele ise ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak yemek bedeli ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

Fiili çalışılan her gün için günlük Brüt 22,64 TL olmak üzere Engelli Büro Destek Personeline ayda 22 (yirmiiki) gün üzerinden, Diğer Personele ise ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak yol bedeli ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

Servis hizmeti öngörülen Trafo Merkezlerinde görev yapan personele yol bedeli ödenmeyecektir.

İdarece tahsis edilen kamu konutundan (Lojman hizmetinden) yararlanan personele yol bedeli ödenmeyecektir.

Artık Günler İçin Yemek ve Yol Ücreti Ödenecek Gün Sayısı

1 Güne – 1 Gün

9 Güne -8 Gün

10 Güne- 9 Gün

18 Güne- 16 Gün

22 Güne -19 Gün

24 Güne- 21 Gün

26 Güne- 23 Gün

…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin ek-6 kısmı “13. Kısım [6.Bölge 2.Kısım 3 Grup 14 Tm (12 Adet 154 Kv Tm, 2 Adet 400 Kv Tm)]”ye ait tabloda yer alan trafo merkezlerinden birinde sürenin 32 ay 7 gün diğer trafo merkezlerinde ise sürenin 36 ay olduğu görülmüştür.

İdari Şartname artık günler için ödenecek yemek ve yol ücretlerine yer verildiği, söz konusu kısma ait birim fiyat teklif cetvelinde ise 32 ay 7 gün çalışılacak olan trafo merkezi için 32 aylık ve 7 günlük olmak üzere her biri için ayrı ayrı satır açıldığı, ayrıca söz konusu “Grup İşletme Sorumlu Mühendisi (Yemek ve Yol Dahil) (Brüt Asgari Ücretin %120 Fazlası), Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Yemek ve Yol Dahil) (Brüt Asgari Ücretin %70 Fazlası), Trafo İşletme Teknisyeni (Yemek ve Yol Dahil) (Brüt Asgari Ücretin %60 Fazlası)” şeklinde belirtildiği, söz konusu cetvelde yer verilen düzenlemeden de çalıştırılacak olan personel için belirlenen ücretlerin yol ve yemek dahil olduğu, artık günler için yemek-yol ücreti hesaplamaların ne şekilde yapılacağının dokümanda düzenlendiği bu bilgiler üzerinden iddiaya konu 7 artık gün için hesaplama yapılabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

Yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinin altıncı fıkrasında “((6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in eki Ek-7’de yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Kesin teminat :

11.1.1.Yüklenici bu işe ilişkin olarak ……….. (rakam ve yazıyla) …………………….. kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …../…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” hükmü yer almaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.09.2020; işi bitirme tarihi 31.08.2023

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Kesin teminat

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak …………………………………………….. (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca kesin teminat mektupları süresinin ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan ihale dokümanında sözleşme tasarısı ve kesin teminat standart formunda kesin teminat geçerlilik süresinin belirtilmediği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinin altıncı fıkrasında, kesin teminat mektuplarının süresinin, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmelik ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesinde, kesin teminat mektubunun süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenerek sözleşme tasarısına yazılması gerektiği belirtilmiştir.

İncelenen ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 11.1.2’nci maddesinde, kesin teminat mektubu süresinin boş bırakıldığı ve bu şekilde teminat süresi belirlenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi ile aynı Yönetmelik ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesine uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, kesin teminat süresine ilişkin idarece yapılacak belirlemenin, sözleşmeye davet yazısında belirtilerek, sözleşmeye davet aşamasında bu aykırılığın giderilebileceği anlaşılmıştır. Öte yandan, kesin teminat süresinin teklif fiyatlarının oluşturulmasına engel olacağı ileri sürülebilse de; her şeyden önce, 4735 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde kesin teminatın ne şekilde iade edileceği hükme bağlanmış, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşme’nin 11.4’üncü maddesinde benzer hükme yer verilmiştir. Tip Sözleşme’nin 20’inci maddesinde, teslim ve muayene işlerinin ne kadar süre içinde yapılması gerektiğinin dokümanda belirtilmesi gerektiği düzenlenmiş, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nde kabul başvurusunun ne zaman yapılacağı ve başvuru sonrasında sürecin ne şekilde ilerleyeceği belirlenmiştir. Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde iş bitim tarihinin 31.08.2023 olarak düzenlendiği,

Sözleşme Tasarı’nın Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 22 Bölge Müdürlüklerince adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.”

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesine yer verildiği ve işin tamamlanmasının ardından yüklenicinin bir dilekçe ile idareye başvuracağı, idarenin bu dilekçenin idareye ulaşması üzerine idarenin 10 iş günü içinde işi teslim alacağı, işin teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde muayene ve kabul yapılarak kesin hesap raporunun çıkarılacağı belirtilmiştir. Bu işte herhangi bir garanti süresi de öngörülmemiştir.

İhale dokümanında yer verilen düzenlemelerden, ihale konusu işin bitim tarihinin 31.08.2023 olarak belirlendiği ve bu sürenin, ihale konusu işin süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden teklif alınan bir iş olması nedeniyle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26.2’nci maddesi uyarınca işin devamı sırasında işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılmasının mümkün olmadığı hususu ile Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde işin tamamlanmasının ardından işin kabulünün ne kadarlık süre içerisinde yapılacağının belirlendiği hususu dikkate alınarak, işin kabulünün ne zaman yapılabileceğinin hesaplanabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmış olup, bu veriler esas alınarak da kesin teminat süresinin isteklilerce hesaplanabileceği gibi bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve eşit şartlarda değerlendirilmesine engel olmadığı sonucuna varıldığından, ayrıca kesin teminat süresinin sözleşme tasarısında belirtilmemesine ilişkin eksikliğin, sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği göz önünde bulundurularak, bu eksikliğin esasa etkili olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 22 Bölge Müdürlüğünce ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Yüklenici istihkakının belirlenmesi, ilgili birimce yüklenici tarafından sorumlu üniteye verilen raporun onayı ve performans değerlendirme puanlamasının kesinleştirilmesi ile aşağıda verilen işletme hizmet bedeli hakediş tutanağı tablosu düzenlenerek yapılacaktır.

Tablodaki TEİAŞ tarafından yapılan değerlendirme ile ortaya çıkan performans değerlerine ve Yüklenici ile TEİAŞ elemanlarınca oluşturulan Komisyon tarafından belirlenen zarar ziyan karşılığı bedele bu aşamada Yüklenici temsilcisi tarafından itirazda bulunulmayacaktır.

Yüklenicinin hakediş tablosunu imzalamaya ve ödeme kişiye yapılacaksa ödeme yapılacak kişinin yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli en az bu iradelerin devrini içeren yetki belgesi bulunacaktır.

İşletme Hizmet Bedeli Hakediş Tespit Tutanağı

……………… …………………TM için …………………………………. 20.. /Ayı

SEMBOL

AÇIKLAMA

TUTAR (TL)

A

İşletme Hizmet Bedeli

B

Hizmet Performans Puanlamasından Doğan Kesinti Bedeli

C

Firma Zarar Ziyanı Karşılığı Bedeli

D

Yüklenicinin TEİAŞ’a ödeyeceği (Elk. Su+Isıtma+Kira Vs.) Bedel

T

Hakediş Tutarı T= A- (B+C+D)

Yukarıda programa bağlı olarak İşletme hizmet Bedeli hakediş miktarı …………………….. ………………………………………………………. TL-dir. (Rakam ve Yazı ile)

YÜKLENİCİ ADINA TEİAŞ ADINA

Kesinleştirilen ödemenin tamamı ayın ilk 10 günü içinde Yükleniciye ödenir.

TEİAŞ’ın Yüklenici tarafından düzenlenen hizmet bedeli faturasının herhangi bir bölümüne itiraz etmesi halinde, maddi hata olmadığı takdirde ihtilaf halledilinceye kadar Sorumlu Ünite faturanın ihtilaf konusu kısmına tekabül eden bedeli düşülerek Yükleniciye ödeme yapmaya devam edecektir.

TEİAŞ’ın haksız olduğu anlaşılırsa faturanın ödenmemiş kısmı ödenir. Faturada açıkça belli olan maddi hata bulunması halinde, Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde maddi hatayı düzelterek, düzeltilmiş faturayı Sorumlu Üniteye teslim ettiği takdirde, faturanın teslim edildiği tarih esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Yükleniciye bu sözleşme hükümleri kapsamında yaptığı işler için TEİAŞ tarafından sözleşme hükümleri dışında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz. Yüklenici de, bu sözleşme konusu işlerin yapılması karşılığında TEİAŞ’dan sözleşme hükümleri dışında hiçbir talepte bulunamaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeden tabloda TEİAŞ tarafından yapılan değerlendirme ile ortaya çıkan performans değerlerine ve yüklenici ile TEİAŞ elemanlarınca oluşturulan komisyon tarafından belirlenen zarar ziyan karşılığı bedele bu aşamada yüklenici temsilcisi tarafından itirazda bulunulamayacağı belirtilmekle birlikte, düzenlemenin devamında “TEİAŞ’ın Yüklenici tarafından düzenlenen hizmet bedeli faturasının herhangi bir bölümüne itiraz etmesi halinde, maddi hata olmadığı takdirde ihtilaf halledilinceye kadar Sorumlu Ünite faturanın ihtilaf konusu kısmına tekabül eden bedeli düşülerek Yükleniciye ödeme yapmaya devam edecektir.

TEİAŞ’ın haksız olduğu anlaşılırsa faturanın ödenmemiş kısmı ödenir.” ifadelerine yer verildiğinden söz konusu düzenlemeden yüklenici tarafından hiçbir şekilde zarar ziyan karşılığı bedele itiraz edilemeyeceğinin anlaşılmadığı, ilk aşamada itiraz edilemeyecek husus bakımından ihtilaf konusunda idarenin haksız olduğunun ortaya konulması halinde kesintinin iade edileceğinin anlaşıldığı, ayrıca söz konusu hususun isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel teşkil etmediği değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Haberleşme ve ulaşım” başlıklı 8’inci maddesinde “…8.3. Yüklenici haberleşme ihtiyacı için her trafo merkezine en son üretilen modellerden (Teşekkülün uygun gördüğü) (Sadece Fax özelliği olan) 1 (Bir) Adet Laser FAX cihazı koyacaktır. (Ek-1), (Ek-1.2)

Trafo merkezinden Fax’la doküman gönderilmesi talebi hemen karşılanacaktır. Telefon hattı çekilemeyen Trafo Merkezlerinde ise e-posta ile talepler karşılanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Raporlama” başlıklı 9’uncu maddesinde “…Baskı ve tarama fotokopi ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet Çok fonksiyonlu (Tarayıcılı) Lazer yazıcı, (Ek-1), (Ek-1.7)…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname maddelerinden her bir trafo merkezine haberleşme için en son modellerden (teşekkülün uygun gördüğü) (sadece faks özelliği olan) bir adet lazer faks cihazı ile baskı, tarama ve fotokopi için 1 adet çok fonksiyonlu (tarayıcılı) lazer yazıcının bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdareler tarafından kendi ihtiyaçları doğrultusunda ihale dokümanında düzenleme yapılabileceği, dolayısıyla idare tarafından sadece faks özelliği olan lazer faks cihazı ve çok fonksiyonlu lazer yazıcının birlikte istenmesine ilişkin hususun idarenin alıma konu edilecek ihtiyaçlarına uygun belirleme yapma yetki ve sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Personel görev ve sorumluluklar” başlıklı 10’uncu maddesinde “154 kV’luk her bir grup için 1 adet gruptan sorumlu Grup işletme Sorumlu Mühendisi, Grupta yer alan her bir 154 kV trafo merkezinde: 1 adet Trafo İşletme Mesul Teknisyeni (Mesul Tablocu) ve 1 Adedi deneyimli olmak üzere toplam 3 Trafo İşletme Teknisyeni (Tablocu),

400 kV her bir trafo merkezinde: 1 adet Gruptan sorumlu Grup İşletme Sorumlu Mühendisi, 1 adet Trafo İşletme Mesul teknisyeni (Mesul Tablocu) ve en az 3 adedi deneyimli olmak üzere toplam 7 adet Trafo Merkezi İşletme Teknisyeni (Tablocu),

İhale edilen işin kısım ve/veya kısımlarında elli veya daha fazla personelin çalıştırıldığı durumlarda, 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi ve “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda tercihen Büro yönetimi ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinden en az lise ve dengi okul mezunu, büro ve büro destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere engelli personel,

istihdam edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname düzenlemesinden engelli personelin çalıştırılması halinde 4857 sayılı Kanun ve Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tercihen büro yönetimi ve bilişim teknolojileri bölümlerinden en az lise ve dengi okul mezunu, büro ve büro destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere engelli personel istihdam edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenlemeden tercihen büro yönetimi ve bilişim teknolojileri bölümlerine atıfta bulunulduğu, dolayısıyla büro yönetimi ve bilişim teknolojileri bölümlerinden en az lise ve dengi okul mezunu engelli personel bulunamaması halinde aynı şartları sağlayan başka bölüm mezunu personelin de çalıştırılabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

11) Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvurunun şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu 24.07.2020 tarihli şikâyet dilekçesi incelendiğinde, Kuruma yapmış olduğu itirazen şikâyet dilekçesinde “İdari Şartname’nin 25.3.1.1’inci maddesinde bir takvim yılında 15,5 gün resmi tatil ve dini bayram günlerinin olduğu, sözleşme süresince 15,5×3=46,5 gün gün resmi tatil ve dini bayram günü olduğu, 154 kv trafo merkezinde resmi tatil ve dini bayram günlerinde vardiyalı olarak 3 personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ve 46,5×3= 139,5 gün olması gerekirken 38 kısım içinde birim fiyat teklif cetvelinde resmi tatil ve dini bayram günü için 135 gün öngörüldüğü, aynı şekilde 400 kv trafo merkezinde 6 tane vardiya personeli için 46,5×6= 279 olması gerekirken 270 gün ödeme yapılacağının belirtildiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvellerinde resmi tatil ve dini bayram günü çalıştırılması öngörülen trafo merkezi işletme mesul teknisyeni %70, trafo merkezi işletme teknisyeni %60 fazlası maaş alan personellerin birim fiyat teklif cetvelinde ayrımının tahmini yazıldığı, farklı maaş alan vardiyalı personellerin kaçar gün çalışacağının birim fiyat teklif cetvelinde açıkça yazılması gerektiği,” yönündeki iddialara yer vermediği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen söz konusu iddiaların itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddianın şekil yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca ihale dokümanına yönelik söz konusu iddiaların ilk olarak 24.07.2020 tarihinde Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurusuna konu edildiği, yukarıda yer verilen İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15.2’nci maddesine göre idareye şikayete konu edilmeyen iddialar bakımından başvurunun idareye gönderilmesi gerekmekle birlikte başvuru sahibinin ihale dokümanını 07.07.2020 tarihinde indirdiği ve ihale dokümanına yönelik aykırılık iddialarına ilişkin hususların 10 gün içinde ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesinde en geç 13.07.2020 tarihinde idareye şikayete konu edilebileceği, Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvuru tarihi itibarı ile idareye şikayete konu edilmeyen iddialar yönünden anılan Yönetmelik maddesine göre işlem yapılması halinde söz konusu iddialara yönelik başvurunun süresinde yapılmadığı sonucunun ortaya çıkacağı anlaşılmış olduğundan iddialar süre yönünden de uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.