istekli tarafından şikayete konu edilen mıcır sericinin kendi malı olduğunu tevsik etmek üzere serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulduğu, söz konusu mıcır sericinin model yılına ilişkin idarece istenilen şartın sağladığının anlaşıldığı, SMMM raporundan söz konusu araçların isteklinin mülkiyetinde bulunduğu hususunun ihale dokümanına uygun olarak tevsik edildiği, ayrıca 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensubunun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı hk
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

istekli tarafından şikayete konu edilen mıcır sericinin kendi malı olduğunu tevsik etmek üzere serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulduğu, söz konusu mıcır sericinin model yılına ilişkin idarece istenilen şartın sağladığının anlaşıldığı, SMMM raporundan söz konusu araçların isteklinin mülkiyetinde bulunduğu hususunun ihale dokümanına uygun olarak tevsik edildiği, ayrıca 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensubunun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı hk

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 64
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UY.II-1379

BAŞVURU SAHİBİ:

Tezcan Canıtez İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Bay-Tem İnş. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183827 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 163 (Suşehri) Şube Şefliği, 164 (Erzincan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 163 (Suşehri) Şube Şefliği, 164 (Erzincan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Tezcan Canıtez İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Bay-Tem İnş. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığının 04.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.07.2020 tarih ve 31815 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1132 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 26.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ziver Yapı Taah. A.Ş. – Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı, anılan istekli tarafından kendi malı olarak istenilen kendinden yürür mıcır sericiye ilişkin sunulan belgelerin istenilen şartları sağlamadığı, anılan istekli tarafından söz konusu araç için sunulan teknik belge, ruhsat, fatura ile aracın model yılı ve kapasitesinin üretici firma ve ticaret odası kayıtlarından sorulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 163 (Suşehri) Şube Şefliği, 164 (Erzincan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesi olduğu, ihalede (95) adet dokümanın indirildiği, 05.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye (49) adet teklifin verildiği, 26.06.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Ziver Yapı Taahhüt Anonim Şirketi – Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığının, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibi Tezcan Canıtez İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Bay-Tem İnş. Tic. San. A.Ş. İş Ortaklığının belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler…

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine yönelik ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenebileceği ve bunların sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, bu çerçevede isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, bir başka deyişle isteklilerce tevsik işleminin ruhsat, noter tespit tutanağı, yeminli mali müşavir raporu, serbest muhasebeci mali müşavir raporundan herhangi biriyle tevsik edilebileceği, tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olmasının zorunlu tutulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca iş ortaklığı tarafından tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabileceği ifade edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.5.

1- 1 Adet Distribütör En az 10 ton kapasiteli, 2014 model ve üzeri kendi malı,

2- 1 Adet Mobil Mıcır Yıkama Makinesi En az 60 ton/sa kapasiteli, 2014 model ve üzeri kendi malı,

3- 1 Adet Kendinden Yürür Mıcır Serici 2012 model ve üzeri kendi malı,

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” düzenlemesine,

Makine Teknik Şartnamesi’nin “E- Kendinden Yürür Mıcır Serici” başlıklı maddesinde “En az 2012 model olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Şikayete konu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, Ziver Yapı Taahhüt Anonim Şirketi – Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığında;

Özel ortak Murat Demirci İnşaat Anonim Şirketi tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununda yer alan “Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı olduğunu Gösteren Belgeler” satırının “Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında “SMMM adı”, “Tarih ve sayı” kısmında “02.05.2020,2020/16” beyanlarına yer verildiği,

İdarece 03.06.2020 tarihinde anılan istekliye EKAP üzerinden gönderilen yazıda, sunulması gereken belgeler “…ZİVER YAPI A.Ş.

•İmza Sirküleri

•Ortaklık Tespit Belgesi

•Bilanço Bilgileri (Yeterlilik değerlendirmesinde esas alınan yıllar)

•İş Hacmi Bilgileri

•Diğer Belge(Varsa)

•Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar(Varsa)

MURAT DEMİRCİ İNŞ. A.Ş.

•İmza Sirküsü

•Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

•Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler

•Bilanço Bilgileri (Yeterlilik değerlendirmesinde esas alınan yıllar)

•İş Hacmi Bilgileri

•Diğer Belge(Varsa)

•Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar(Varsa)” ifadelerine yer verildiği,

Bu yazı üzerine bahsi geçen istekli tarafından 08.06.2020 kayıt tarihi ile idarenin kayıtlarına giren belgelerin sunulduğu, söz konusu belgelerden kendi malı olan makine ve teçhizatı tevsik etmek üzere SMMM tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış 02.05.2020 tarihli ve 2020/16 Rapor Sayılı “Makine Teçhizat ve Diğer Ekipmanlara Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavir; Serbest Mali Müşavir Tespit Raporu” ile şikayete konu edilen “mıcır serici”nin edinimine ilişkin fatura ile teknik belgenin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu serbest muhasebeci mali müşavir raporunda;

– “1 adet Kendinden Yürür Mıcır Serme Finişeri (Mıcır Serici) 2014 model aracın” aracının demirbaş ve/veya amortisman defterinin incelenmesi neticesinde kayıtlı olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

Aktarılan doküman düzenlemelerinde idarece kendinden yürür mıcır sericinin en az 2012 model olmasının istenildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri, yapılan tespitler ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, anılan istekli tarafından şikayete konu edilen mıcır sericinin kendi malı olduğunu tevsik etmek üzere serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulduğu, söz konusu mıcır sericinin model yılına ilişkin idarece istenilen şartın sağladığının anlaşıldığı, SMMM raporundan söz konusu araçların isteklinin mülkiyetinde bulunduğu hususunun ihale dokümanına uygun olarak tevsik edildiği, ayrıca 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensubunun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Konu İhale hukuku

ihale avukatı Bulunmamaktadır