ihaleye ilişkin olarak ihale alıcısına verilen 10 günlük sürede ihale bedelinin yatırmamış olması
single page feature image

ihaleye ilişkin olarak ihale alıcısına verilen 10 günlük sürede ihale bedelinin yatırmamış olması

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/9411
Karar No:2013/15221
K. Tarihi:22.4.2013

MAHKEMESİ : Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/12/2012
NUMARASI : 2012/370-2012/827

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurarak, ihale konusu taşınmaz için düşük değer belirlendiğini ve kıymet taktirine itiraz ettiklerini, satış bedelinin düşük olduğu ve aynı taşınmazın Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nün 2008/2148 E. Sayılı takip dosyasından daha önceden ihale edildiği ve bu ihaleye ilişkin açılan ihalenin feshi davasının sonucunun beklenilmeksizin, aynı taşınmazın yeniden ihale edilmesinin doğru olmadığını belirtilerek ihalenin feshini istediği, mahkemece istemin kabul edilerek ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İhalenin feshini isteyen şikayetçi borçluya ait olan taşınmazın Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nün 2008/2148 E. Sayılı takip dosyasından 11.11.2011 tarihinde yapılan ihale sonucu 63.800,00 TL bedelle ………ihale edildiği, ihale alıcısı ….e ihale bedelini yatırması için 10 gün süre verildiği ve ihale bedelinin belirtilen sürede yatırılmadığı, taşınmazın … …. satılmasına ilişkin olarak borçlu ….. açtığı ihalenin feshi davasının, Ankara 12. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 02.02.2012 tarih, 2011/907 E.-2012/102 K. sayılı kararı ile reddedildiği ve bu kararın ihalenin feshi isteminin reddi yönünden 07.08.2012 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Ankara 22. İcra Müdürlüğü’nün 2008/2148 E. sayılı takip dosyasından 11.11.2011 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin olarak ihale alıcısı …… verilen 10 günlük sürede ihale bedelinin yatırmamış olması nedeniyle, bu ihaleye yönelik olarak açılan ihalenin feshi davasının kesin hükümle sonuçlanmasından önce aynı taşınmazın mevcut dosyadan ihale edilmesinde yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Borçlu vekilince ileri sürülen diğer şikayet nedenleri de mahkemece yerinde görülmediğine göre, ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/04/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.