Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almaması
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almaması

Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almaması

Toplantı No : 2020/026
Gündem No : 10
Karar Tarihi : 10.06.2020
Karar No : 2020/UH.IV-1009
BAŞVURU SAHİBİ:
Mersin Ade Turizm İnş. Otom. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
VEKİLİ:
Av. Nermin Özge BÖKE,
İHALEYİ YAPAN İDARE:
SGK Mersin İl Müdürlüğü,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/349109 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ve Bağlı Sgm Personel Taşıma” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
SGK Mersin İl Müdürlüğü tarafından 12.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Bağlı Sgm Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.06.2020 tarih ve 23896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2020/910 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.
Mersin 1. İdare Mahkemesince verilen 27.05.2020 tarihli ve E:2020/462, K:2020/413 sayılı merciine tevdi kararı ekinde gönderilen dava dilekçesinde özetle; Mersin Çağdaş Turizm İnşaat Temizlik Otomotiv Petrol Gıda İthalat İhracat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin kesinleşmiş vergi borcu bulunmasına rağmen ihaleye katıldığı, sözleşme aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak tanzim ettirdiği vergi borcu olmadığına dair yazıyı sunarak sözleşmeyi imzaladığı ve halen bu işi yürütmeye devam ettiği, yasal olarak yok hükmündeki bu sözleşmenin feshedilmesi, kesin teminatının gelir kaydedilmesi, sözleşme öncesine dönülmesi ve ihale sürecine devam edilmesi gerekirken idarece verilen zımni ret kararının hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Yapılan incelemede, başvuru sahibinin şikayete konu ihale ile ilgili olarak Mersin 1. İdare Mahkemesinde, Mersin Çağdaş Turizm İnşaat Temizlik Otomotiv Petrol Gıda İthalat İhracat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin kesinleşmiş vergi borcu bulunmasına rağmen ihaleye katıldığı, sözleşme aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak tanzim ettirdiği vergi borcu olmadığına dair yazıyı sunarak sözleşmeyi imzaladığı ve halen bu işi yürütmeye devam ettiği, yasal olarak yok hükmündeki bu sözleşmenin feshedilmesi, kesin teminatının gelir kaydedilmesi, sözleşme öncesine dönülmesi ve ihale sürecine devam edilmesi gerekirken idarece verilen zımni ret kararının hukuka aykırı olduğu iddialarıyla dava açtığı, bakılan davada mahkemece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14/3-b bendi uyarınca, idari merci tecavüzü nedeniyle -Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerektiği gerekçesiyle- dilekçe ve eklerinin Kuruma gönderilmesine karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararı ve ekleri 03.06.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “ (1) Süreler;
c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,
ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,
izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.
Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 20.09.2019 tarihinde tebliğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Mersin Çağdaş Turizm İnşaat Temizlik Otomotiv Petrol Gıda İthalat İhracat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile 17.01.2020 tarihinde sözleşme imzalandığı ve bunun 21.01.2020 tarihli ihale sonuç ilanı ile ilan edildiği, 4734 sayılı Kanun’a göre şikâyete konu bu işlemin farkına varılma tarihinden itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 04.02.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, idareye 04.02.2020 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece 10 günlük sürede karar alınmaması üzerine, bu sürenin bitimi olan 14.02.2020 tarihini takip eden on gün içinde 24.04.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, idari mercii tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin bu süre geçtikten sonra 03.06.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvurunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,
Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.
(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.
(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(3) İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan “Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.” hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.

(7) Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması halinde, başvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanır…” açıklamasına yer verilmiştir.
Anılan Tebliğ’in sonunda yer alan “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 nolu ekte ise, avukat aracılığı ile yapılan başvurularda, dilekçelere, başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinin ekleneceği belirtilmiştir.
Yapılan incelemede, idari mercii tecavüzü kararı ekinde yer alan başvurunun avukat aracılığıyla yapıldığı ancak, Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almadığı ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, başvurunun süresinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu eksiklikler yayımlanmamıştır.
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.