İhale Teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle” ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, ihale iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmaması hk
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs
  • Location :
  • Date :
  • Link :

İhale Teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle” ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, ihale iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmaması hk

İhale Teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle” ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, ihale iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmaması hk

Toplantı No 2020/037
Gündem No 3
Karar Tarihi 26.08.2020
Karar No 2020/UY.IV-1418

BAŞVURU SAHİBİ:

Gülyapı Madencilik İnşaat Taşımacılık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Orhan Elmas İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Başkale Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/330431 İhale Kayıt Numaralı “Başkale Belediyesi Hizmet Binası” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Başkale Belediye Başkanlığı tarafından 24.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Başkale Belediyesi Hizmet Binası” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1264 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece, teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu, idarenin takdir hakkını keyfi ve hayatın olağan akışına aykırı olarak kullandığı, öte yandan yeniden ihaleye çıkıldığında rekabetin sağlanacağı veya tekliflerin daha düşük olacağının kesin olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

          Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 11.08.2020 tarihinde idarece “2020/330431 İKN’li Başkale Belediyesi Hizmet Binası İhalesi; Teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle” ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 18.08.2020 tarihli ve 2500 sayılı yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

         Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.