ihale dilekçelerinde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hk
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale
  • Location :
  • Date :
  • Link :

ihale dilekçelerinde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hk

ihale dilekçelerinde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hk

Toplantı No : 2020/036
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 19.08.2020
Karar No : 2020/UY.II-1408

BAŞVURU SAHİBİ:

Salihi İnş. Müh. Pet. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/33905 İhale Kayıt Numaralı “İzmit İnkılap Ortaokulu Mevcut Binasının Yıkımı ve Yerine 26 Derslikli Bir Adet Yeni Bina Yapımı ve Çevre Tanzimi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmit İnkılap Ortaokulu Mevcut Binasının Yıkımı ve Yerine 26 Derslikli Bir Adet Yeni Bina Yapımı ve Çevre Tanzimi İşi” ihalesine ilişkin olarak Salihi İnş. Müh. Pet. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin 12.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.06.2020 tarih ve 28635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1042 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

İHALE KARARI:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 27.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 03.06.2020 tarihli 2 nolu ihale komisyonu kararı ile sınır değerin değişikliğe uğradığı ve 1 nolu ihale komisyonu kararında teklifi sınır değerin altında kalan Mega Müh. Mak. San. ve Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak söz konusu istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan yeterlik belgelerin uygun olmadığı, şöyle ki;

a) Bahse konu isteklinin ortaklarının, ortaklık oranlarının, yönetimdeki kişilerin, vekil veya temsilcilerinin EKAP kaydının bulunmadığı,

b) Teklif zarfının teklif vermeye yetkili olan ve teklif mektubunda ad, soyad ve imzası bulunan yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı,

c) Teklif mektubunun standart forma uygun olarak hazırlanmadığı, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmediği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı ve üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunduğu, teklif mektubunun ad, soyad, veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişi veya kişilerce imzalanmadığı, teklif mektubu üzerindeki imzanın şirketi temsile yetkili kişiye veya vekaletname verilmiş olan kişiye ait olmadığı,

d) Teklif mektubu üzerinde imzası bulunan kişiye veya vekâletname verilmiş olan kişiye ait imza sirkülerinin teklif zarfı içerisinde sunulmadığı,

e) Tüzel kişiliğin ortaklarını, ortaklık hisse oranlarını, ortakların ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numaralarını gösterir Ticaret Sicil Gazetelerinin veya söz konusu hususları gösterir belgelerin sunulmadığı,

f) İş deneyim belgelerinin İdari Şartname’de istenilen şartları sağlamadığı, benzer işe uygun olmadığı, ihale yetkilisi olmayan kişiler tarafından imzalandığı, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması nedeniyle sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işlerin değerlendirmeye alınması gerektiği,

g) Ortaklık durum belgesinin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmediği, düzenlendiği tarihten itibaren son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunmadığı ve söz konusu belgenin serbest muhasebeci tarafından düzenlenip imzalandığı,

h) Banka referans mektubunu ilk ilan tarihinden önce düzenlenmiş olduğu,

ı) Bilanço veya eşdeğer belgelerin İdari Şartname’de istenilen oranları sağlamadığı, bilanço oranlarında yuvarlama yapıldığı, söz konusu bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakedişlerinin gösterilmediği, belgelerin eksik olarak sunulduğu, bahse konu bilançoların fotokopilerinin sunulduğu ve serbest muhasebeci tarafından imzalandığı, İdari Şartname’de istenilen yıllara ait bilançoların sunulmadığı,

i) Toplam cironun teklif bedelinin %25’inden ve/veya yapım işleri cirosunun teklif edilen bedelin %15’inden daha az olduğu, sunulan belgelerin fotokopi olduğu, YMM veya SMMM tarafından düzenlenen yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulmadığı, İdari Şartname’de istenilen yıllara ait iş hacmini gösteren belgelerin sunulmadığı,

j) Sunulmayacak belgeler tablosunun düzenlenmemiş olmasına rağmen yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin sunulmadığı veya eksik sunulduğu, bahse konu tabloda yer alan teyit bilgisi sütununun doldurulmadığı veya eksik doldurulduğu, tablonun tarih ve imza atılmaksızın düzenlendiği, noter, idare veya Ticaret Sicil Müdürlükleri tasdik şerhi bulunmayan belgelerin fotokopi olarak sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: İzmit İnkılap Ortaokulu Mevcut Binasının Yıkımı ve Yerine 26 Derslikli Bir Adet Yeni Bina Yapımı ve Çevre Tanzimi İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu: 09.1.2.14.000.02.06.05

c) Miktarı ve türü:

Mevcut Okul Binasının Yıkımı ve 1 Adet 26 Derslikli Okul Binası Yapımı ve Çevre Tanzimi İşi

ç) Yapılacağı yer: İzmit İnkılap Ortaokulu Sahası, Gültepe Mah. Miralay Mümtaz Cad. No: 10 İzmit / Kocaeli

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.03.2020 tarihinde yapılan “İzmit İnkılap Ortaokulu Mevcut Binasının Yıkımı ve Yerine 26 Derslikli Bir Adet Yeni Bina Yapımı ve Çevre Tanzimi İşi” işi ihalesine 48 isteklinin katıldığı, 27.05.2020 tarihli 1 nolu ihale komisyon kararı ile EKAP üzerinden ihale dokümanını e-imza ile indirmeyen Surya Konut End. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de sınır değer hesabına dahil edilerek başvuru sahibi istekli Salihi İnş. Müh. Pet. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 03.06.2020 tarihli 2 nolu ihale komisyonu kararı ile Surya Konut End. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi dahil edilmeden yeni bir sınır değer hesaplandığı, söz konusu hesaplama neticesinde ihalenin Mega Müh. Makina San. ve Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi istekli Salihi İnş. Müh. Pet. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

(a) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilir:

(3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan incelemede, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine göre, isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulması yönünde bir zorunluluk getirildiği, bahse konu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bir yaptırımın ise bulunmadığı görülmekle birlikte ihale üzerinde bırakılan istekliye ait tüzel kişiliğe yönelik olarak yapılan sorgulamada söz konusu tüzel kişiliğin 31.12.2010 tarihinden itibaren EKAP kaydının bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(b), (c) ve (d) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinde “16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazıldığı, birim fiyat teklif mektubunun KİK015.2/Y standart formuna uygun olduğu, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, söz konusu belge üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmadığı görülmüştür.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan 21.04.2010 tarihli ve 7548 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Dursun Akyol’un şirketin ortağı olarak görüldüğü, söz konusu istekli tarafından sunulan imza sirkülerinde Dursun Akyol’un şirket müdürü olarak şirketi 20 yıl boyunca münferiden temsile yetkili kılındığı, teklif zarfının ve birim fiyat teklif mektubunun da bahse konu şirket müdürü Dursun Akyol tarafından imzalandığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(e) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında 21.04.2010 tarihli ve 7548 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin iki ortağının bulunduğu (Dursun Akyol %51,25 oranında ortak, Kazım Parlak %48,75 oranında ortak), https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında da, teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerindeki bilgilerin teyit edildiği, bu çerçevede sunulan belgelerin şirketin ihale tarihi itibariyle yönetimdeki görevlilerini gösterdiği,

Aynı zamanda, teklif dosyası kapsamında şirkete ait 06.09.2016 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belgede anılan ortaklara ait T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(f) ve (g) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

ifade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, …

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

…” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nde (BIII) Bina İşleri (Altyapı+Üstyapı) grubunu oluşturan işler “1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” olarak belirlenmiştir.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 90’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan benzer iş guruplarından B/III gurubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi veya Mimarlık” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 19.04.2018 tarihinde kendi adına düzenlenmiş olan 2014/81415-1059207-1-3 sayılı, 11.588.673,78 TL belge tutarlı iş bitirme belgesini sunduğu, söz konusu belge üzerindeki bilgiler incelendiğinde anılan belgenin “Yozgat Yerköy İlçesi, Merkez 24 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi, 200 Öğrencili Pansiyon Binası ve 3 adet (motor, metal, elektrik) Atölye Yapım İşi” işinden elde edilmiş bir iş deneyim belgesi olduğu ve belge üzerinde “Bu belge EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmüş olup anılan iş deneyim belgesi tutarının ihale dokümanında istenilen asgari iş deneyim tutarını (9.127.000,00 x 0,90 = 8.214.300,00) sağladığı tespit edilmiştir.

Belge üzerinde yer alan belge sayısı 2014/81415-1059207-1-3 kullanılarak EKAP üzerinde yapılan sorgulamada, anılan iş deneyim belgesinin EKAP’ta düzenlenerek kayıt altına alınan bir belge olduğu teyit edilmiştir.

Bahse konu iş deneyim belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından gerçekleştirilen “Yozgat Yerköy İlçesi, Merkez 24 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi, 200 Öğrencili Pansiyon Binası ve 3 adet (motor, metal, elektrik) Atölye Yapım İşi” işine ait olduğu dikkate alındığında, belgeye konu işin ihale dokümanında tanımlanan benzer iş tanımına uygun olduğu, belge kapsamında ayrıştırılması gereken bir imalat grubunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin tüzel kişiliğe ait olduğu, diğer bir deyişle iş deneyim belgesinin tüzel kişiliğin ortağına ait olmadığı, dolayısıyla istekli tarafından teklifi kapsamında ortaklık durum belgesi sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(h) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kırıkkale şubesi tarafından istekli adına düzenlenen banka referans mektubunun sunulduğu, söz konusu belgenin ilk ilan tarihinden (10.02.2020) sonra (06.03.2020) düzenlendiği, görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(ı) ve (i) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesi çerçevesinde hazırlandığı anlaşılan İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler üzerinden yapılan incelemede, 2018 yılına ilişkin olan ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan ayrıntılı bilanço tablosunda yer alan bilgiler neticesinde cari oranın 3,56; öz kaynak oranının 0,54 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,39 olduğu görülmüş olup, ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerinin karşılandığı, söz konusu bilanço tablosunda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakedişlerinin gösterildiği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2018 yılına ait ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu tabloda net satışlar tutarının 16.756.690,88 olduğu, bahse konu iş hacmi tutarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (9.127.000,00 x 0,25 = 2.281.750,00) karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

(j) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiğine değinilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu tekrar edilmiş, “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde de bu hususların belirtilip belirtilmediğinin Kuruma yapılan başvurularda öncelikle incelenmesi gerekenler arasında olduğu düzenlenmiştir.

Aynı doğrultuda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasında herhangi bir belge adı belirtilmeksizin sunulan tüm belgelerin “belgelerin sunuluş şekline” uygun olarak sunulmadığı ileri sürülmektedir. Bu bakımdan, ileri sürülen iddialarda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin baştan sona yeniden yapılmasının talep edildiği dikkate alındığında, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından re’sen incelenmesi sonucunu doğuracak şekilde baştan sona yeniden incelenmesi, idari denetim yetkisinin kullanılması bakımından yukarıda yer verilen mevzuata aykırı olacağı anlaşılmıştır.

Kaldı ki, söz konusu istekli tarafından “Sunulmayacak belgeler tablosu”nun da teklifi kapsamında sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

ihale hukuku süreçlerinde ihale avukatı ile iletişime geçiniz