İdareye ihale şikayet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda da yer almayan söz konusu iddianın itirazen şikayet kapsamında değerlendirilmesi hk
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

İdareye ihale şikayet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda da yer almayan söz konusu iddianın itirazen şikayet kapsamında değerlendirilmesi hk

İdareye ihale şikayet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda da yer almayan söz konusu iddianın itirazen şikayet kapsamında değerlendirilmesi hk

Toplantı No : 2020/036
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 19.08.2020
Karar No : 2020/UY.II-1402

BAŞVURU SAHİBİ:

Güney İnşaat ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/273246 İhale Kayıt Numaralı “Antalya – Alanya Yolu (Km:87+500-128+000) Arası Bsk Bakım ve Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Antalya – Alanya Yolu (Km:87+500-128+000) Arası Bsk Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Güney İnşaat ve Makina Sanayi Ticaret Ltd Şti.nin 22.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.07.2020 tarih ve 29516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1071 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleye ait Özel Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde bitümlü malzemenin nakli için sigorta yapılacağı ve bu bedelin yüklenici tarafından karşılanacağı, sigorta yapılmadığı takdirde ise 750.000,00 TL bitümlü malzeme teminatını idareye yatırılması gerektiğinin düzenlendiği yine Özel Teknik Şartname’de işyerinde bedeli yüklenici tarafından karşılanarak atanacak bir teknik nezaretçinin bulundurulacağı ve ilgili elemandaki şartlara ilişkin düzenlemeler yapıldığı, yüklenici tarafından ocak çevresinin tel örgü ve korkuluk vb. gibi engellerle çevrileceğinin düzenlendiği ancak yükleniciye ek mali külfet getirecek bu hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısında hüküm bulunmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde bu hususta ilgili satır ve sütunlar açılmadığı,

2) İhale dokümanında yer verilen sıcak karışım asfalt plentinin, asfalt kazıma makinesinin, konkasör kırma ve eleme tesisinin, mekanik plent tesisinin, asfalt finişerinin, asfalt distribitörünün kendi malı olması gerektiğine yönelik düzenlemelerin, sıcak karışım asfalt plentinin 240 ton/saat kapasiteli olarak istenmesinin ve öngörülen tüm kriterlerin, asfalt distribitörünün 400 hp beygir gücünde istenmesinin, konkasör kırma ve eleme tesisinin 350 ton/saat kapasiteli olarak istenmesinin, mekanik plent tesisinin 400/ton/saat kapasiteli olarak istenmesinin, asfalt finişerinin 200 ton/saat kapasiteli, 2 adet ve 12 metre genişliğinde istenilmesinin, asfalt kazıma makinesinin 400 hp gücünde 2 m freze genişliğinde istenilmesinin ihaleye katılımı daralttığı, rekabet, eşitlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine aykırı olduğu zira, söz konusu makine ve ekipmanın fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kendi malı olarak ve öngörülen özelliklerde edinilmesinin ihalede teklif fiyatını yukarıya çekeceği, işin süresi dikkate alındığında bu süre için bu kapasitede makinelerin edinilmesinin yüklenicilere ilave külfet getireceği, halihazırda piyasada olan daha düşük kapasiteli makine ve ekipmanların kiralanması suretiyle ihale konusu işin gerçekleştirilebileceği, anılan makine ve ekipmanların aynı yüklenici elinde bulunması ihtimalinin düşük olması nedeniyle ihaleye yalnızca ortak girişimlerin katılabileceği dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu,

3) İşin süresi olarak belirlenen 120 takvim günü içerisinde bölünmüş 2 şeritli yolun turizm mevsiminin başlangıcı ile yapılabilmesinin imkânsız olduğu, burada idarenin asıl amacının isteklilerin kısa süreli iş olduğu yanılgısına düşüp ihaleye katılımlarının engellenmesi olduğu, böylece işin süresini kısa gören, maliyetli ve yüksek kapasiteli ekipmanlar istenen ihaleye katılımın bir de bu yönden engellendiği,

4) İhalenin yaklaşık maliyetinin hatalı belirlendiği, idarece yaklaşık maliyetin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11’inci maddelerine aykırı oluşturulduğu ve gerçek değerinden yüksek hesaplandığı, yaklaşık maliyet için 2020 yılı rayiç fiyatların kullanılmadığı, arazi ve zemin etüdü, nakliye, ocak ve depo sahalarına ilişkin mesafelerin hatalı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: ANTALYA – ALANYA YOLU (KM:87+500-128+000) ARASI BSK BAKIM VE ONARIM İŞİ

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 1993 E040 340

d) Kodu:

e) Miktarı: ANTALYA – ALANYA YOLU (KM:87+500-128+000) ARASI BSK BAKIM VE ONARIM İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: ANTALYA – ALANYA YOLU (KM:87+500-128+000) ARASI “ düzenlemesi yer almaktadır.

İhale Özel Teknik Şartnamesi’nin 3’üncü maddesinde “3- Bitümlü malzemenin nakli esnasında, oluşabilecek her türlü kaza, hırsızlık, zarar ve kayıba karşı Bitümlü malzeme sigortalanacak ve sigorta bedelini Yüklenici firma karşılayacaktır. Sigorta işlemi yapılmadığı takdirde Yüklenici min. 750.000,00 TL. BİTÜMLÜ MALZEME TEMİNATINI İdaremize verecektir.” düzenlemesi,

“Taşocağı ve Depo Sahası” Teknik Şartnamesi’nde “7. İşyerinde bedeli yüklenici tarafından karşılanarak atanan TEKNİK NEZARETÇİ bulundurulacak ve İdareye bildirilecektir.

12. Çevrede yaşayan insan ve hayvanların can güvenliklerini sağlamak için yüklenici tarafından ocak çevresi tel örgü, korkuluk v.b. gibi engellerle çevrilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

A

B

Sıra No

İşKalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

KGM/7502/A

Prefabrik Beton Parke İmali, İşbaşına Nakli ve Yerine Döşenmesi (6 cm Kalınlıkta) (Herşey Dahil)

metrekare

15.000

2

KGM/7504/A

Prefabrik Beton Bordür İmali, Nakli ve Yerine Döşenmesi (0,15 x 0,30) (Herşey Dahil)

metre

7.500

3

KGM/16.122/K-H-A

Hendeklerin Betonla Kaplanması ( Orta Refüj ve Yarma Hendeği) ( C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Herşey Dahil)

metreküp

4.000

4

KGM/6100/3/A

Plentmiks Temel Yapılması ve Yola Nakli ( Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) ( Herşey Dahil)

ton

38.500

5

KGM/6220/A-A

Bitümlü Sıcak Temel Yapılması ve Yola Nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Astarsız Temel Üzerine İdare Malı Bitüm ile Herşey Dahil)

ton

55.000

6

KGM/6320/A

Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması ve Yola Nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (İdare Malı Bitüm ile Herşey Dahil)

ton

147.000

7

KGM/6405-M-A

5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ve Modifiye Bitüm ile) (Tip-1) (Herşey Dahil)

metrekare

650.000

8

07.006/K/A

İnşaat Bünyesine Giren İdare Malı Bitümün Rafineriden Plente Nakledilmesi ( Lort = 500 km ) (Herşey Dahil)

ton

12.000

9

KGM/5050/K

Trafik İşaretleme Malzeme Temini, İşaretlemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması

kilometre

56,4

10

KGM/40.130/A

Asfalt Kazıma Makinesi ile Her Cins Bitümlü Karışım Kaplamaların Kazılması ve Depoya Nakli (Her Türlü Malzeme Nakli Dahil)

metreküp

103.750

TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)

Sözleşme Tasarısı’nın 33.16’ncı maddesinde “Civar Arazinin, Emlakın ve Tesislerin Korunması

Yüklenici, özel ve tüzel kişilere ait emlak, boru hattı, mahsul, ağaçlar, abideler, yol işaretleri, tel örgüler vs. her türlü malın muhafazasından ve zarardan masun tutulmasından sorumludur.” düzenlemesi,

33.29’uncu maddesinde “Taş, Kum-Çakıl ve Ariyet Ocaklarının İşletilmesi

a) Bu işte, yüklenici tarafından önerilen ve atanması idare tarafından yapılacak Teknik Nezaretçi bulundurulması zorunludur. Teknik Nezaretçi ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 13’üncü maddesinde “ (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, ihale dokümanının bir bütün olduğu, ihale dokümanının incelenmesindeki sorumluluğun isteklilerde olduğu, istekliler tarafından dokümanın tamamı incelenerek teklif hazırlanacağı bu durumda İhale Özel Teknik Şartnamesi’nde yer verilen sigorta ve teminat giderinin, “Taşocağı ve Depo Sahası” Teknik Şartname’ sinde yer verilen teknik nezaretçi bulundurulması, ocak çevresinin tel örgü, korkuluk vb. gibi engellerle çevrilmesi giderlerinin işin doğal içeriğinde yer alan ve ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerin Teknik Şartname’de yer verilen bilgiler ışığında öngörüde bulunabileceği olağan giderler olduğu, ihaleye katılacak isteklilerin bu giderlerle ilgili ortaya çıkacak maliyet kalemlerini dikkate alarak teklifini oluşturmasının mümkün olduğu, bu konuya ilişkin maliyetleri birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen kalemlere yedirerek tekliflerine yansıtabilecekleri dolayısıyla yapılan düzenlemelerin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı tespit edilerek başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinin “Temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Kanun’un 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine göre ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgelerin rekabeti engelleyecek şekilde belirlenmemesi gerektiği anlaşılmakta, ayrıca anılan Yönetmelik’in 41’inci maddesine göre makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işi alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olabileceği, ancak ekipmanın kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın makul kabul edilebilir ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, şikâyet konusu ihalenin 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı, söz konusu ihalede 54 adet ihale dokümanı indirildiği, 22 istekli tarafından teklif sunulduğu, başvuru sahibi tarafından 22.06.2020 tarihinde ihale dokümanının indirildiği ve aynı tarihte idareye şikâyet başvurusu yapıldığı, ancak ihaleye teklif verilmediği görülmüştür.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.5.5.

SIRA NO

TANIMI

SAYISI

ÖZELLİKLERİ

AÇIKLAMA

1

Sıcak Karışım Asfalt Plenti

1

Toz Tutucu Filtre Sistemli, Bitüm Modifikasyonuna Entegre En az 240 ton/sa Kapasiteli, Kapasite Raporlu

KENDİ MALI

2

Asfalt Kazıma (Freze) Makinesi

1

En az 400 HP gücünde. Max. 2,00 m. Freeze genişliğinde

KENDİ MALI

3

Konkasör Kırma ve Eleme Tesisi

1

En az 350 ton/sa Kapasiteli, Kapasite Raporlu

KENDİ MALI

4

Mekanik Plent Tesisi

1

En az 400 ton/sa Kapasiteli, Kapasite Raporlu

KENDİ MALI

5

Asfalt Finişeri

2

En az 200 ton/saat Kapasiteli,
Elektronik Duyargalı, 12 mt. Serme Açıklığına Sahip

1 ADEDİ KENDİ MALI

6

Damperli Kamyon

20

En az 2015 Model

7

Titreşimli Silindir

5

En az 9 ton Statik Ağırlığında ve en az 18 ton Dinamik Kuvvette

8

Lastik Tekerlekli Silindir

2

Min. 80 HP gücünde

9

Asfalt Distribitörü

1

En az 400 HP gücünde

KENDİ MALI

Yüklenicinin, ihale konusu işin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen ve bu işin yapılmasında ihtiyaç duyulan/duyulabilecek idare veya kontrol şefi tarafından ayrıca işyerinde bulundurulması istenilen her türlü tesis, makine ve teçhizatı işyerinde bulundurması ve çalıştırması zorunludur. İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanan raporda incelemenin yapıldığı unsurlara ait tevsik edici bilgi ve belgeler (ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine de kayıtlı olduğuna dair belgeler) rapor ekinde sunulacaktır. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihale kapsamında 9 tip olmak üzere toplamda 34 adet makine-ekipman/araç istendiği, söz konusu makine-ekipman/araçlardan 6 adedinin (1 adet Sıcak Karışım Asfalt Plenti, 1 adet Asfalt Kazıma Makinesi (Freze), 1 adet Konkasör Kırma ve Eleme Tesisi, 1 adet Mekanik Plent Tesisi ,1 adet Asfalt Finişeri, 1 adet Asfalt Distribitörü ) isteklinin kendi malı olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu araçlara ilişkin olarak, sıcak karışım asfalt plenti için toz tutucu filtre sistemli, bitüm modifikasyonuna entegre en az 240 ton/sa kapasiteli olma kriterlerinin, asfalt kazıma (freze) makinesi için en az 400 hp gücünde. max. 2,00 m. freeze genişliğinde olma kriterlerinin, konkasör kırma ve eleme tesisi için en az 350 ton/sa kapasiteli olma kriterinin, mekanik plent tesisi için en az 400 ton/sa kapasiteli olma kriterinin, asfalt distribitörü için en az 400 hp gücünde olma kriterinin, asfalt finişeri için en az 200 ton/saat kapasiteli, elektronik duyargalı, 12 mt. serme açıklığına sahip olma kriterlerinin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 27.07.2020 tarihli ve E.2020/10998 sayılı yazı ile “1) İdari Şartname’nin 7.5.5’nci maddesinde bir kısım makine, tesis ve ekipmanın isteklinin kendi malı olmasının istendiği, yapılan bu düzenlemenin ayrıntılı teknik gerekçeleri,

2) Kendi malı olarak istenen her bir araç ve ekipmana yönelik belirlenen teknik kriterlerin

(kapasite vb.) gerekçeleri,

3) Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen işin süresi 270 takvim günü olarak belirlenen söz

konusu işte kullanılacak araçların ayrı ayrı belirtilmek suretiyle iş kapsamında kaç gün ve günde kaç saat kullanılacağı,” hususlarında ek bilgi ve belge talep edilmiş olup, idare tarafından 05.08.2020 tarihli ve E.171331 sayılı cevap yazısı gönderilmiştir.

İdare tarafından gönderilen söz konusu cevabi yazıda,

“1.SORUNUN CEVABI

Önceki yıllarda Bölge Müdürlüğümüzce yapılan ihalelerde yüklenicilerin bazı iş makinelerini temin etmekte, kiralamakta zorluklar yaşadığı gözlemlenmiştir. Gerekli görülen iş makineleri, yüklenicinin kendi malı olmayınca ve kiralamalarda zorluklar yaşanması ile havanın çalışmaya uygun dönemlerinde gerekli çalışma ivmesi kaybedilmekte, bu da çalışmada sürekliliğinin önünde engel teşkil edebilmektedir. Bu nedenle işin tamamlanmasını sağlayacak iş makine ve teçhizatın yüklenicinin kendi malı olması işin zamanında tamamlanması için önemli bir faktördür.

Kamu İhale mevzuatı hükümlerine göre, işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilmesinin gerektiği, makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ancak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede düzenlenmesi halinde kendi malı olması istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği, öte yandan idaremizin gereksinimlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda belirlemekle yükümlü olduğu, ihtiyacı olan hususların tespiti noktasında da belli bir serbestiye sahip olduğu ancak yeterlik değerlendirmesinde belirlenen kriterlerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde tespit edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Şikâyet konusu ihalenin 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı, söz konusu ihalede 54 adet ihale dokümanı satın alındığı, 22 istekli tarafından teklif sunulduğu, bu haliyle ihalemizde gerekli rekabet koşullarının sağlandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu ihalede toplam 34 araç ve ekipmana ihtiyaç duyulduğu, söz konusu araç ve ekipmanların 6 tanesi için kendi malı olma şartı getirildiği, kendi malı olma şartı getirilen araçların belirli bir model şartının getirilmediği ancak idaremizin ihtiyaçlarına yönelik olarak kapasite şartları getirilmiştir.

Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesi kapsamında idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve işin yapılabilirliği açısından kendi malı olma şartı aranan ekipmanlar zaman ve kalite kaybını engellemek ve daha iyi hizmet vermekle ilişkilendirilmelidir.

İhale dokümanında öngörülen araç ve ekipmandan sadece 6 tanesi için kendi malı olma şartı getirildiği dikkate alındığında, kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının ve bazı araç çeşitleri için istenilen kapasite şartının makul seviyededir.

Kendi malı makineler için istenilen motor güçleri, saatlik kapasiteler vb özellikler işin niteliği gereği yapılan düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği arttırmaya ve ihale konusu işteki trafik, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek unsurları ortadan kaldırmaya yönelik olduğu, bu kapsamda bazı araçlara kapasite belirleyerek kendi malı olarak istenilmesinin ihtiyaçlara yönelik olarak idaremizce uygun olduğu düşünülmektedir.

2.SORUNUN CEVABI

Söz konusu ihalede toplam 34 araç ve ekipmana ihtiyaç duyulduğu, söz konusu araç ve ekipmanların 6 tanesi için kendi malı olma şartı getirildiği, kendi malı olma şartı getirilen araçların belirli bir model şartının getirilmediği ancak idaremizin ihtiyaçlarına yönelik olarak kapasite şartları getirilmiştir.

Söz konusu ihale edilen yolda isteklilerin ihale öncesi proje güzergâhını gezmeleri zemin, ocaklar, bölgenin iklimi, rakımı, işin süresi, fiili çalışılmayan dönem vb. şartları incelemeleri gerekmekte olup aksi halde mesnetsiz itirazlar oluşmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik şartnamelerinde yol inşaatları Toprak İşleri, sanat Yapıları ve Üstyapı işleri olarak üç ana bölüm şeklinde tarif edilmektedir. İsteklilerin sözleşmeden sonra yapım işinde bu üç bölümde birden çalışmaları işlerin iş programına uygun olarak birbirine paralel olarak devam edebilmesi için bu üç bölümdeki ana iş makinalarının isteklilerin bünyesinde bulunması, yapım işinin yapılabilirliği ve hızı açısından önemlidir.

Yani her işin süresine şartlarına göre bir akış diyagramı vardır. Bahse konu ihalede, üstyapı imalatları bitmeden hendek kaplama, bordür işlerinin dolayısıyla parke işlerinin yapılamayacağı gibi vs. Söz konusu işi incelersek;

İşin süresi 270 gün, BSK imalatlarında KTŞ’de belirtilen çalışılamayacak dönem 1 Aralık-31 Mart arası 120 gün, ancak idarenin onayı alınarak bölge hava şartları da göz önüne alınırsa Bitümlü sıcak karışım imalatlarında verimli şekilde çalışılabilecek tarihler 1 Mart-30 Kasım arasını kapsamaktadır.

SANAT YAPILARI BETON VE AGREGA MİKTARLARI

POZ

TANIMI

BR

MİKTAR

AGREGA MİKTARI (TON)

KGM/7502/A

Prefabrik beton parke imali, işbaşına nakli ve yerine döşenmesi (6 cm) (Herşey dahil

M2

15.000,00

15000*0,06*2,2*1,25=2.475

KGM/7504/A

Prefabrik beton bordür imali, işbaşına nakli ve yerine döşenmesi (Herşey dahil)

MT

7.500,00

7.500*0,04455*2,2*1,25=919

K.GM/16.122/K-

H-A

Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refiij ve yarma hendeği) (C30/37 Hazır beton harcı ile) (Herşey dahil)

M3

4.000,00

4000*1,25*1,6=8.000

TOPLAM

11.394,000

ÜST YAPI VE AGREGA MİKTARLARI

KGM/6100/3/ A

Plentmiks temel yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Herşey dahil)

TON

38.500,00

0,957

36.844,50

KGM/6220/A-

A

Bitümlü sıcak temel yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine idare mali bitüm ile herşey dahil)

TON

55.000,00

0,962

52.910,00

KGM/6320/A

Asfalt betonu binder tabakası yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(İdare malı bitüm ile herşey dahil)

TON

147.000,00

0,957

140.679,00

KGM/6405-M-

A

5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifıye bitüm ile) (Tip-1) (Herşey Dahil)

AŞINMA 1 M2

M2

650.000,00

0,952

0,1225

0,11662

75.803,00

306.236,500 TON

TON

1- Asfalt Kazıma (Freze) Makinesi Min. 400 HP gücünde max. 2.00 m freze genişliğinde:

KGM/40.130 pozunun Karayolları Genel Müdürlüğü “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Fiyat Analizleri” Kitabındaki analizinde KGM/03.570/2 “Asfalt kazıma makinesinin 1 saatlik ücreti” pozu kullanılmış ve bu pozun açılımında 400 HP gücünde maks.2,05 m. freze genişliğinde, 0,15 m. freze derinliğinde olduğu belirtilmiştir. İdaremizce istenilen asfalt kazıma makinesi de bu tarife uygundur.

2-Konkasör Kırma Eleme Tesisi Min. 350 ton/saat kapasiteli (kapasite raporlu):

Yukarıdaki sanat yapıları ve üstyapı için gerekli agrega miktarları belirtilmiştir.

Sanat yapılarında 11.394,000 Ton Agrega, Üstyapı için ise 306,236,500 ton agrega olmak üzere toplam 317.630,500 ton Agrega elde etmek için 350 ton/saat kapasiteli bir konkasörün günlük 7,5 saatlik çalışma ile % 90 randıman ile

SK=SAATLİK KAPASİTE ( 350 ton/saat)

R= RANDIMAN ( % 90 )

ÇTG= ÇALIŞACAĞI TOPLAM GÜN SAYISI

GÇS= GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ ( 7,5 Saat)

M = ÜRETİLECEK MALZEME (317.630,500 ton)

M=SK*ÇTG*GÇS*R ÇTG= M/(SK*GÇS*R) ÇTG= 317.630,500/(350*7,5*0,9)

ÇTG= 134 Gün bulunur. İşi alacak yüklenicinin tesis, enerji, gerekli izinler ve mobilizasyon süreleride dikkate alındığında ayrıca beton dizaynları, PMT, B.Temel, Binder ve Aşınma dizaynlarına göre elek değiştirme süreleri dikkate alındığında kapasitesi makül seviyededir.

3-Mekanik Plent Min. 400 ton/saat (kapasite raporlu):

Bahse konu ihalede toplam 38.500 ton plent-miks temel bulunduğu, PMT için 36.844,500 ton agregaya ihtiyaç bulunduğu,

36.844,500 ton PMT agregasının 400 ton/saat kapasiteli mekanik plentte günlük 7,5 saatlik çalışma ile 36.844,500 / (7,5 X 400 X 0,9) = 14 günde üreteceği, Ancak teknik açıdan PMT, Bitümlü temel, Binder , Aşınma Tabakalarının teşkilinin birbirine bağlı olması yani Bitümlü temele başlanmayacaksa uzun tülde PMT sermenin teknik bakımdan sakıncaların olacağı (yağışlardan Trafikten segregasyonlarm olacağı kaçınılmazdır.) bilinmektedir. KTŞ Bitümlü sıcak karışımlar Bitümlü Temel,Binder ve Aşınma tabakaları serilmesi bölümünde Genel olarak “1 Nisan30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve iş programı, bitümlü temel tabakasının üzeri hiçbir şekilde açık bırakılmayacak ve en az binder tabakası ile kaplanacak şekilde düzenlenecektir özellik gösteren yerlerde bu süre ilgili makamlardan “Olur ” alınarak uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir. Hava sıcaklığı gölgede ve herhangi bir suni ısıdan uzakta 5 C derece olduğu veya 5 C derecenin altına düşmeğe başladığı zaman ,yağmur veya kar yağıyorken veya yolun üzerinde su, buz veya kar birikintisi mevcut iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır “şeklinde belirtilmiştir.

Sözleşme Tasarısının 9.4. maddesinde bu işte çalışılmayacak gün belirtilmemiş olsa bile; KTŞ’de belirtilen asfalt sezonunun 1 Nisan- 30 Kasım tarihleri arasında sıcak karışım imalatların yapılacak olması nedeniyle PMT ve BSK imalatları bu tarihler arasında yapılabilmektedir. Diğer imalatların tamamlanması ve üstyapıya hazır hale gelmesi de dikkate alındığında Mekanik plent kapasitesi idealdir.

4-Asfalt Plenti Min. 240 ton kapasite raporlu modifiye tesisili:

Bahse konu ihalede 75.803,00 ton aşınma imalatı, 140.679,00 ton binder imalatı veton bitümlü temel imalatı olmak üzere toplamda 269.392,00 ton BSK miktarına ihtiyaç vardır.

269.392,00 m3 BSK agregasının 240 ton/saatlik asfalt plentinde günlük 7,5 saatlik çalışma ile 269.392 / (7,5 X 240X0,9) = 166 günde üreteceği hesaplanmıştır.

Sözleşme Tasarısının 9.4. maddesinde bu işte çalışılmayan gün belirtilmemiş olsa da, KTŞ’de 01 Aralık – 31 Mart arasındaki 120 günlük sürenin sıcak karışım imalatları için çalışmaya uygun olmadığı belirtilmiş olup, özellik gösteren bölgelerde bu süre idare izni alınarak kısaltılabileceğinden, bölgemiz Mart ayı içerisinde bahse konu işte çalışmaya elverişli olması nedeniyle, işin süresi olan 270 günden, çalışılamayacak günler çıkarıldığında 270 – 90 = 180 gün verimli çalışma süresi mevcuttur. KTŞ Bitümlü sıcak karışımlar Bitümlü Temel,Binder ve Aşınma tabakaları serilmesi bölümünde Genel olarak “1 Nisan – 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve iş programı, bitümlü temel tabakasının üzeri hiçbir şekilde açık bırakılmayacak ve en az binder tabakası ile kaplanacak şekilde düzenlenecektir özellik gösteren yerlerde bu süre ilgili makamlardan “Olur” alınarak uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir. Hava sıcaklığı gölgede ve herhangi bir suni ısıdan uzakta 5 C derece olduğu veya 5 C derecenin altına düşmeğe başladığı zaman ,yağmur veya kar yağıyorken veya yolun üzerinde su,buz veya kar birikintisi mevcut iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır.” şeklinde belirtilmiştir.

Çalışılacak dönemde; uygulamada bsk da fazla ek yeri istenmediğinde 1 günde en az 1 km BSK tabakası serilmesi istenir. Belirlenen kapasite bu durumu da karşılamaktadır.

İmalatlar sırasında ortaya çıkabilecek arızalarda düşünüldüğünde PMT ve BSK için istenilen kendi malı makineler ve kapasiteleri makuldür.

İmalatlar sırasında ortaya çıkabilecek arızalarda düşünüldüğünde PMT ve BSK için istenilen kendi malı makineler ve kapasiteleri makuldür.

5-Asfalt Finiseri En az 200 ton/sa kapasiteli, elektronik duyargalı Min.12 m serme açıklığında:

Yine bu imalatların seriminde kullanılan finişer için KGM/1922/1 nun açılımında takriben 60-100 HP gücünde 300 ton/saat kapasiteli ve 5-10 m3 hazneli olacağı belirtilmiştir.

Başvuruya konu ihalede BSK yol genişliği 10,50-12,00 m. Arasında değişiklik gösterdiğinden ve BSK imalatlarına soğuk derz oluşumunun ileride bozulmalara neden olduğundan BSK imalatının bir seferde serilmesi için finişer serme genişliği 12 m. olarak belirlenmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü “karayolu Teknik Şartnamesinin” “İnşaat Derzleri” başlıklı 402.05.04.04 maddesinde Günlük inşaatın sonunda ve 2 saatten fazla ara verildiğinde, sıkışmış temel tabakasının bitim yerleri yol eksenine dik doğrultuda kesilerek, düzgün ek yeri yüzeyi oluşturulacaktır. Boyuna ek yerleri, yukarıda açıklandığı gibi, yol eksenine paralel olarak şerit kenarından 5-10 cm içeriden kesilerek teşkil edilecektir. Kesme işlemi, silindirlere monte edilmiş veya özel kesme ekipmanları ile yapılacaktır. Dökülmüş, serilmiş, sıkıştırılmış ve tesviyesi bitmiş bir şeridin yanma yeni şeridin serimine başlamadan önce gerekli temizlik yapılacak ve ek yüzeyleri çimento şerbeti veya su ile ıslatılacaktır.” hükmünden de anlaşılacağı gibi BSK imalatlarında derz yapılması durumunda imalat süreleri ve maliyet artmaktadır.

6-Asfalt Distribütörü Min. 400 Hp:

Bitümlü temel, binder ve aşınma pozlarına ait Birim Fiyat tariflerinde “bitümlü yapıştırıcının; bedeli, depolanması, distribitöre aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi” işleminin yapılacağı belirtilmektedir. Antalya-Alanya yolunda çalışma yapılacak kesimin yoğun trafik altında işlediği göz önüne alındığında, trafik ve can güvenliği açısından ivedilikle bitirilmesi hedeflendiği için Min. 400 Hp kapasiteli Asfalt Distribütörü bu işlem için gerekli olup kendi malı olarak istenilmiştir.

3. SORUNUN CEVABI

Makine ekipman ve teçhizatlar yukarıda anlatılmıştır, ve Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik şartnamelerinde yol inşaatları Toprak İşleri, sanat Yapıları ve Üstyapı işleri olarak üç ana bölüm şeklinde tarif edilmektedir. İsteklilerin sözleşmeden sonra yapım işinde bu üç bölümde birden çalışmaları işlerin iş programına uygun olarak birbirine paralel olarak devam edebilmesi için bu üç bölümdeki ana iş makinalarının isteklilerin bünyesinde bulunması, yapım işinin yapılabilirliği ve hızı açısından önemlidir.

Bir taraftan sanat yapıları imalatları devam ederken bir taraftan da ve aynı zamanda hava koşullarının müsaade ettiği ölçüde üstyapı imalatları için plentlerde üretim yapılacaktır.

İdaremizce bahse konu ihalede istenilen;

Asfalt Distribütörü, Konkasör Kırma Eleme Tesisi, Mekanik Plent, Asfalt Plenti, Finişer ve Trimer Asfalt Kazıyıcı Üstyapı İşlerinde, imalatların ivedilikle tamamlanarak ihale kapsamındaki yoğun trafik altında işleyen Antalya-Alanya D400 çevreyolunun kaza ve can kaybına mahal vermeden ivedilikle trafiğe açılması sebebiyle bu makineler kendi malı olarak belirlenmiştir.

Bu gruplardaki imalatların bir kısmı alt yüklenici marifetiyle yapılabilir. Ancak müteahhit firmanın şantiyesinde de acil ve özel durumlarda müdahale edebilmesi ve ana imalat kalemlerini kendisi üretmesi gerekmektedir. Örneğin: taş ocağındaki konkasör Kırma Eleme Tesisi, Mekanik Plent ve Asfalt Plenti sadece bu projeye yönelik imalat yapması zorunludur. İdare olarak müteahhitlerin alt yüklenici marifetiyle bu imalatları yaptıkları projelerde, alt yüklenicilerin hem piyasaya hem de müteahhit firmaya yönelik üretim yaptıkları ve bu üretimlerde araştırma raporlarına uygun olarak eleklerin devamlı değiştirilmediği, bitüm oranlarının sabit tutulduğu, agrega karışımlarının gerekli hassasiyeti göstererek plente verilmediği gibi pek çok sakıncalı durumla karşılaşılmıştır. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için ana iş gruplarına ait makine ve teçhizatın firmanın kendi malı olması ihalelerimizde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını açısından önemli bir bileşendir. Çünkü üstyapı imalatlarında iş makinelerinin temininde yaşanacak herhangi bir aksaklık üstyapı kalitesini ve yapım sürecini olumsuz etkileyeceğinden, bu durumun ilerde söz konusu yolumuzda trafik, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceği düşünülmüştür.

Sonuç olarak, idaremizce söz konusu ihalede toplamda 34 araç istenmiş olup bunun 6 tanesi kendi malı olarak istenmiştir. Bu da idarenin isteklilerden kendi malı olmasını istediği araçların toplam araç içerisinde %18 oranına karşılık gelmektedir. Bu nedenle söz konusu işte bir kısım araçların kendi malı olarak istenmesinde İhale konusu işin süresi, önemi, özelliği ya da kullanılacak makine ve ekipmanın sayısı, niteliği ve temin güçlüğü gibi unsurlar göz önüne alınarak isteklinin yeterliğini ölçmeye yönelik biçimde ve işin kesintisiz olarak devamını sağlamak amacıyla sınırlı kalmak üzere orantılılık ilkesi çerçevesinde bir kısım makine, tesis ve ekipman için isteklinin kendi malı olma şartının aranması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca işin aciliyeti ve trafik yoğunluğunun fazla olmasından ötürü çalışma zorluğu düşünülerek, ihale konusu işte kullanılması öngörülen araç, makine yahut diğer ekipmanın temininde güçlük yaşanması ve söz konusu araç, makine veya ekipmanın temin edilememesi nedeniyle ihale konusu işin kesintiye uğraması sonucunda önemli kamu zararının oluşması durumunun idarece öngörülmesi koşulu ile birlikte rekabet ilkesi de gözetilerek bir kısım araç kendi malı istenmiştir. Nitekim söz konusu ihalemizde 54 adet ihale dokümanı satın alındığı, 22 istekli (ortak girişimdeki firmalar ile bu sayı 30’dur.) tarafından teklif sunulduğu, bu haliyle ihalemizde gerekli rekabet koşullarının sağlandığı anlaşılmaktadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İdarece Kurum’a gönderilen cevabi yazıda yer verilen gerekçeler dikkate alındığında, ihale konusu işin toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri olarak üç ana bölüm halinde yapılacağı ve isteklilerin kendi malı olması hususunda düzenleme yapılan makine, araç ve ekipmanların bahse konu üç kısımda kullanılacağı, işin yapılabilirliği ve hızı açısından ana iş makinalarının isteklilerin bünyesinde bulunması gerektiği, bahse konu araçlar için kendi malı olma şartı getirilmesinin ve ilgili araçlar için belirlenen kriterlerin ihale konusu işin ifası sırasında işin birtakım güçlüklerle karşılaşılmadan yürütülmesi amacını taşıdığı, ihale konusu işin yol yapım işi olması sebebiyle trafikteki can ve mal güvenliğinin de belirlenen kriterlerde rol oynadığı, araçların kapasitelerinin de söz konusu şartlar dikkate alınarak ihale konusu işin iş programına uygun olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak belirlendiği, söz konusu araçların yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde isteklinin kendi malı olarak istenilmesinin idareye tanınan takdir yetkisi dâhilinde bulunduğu, idarenin kaynakları verimli kullanma ve ihtiyacını uygun şartlarla ve zamanında sağlama sorumluluğu kapsamında değerIendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca ihale kapsamında 34 araçtan yalnızca 6 adedi için isteklinin kendi malı olması yönünde düzenleme yapıldığı ve ihalede 54 adet doküman indirildiği, 22 isteklinin ihaleye teklif verdiği, söz konusu düzenlemelerin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait ilanın 2’nci maddesinde işin süresinin “Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.” şeklinde düzenlendiği,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

İhale İlanı ve Sözleşme Tasarısı’nın yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, işin süresinin, 120 değil, 270 takvim günü olduğu tespit edilmiştir.

İdarelerce, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinin “Temel ilkeler” başlığı altında düzenlenen “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması” sorumluluğu ve bu sorumluluk bağlamındaki takdir hakkı çerçevesinde, ihale konusu yapım işinin niteliği ve kapsamı göz önünde bulundurularak işin süresinin belirlenebileceği, kaldı ki işin süresinin 120 gün değil, 270 gün olarak belirlendiği, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın yukarıda yer verilen 9.2’nci maddesinde, mevzuatın öngördüğü düzenlemelere uygun olarak “havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri” nin sürenin hesaplanmasında dikkate alındığının idarece ortaya konulduğu bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c)Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

“İhalenin yaklaşık maliyetinin hatalı belirlendiği, idarece yaklaşık maliyetin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11’inci maddelerine aykırı oluşturulmuş olup gerçek değerinden yüksek hesaplandığı, yaklaşık maliyet için 2020 yılı rayiç fiyatların kullanılmadığı, arazi ve zemin etüdü, nakliye, ocak ve depo sahalarına ilişkin mesafelerin hatalı olduğu” iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede söz konusu iddiaların idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almadığı tespit edilmiştir.

İdareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda da yer almayan söz konusu iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddianın şekil yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

ihale hukuku süreçlerinde ihale avukatı ile iletişime geçiniz