idareye şikâyet başvurusunda idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın şikâyetçiye bildirildiği, idarenin cevabında Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır
single page feature image

idareye şikâyet başvurusunda idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın şikâyetçiye bildirildiği, idarenin cevabında Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır

Toplantı No : 2020/035
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 12.08.2020
Karar No : 2020/UH.IV-1336

BAŞVURU SAHİBİ:

Erzincan Artı Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.,

ihale avukatı Bulunmamaktadır

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/287364 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan İli Merkez ve Refahiye, Tercan, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Çayırlı ve Üzümlü İlçelerinde Kurulu Bulunan Kgys Merkez Saha Bileşenlerinin Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 06.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzincan İli Merkez ve Refahiye, Tercan, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Çayırlı ve Üzümlü İlçelerinde Kurulu Bulunan Kgys Merkez Saha Bileşenlerinin Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.07.2020 tarih ve 33933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1188 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece tekliflerinin sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden kontrol edilemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa Türk Ticaret Kanunu gereği şahıs şirketi iken tür değiştirerek anonim şirkete dönüştüklerini ve şirketin % 100 hissesine sahip Abdülkadir Zengin adına düzenlenmiş 2016/99743-1404794-1-1sayı ile EKAP’ta kaydı bulunan iş bitirme belgesinin esas alınarak tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “ (1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 10.07.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 16.07.2020 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin cevabında Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” hükmü uyarınca on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen başvuruda bulunabileceğinin belirtildiği, buna karşın şikâyetçinin idarenin kararına yönelik olarak kararın bildiriminden sonraki on gün içinde 27.07.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.07.2020 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.