Zeyilname için idareye şikâyet başvurusunun  ihale tarihinden  üç iş günü öncesi olan günün mesai bitimine kadar yapılmaması
single page feature image

Zeyilname için idareye şikâyet başvurusunun  ihale tarihinden  üç iş günü öncesi olan günün mesai bitimine kadar yapılmaması

Toplantı No 2020/035
Gündem No 10
Karar Tarihi 12.08.2020
Karar No 2020/UH.IV-1335

BAŞVURU SAHİBİ:

Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Temizlik ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/296296 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması Hizmet Alımı İşi ( Kısmi Zamanlı )” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yeşil Alanlarda Makine İle Çim Biçilmesi, Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Arazözle Sulama Yapılması Hizmet Alımı İşi ( Kısmi Zamanlı )” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.07.2020 tarih ve 33612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1175 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ve Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dair giderler” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan düzenlemede teklif fiyata dahil hiçbir giderin belirtilmediği, oysa ihale konusu işte çalıştırılacak araç ve personellerin bulunduğu, ayrıca buna ilişkin olarak Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğu, ihale konusu işte çalıştırılacak süpürge aracına ilişkin teknik özelliklere ve sayısına yer verilmediği, çalışma şartlarının belirtilmediği, araçlara ilişkin ortalama yaş sınırının belirlenmediği, bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif vermesine engel oluşturduğu,

 

          2) Teknik Şartname’de ihale konusu işte işçi, şöför ve teknik personel çalıştırılacağının açık olduğu, fakat bu personelin maaşlarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif vermesine engel oluşturduğu,

            3) Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemenin Tip Sözleşme Tasarısı’nın 26 no’lu dipnotuna uygun olmadığı, bu durumun 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

           İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(7) Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikayetlerin en geç;

            a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü,

b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü,

c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü,

ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,

d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü, mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına ilişkin olduğu, şikâyetçinin 09.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden ihale dokümanını indirdiği ve 10.07.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, aktarılan mevzuat uyarınca başvurunun ihale tarihinden (16.07.2020)  üç iş günü öncesi olan 09.07.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.07.2020 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından başvurunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.