istekli tarafından tesislerin kendi malı olduğu hususunu açıklığa kavuşturacak nitelikte bir belgelendirmede bulunulmaması
single page feature image

istekli tarafından tesislerin kendi malı olduğu hususunu açıklığa kavuşturacak nitelikte bir belgelendirmede bulunulmaması

Toplantı No 2020/035
Gündem No 67
Karar Tarihi 12.08.2020
Karar No 2020/UY.II-1382

BAŞVURU SAHİBİ:

Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Yıldız İnşaat Nak. Elekt. Elk. Teks. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İhale Avukatı Bulunmamaktadır

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/155990 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Genelinde Yol Ve Tretuvarların Yenilenmesi Ve Bakım Onarımının Yapılması İşiİhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlçe Genelinde Yol ve Tretuvarların Yenilenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek Asfalt İnşaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Yıldız İnşaat Nak. Elekt. Elk. Teks. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 10.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.07.2020 tarih ve 32555 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1152 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 17.06.2020 tarihli Kamu İhale Kararında beton üretim santrali ile asfalt üretim tesisinin amortisman veya demirbaş defterinde kayıtlı olup olmadığı hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece gerekli araştırmaların yapılmasının istenildiği, bunun üzerinde İdare tarafından noter onaylı demirbaş veya amortisman defterinin yanında noter satış-devir belgesi ile ruhsatın aslı veya noter tarafından onaylı suretinin istenildiği, ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin İş Makinelerinin Tescili ile İlgili Esaslar Yönetmeliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerince bahse konu tesislerin tescil edilebilmesi ve ruhsat düzenlenebilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla söz konusu belgelerin sunulmaması gerekçe gösterilerek yapılan değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: İlçe Genelinde Yol ve Tretuvarların Yenilenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 55 Kalem İlçe Genelinde Yol ve Tretuvarların Yenilenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Gaziosmanpaşa İlçesi Sınırları Dahilinde

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.5.

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

ÖZELLİĞİ VE KAPASİTESİ

ADET

ASFALT ÜRETİM TESİSİ (PLENT)

-İSTANBUL AVRUPA YAKASI SINIRLARI DÂHİLİNDE KURULU OLMASI

-MİN. 320 TON/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNDE OLMASI

1

BETON ÜRETİM TESİSİ (SANTRAL)

-İSTANBUL AVRUPA YAKASI SINIRLARI DÂHİLİNDE KURULU OLMASI

-MİN. 80 M3/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNDE OLMASI

1

 

İSTEKLİLER ASFALT PLENTİ VE BETON SANTRALİNİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU  BELİRTEN EVRAKLARI İHALE KATILIM ZARFINDA İDAREYE SUNMAK ZORUNDADIR

Makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili kendi malı olduğuna dair belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.  Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.  

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

28.04.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre 15.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Özgen İnş. Asfalt Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipmanla ilgili sunulan amortisman defterinde ilgili kayıtların tespit edilemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başvuru sahibi Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Yıldız İnş. Nak. Elekt. Elekt. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Ege Asfalt Maden İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ege Asfalt Maden İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1074 sayılı kararda “…İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından teklifi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası sınırları dâhilinde bulunan beton üretim santrali ve asfalt üretim tesislerine yönelik 14.04.2020 tarihli Demirbaş Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları başlıklı belgelerin sunulduğu, ayrıca idarenin talebi üzerine anılan istekli tarafından yukarıda adı geçen ilave belgelerin sunulduğu,  yukarıda aktarılan tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, bahse konu tesislerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin amortisman veya demirbaş defterinde kayıtlı olup olmadığı hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece gerekli araştırma yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği neticesine varılmıştır…” ifadelerine yer verilmek suretiyle düzeltici işlem belirlenmesi kararı verilmiştir.

 

Bahse konu Kurul kararı üzerinde idarece Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Yıldız İnş. Nak. Elekt. Elekt. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığına EKAP üzerinden gönderilen 29.06.2020 tarihli yazıda “…Kamu İhale Kurul kararı gereğince;

           İdari Şartname’nin 7. maddesi ile asfalt üretim tesisi ve beton üretim tesisinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olduğu hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla söz konusu üretim tesisleri ile ilgili aşağıda belirtilen belgelerin 3 (Üç) iş günü içerisinde idaremize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından kendi malı tesise ilişkin olarak özel amaçlı SMMM raporu ile makinanın kendi malı olduğu teşvik edilmiş ise de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan “İş Makinelerinin Tescili ile İlgili Esaslar” başlıklı 11. maddesinde geçen “Satış ve devirlerin noterce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.” hükmü gereğince “Noter Satış-Devir Belgesi”

2) Ruhsatın aslı veya noter tarafından onaylanmış sureti (İhale tarihinden önce)

3) Noter onaylı demirbaş veya amortisman defteri (İhale tarihinden önce)” ifadelerine yer verilerek söz konusu belgeler istenilmiştir.

 

Söz konusu yazı üzerine başvuru sahibi iş ortaklığı Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Yıldız İnş. Nak. Elekt. Elekt. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye gönderilen yazıda “…İlgi (a)’da belirtilen ihale dokümanındaki “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.5. yer verilen

Asfalt Üretim Tesisi (Plent)

Beton Üretim Tesisi (Santral)”

Atıfta bulunulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayımlanana “İş Makinelerinin Tescili ile Esaslar” başlıklı 4. maddesince ve 2918 sayılı Trafik Kanunu 3. maddesi hükümlerince iş makinesi tanımına girmemesi sebebiyle iş makinesi değil, ihale dokümanında yer verdiğiniz üzere üretim tesisi, teçhizat olup, tescile tabi değildir ve ruhsat düzenlenemez.

Aktarılan meri mevzuat hükümlerinde görüldüğü üzere “Teçhizat” kapsamında bulunan asfalt ve beton üretim tesislerinde noter satış-devir-tescil işlemi yapılamadığından, ilgi (c)’deki yazınızda 1. sıra ile talep ettiğiniz “Noter-satış-devir belgesi” olamaz ve 2. sırada talep ettiğiniz ruhsat da düzenlenemez. Düzenlenmesi mümkün olmayan belgelerin onaylı veya onaysızının sunulabilmesi de mümkün değildir.

Yukarıda aktarılan meri mevzuat hükümlerince düzenlenmesi mümkün bulunmadığından Bakırköy 9. Noterliği 25/06/1999 tarih ve 31725 yevmiye nolu Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait Demirbaş ve Amortisman Defterinden, ilgi (c)’deki 3. sıra nolu talebiniz üzerine amortisman ilk giriş tarihlerini de içeren Bakırköy 45. Noterliği 02/07/2020 tarih ve 17201 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki tespit tutanağı tanzim edilerek oluşan tereddüdün giderilmesi amacı ile ekte sunulmuştur…” ifadelerine yer verilerek, söz konusu yazı ekinde 02.07.2020 tarihinde Bakırköy 45. Noterliği tarafından düzenlendiği anlaşılan “Düzenleme Şeklinde Tespit Tutanağı” sunulmuştur.

 

Bahse konu yazı üzerine ihale komisyonu tarafından alınan 03.07.2020 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararında “…Yapılan incelemede; İhale üzerinde bırakılan Genç Yıldız İnş. Nak. Elek. Teks. Gıda Tic. San. Ltd. Şti. ve Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının idaremizce istenen belgelerden Bakırköy 45. Noterliği 02.07.2020 tarih ve 17201 yevmiye numaralı 07.04.2020 ilk giriş tarihli 1 adet TEKNOMOB 85 m3 Beton Santralinin Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Demirbaş ve Amortisman Defterinde kayıtlı olduğunu gösteren Düzenleme Şeklinde Tespit Tutanağı sunduğu, istenilen diğer evrakları sunmadığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmede; İdari Şartname’nin 7. maddesi ile asfalt üretim tesisi ve beton üretim tesisinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olduğu hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmediği, istekliden istenen belgelerin sunulmadığı görüldü ve Kamu İhale Kurul Kararı gereğince değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi Tek Asfalt İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Yıldız İnş. Nak. Elekt. Elekt. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Ege Asfalt Maden İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 17.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1074 sayılı karar üzerine idarece asfalt üretim tesisi ve beton üretim tesisinin, isteklinin kendi malı olduğu hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla başvuru sahibi istekliden noter satış-devir belgesi, ruhsatın aslı veya noter tarafından onaylanmış sureti (ihale tarihinden önce) ve noter onaylı demirbaş veya amortisman defterin (ihale tarihinden önce) sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi istekli tarafından ise söz konusu defterin idareye sunulmadığı, bu hususa ilişkin hukuki bir gerekçe de gösterilmediği,  yalnızca 02.07.2020 tarihinde Bakırköy 45. Noterliği tarafından düzenlendiği anlaşılan “Düzenleme Şeklinde Tespit Tutanağı”nın sunulduğu, bahse konu tutanakta demirbaş ve amortisman defterinin incelenmesi neticesinde anılan tesislerin kayıtlı olduğunun belirtildiği, ancak söz konusu tesislerin isteklinin ihale tarihi itibariyle envanterinde bulunduğuna yönelik bir bilginin bahse konu tutanakta yer almadığı, dolayısıyla tesislerin isteklinin ihale tarihi itibariyle kendi malı olduğu hususunun tutanaktan anlaşılamadığı, söz konusu istekli tarafından bahse konu tesislerin tescil edilebilmesi ve ruhsat düzenlenebilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla yukarıda sayılan belgelerin sunulamadığı iddia edilmekle birlikte sunulan belgelerden anılan tesislerin kendi malı olduğu hususundaki tereddütlerin giderilemediği, idarece istenilen belgelerin bahse konu tesisler için düzenlenemeyeceği kabulü yapılsa dahi başvuru sahibi tarafından tesislerin kendi malı olduğu hususunu açıklığa kavuşturacak nitelikte bir belgelendirmede bulunulmadığı birlikte değerlendirildiğinde idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma işleminin sonucu itibariyle yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.