İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği şeklindeki hükme uygun olmadığı tespit edilmesi
single page feature image

İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği şeklindeki hükme uygun olmadığı tespit edilmesi

 

Toplantı No 2020/035
Gündem No 71
Karar Tarihi 12.08.2020
Karar No 2020/UH.II-1386

BAŞVURU SAHİBİ:

Alperen Müteahhitlik Otomasyon Sağlık Hizmetleri Yemek Üretim Temizlik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 ihale avukatı Bulunmamaktadır

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Batman Bölge Devlet Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/257034 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Yapımı ve Sonrası Servis Hizmet Alımı (24 Ay 30 Personel)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman Bölge Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 26.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Yapımı ve Sonrası Servis Hizmet Alımı (24 Ay 30 Personel)” ihalesine ilişkin olarak Alperen Müteahhitlik Otomasyon Sağlık Hizmetleri Yemek Üretim Temizlik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.07.2020 tarih ve 29838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1079 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16.1.1’inci maddesinde madde içeriğinde sayılan durumların ortaya çıkması halinde aykırılık 1 defa gerçekleşmiş olsa dahi sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği, aynı zamanda yemek öğünlerinin eksik çıkarılması durumunun ay içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde sözleşmenin feshedilebileceğinin de düzenlendiği, bahse konu düzenlemenin aykırılığın bir kez mi yoksa üç kez mi tekrarı halinde sözleşmenin feshedileceği noktasında çelişki yarattığı,

 

Ayrıca aynı maddede, 16.1.1’inci maddede belirtilmeyen ancak Sözleşme, İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen hususlara aykırılıkların tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin binde 5’i oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, 16.1.2’nci maddede ise 16.1.1’inci maddede belirtilen haller dışında kalan durumlarda sözleşme bedelinin yüzde1’i tutarında ceza uygulanacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde belirtilen haller dışında kalan durumlarda uygulanacak olan ceza oranı hususunda ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki bulunduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin “Akde Muhalefet ve Akdin Feshi Cezai Müeyyideler” başlıklı maddesinde yer alan “Tarım İl Kontrol Laboratuar sonuçlarına göre yemekte kusurlu olduğu veya zehirlenmeye sebep verdiği kanıtlanırsa şikayet edilen yemek bedelinin %50’si ödenmeyecektir” düzenlemesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde yer alan “Yemek öğünü numunelerinin 72 (yetmiş iki) saat süreyle muhafaza edilmemesinin ya da analize gönderilen yemek öğünü numunelerinin bozuk çıkmasının tespit edilmesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin (binde
5 ) ‘i oranında firmanın hakedişinden ceza olarak kesinti yapılacaktır.
” düzenlemesi arasındaki farklılıkların giderilmesi gerektiği,

 

3) Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde yemeklerden alınan numunelerin analizinin yaptırılacağı ve analiz giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği ancak hangi analizlerin yapılacağına dair bir düzenleme yapılmadığı, mikrobiyolojik analiz içeriğinde farklı analizler bulunduğundan yemeklere ilişkin hangi analizlerin yapılacağının Teknik Şartname’de açıkça belirtmesi gerektiği,

 

4) Diyet yemeklerinin gramaj bilgisinin Teknik Şartname’nin 41 ve 44’üncü sayfaları arasında bulunduğu, ilgili sayfalarda verilmeyen diyet yemeklerinin normal yemek gramajına göre ve normal yemeklerden farklı olarak tuzsuz ve az yağlı olarak hazırlanacağının belirtildiği, ayrıca haşlama et (kemiksiz) 130 gr, köfte 100 gr, tavuk eti 150 gr,  balıketi 150 gr şeklinde bir düzenlemeye de yer verildiği, diyet yemeklerin içeriğindeki kırmızı et, tavuk eti ve balık eti ürünlerinin gramaj miktarının bahse konu miktarlarda mı olacağı yoksa normal yemeklerin gramaj listesinde belirtilen kırmızı etli ve beyaz etli yemeklerin içerikleri dikkate alınarak mı diyet kırmızı-beyaz et yemeklerinin hazırlanması gerektiği hususunun tam olarak anlaşılamadığı, diyet yemek listesinde bulunmayan etli yemeklerin içeriklerinin nasıl hazırlanacağının ve içeriğindeki yağ miktarının belirlenmesi gerektiği,

 

5) İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3.1’inci maddesinin “İhale personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı olmadığı için ihaleye iştirak edecek firmalar personel kısmına firma kar payı eklemeyeceklerdir. Sadece yukarıda belirtilen veriler doğrultusunda EKAP işçilik modülünde %4 sözleşme ve genel giderler kısmında yazılan tutarlar doğrultusunda tekliflerini dolduracaklardır.” şeklinde düzenlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5’inci maddesine göre ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı işi olduğundan, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanması gerektiği, yapılan düzenlemenin anılan Tebliğ düzenlemesine açıkça aykırı olduğu,

6) Teknik Şartname’de işin süresi olan 24 aylık süre zarfında toplamda 31,5 gün resmi tatil olacağının belirtildiği, ancak ilgili mevzuat gereğince 12 ayda 15,5 gün resmi tatilin bulunduğu, 24 ayda ise toplamda 31 gün ulusal bayram ve resmi tatil gününün olacağı, ihale dokümanının bu süreye uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği,

 

7) Teknik Şartname’de ramazan ayında oruç tutan personel için hastane diyetisyeni tarafından ayrıca bir menü hazırlanacağının belirtildiği ancak verilecek olan iftar ve sahur yemeğinin içeriği hususunda Teknik Şartname’de herhangi bir düzenleme yapılmadığı, herhangi bir örnek menüye de yer verilmediği, ihale konusu iş 24 aylık bir iş olduğundan, ramazan ayının bu sürenin 2 ayına denk geldiği ve işin önemli bir bölümünü oluşturduğu, teklif fiyatının sağlıklı bir şekilde oluşturulamadığı, istekliler arasında farklı türden yemekler esas alınarak farklı maliyetlerin oluşabileceği, örnek bir iftar ve sahur menüsünün hazırlanması gerektiği,

 

8) İdare tarafından 17.06.2020 tarihinde zeyilname düzenlendiği, düzenlenen zeyilname ile ihale tarihinin de ertelendiği, fakat yeni ihale tarihinin ihale mevzuatına uygun belirlenmediği, ihale tarihinin zeyilname yayınlama tarihini izleyen günden itibaren en az on gün sonrasına ertelenmesi gerektiği, bir başka ifade ile zeyilnamenin ihale tarihinden on gün öncesinde ihale dokümanını indirenlerin tamamına bildirilmesi gerektiği, idarece ihale tarihi 26.06.2020 tarihine ertelendiğinden İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesine aykırı hareket edildiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1.  İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. (26 numaralı dipnot)

16.1.2. 16.1.1’inci maddede belirtilen haller dışında kalan [bu kısımda özel aykırılık halleri ayrıca belirtilebilecektir] durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır…”hükmü,

Aynı Yönetmelik’in eki Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 26 numaralı dipnotunda “Bu maddede, aşağıdaki bentlerden işin niteliğine uygun olanı idare tarafından belirtilecektir.

(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların [bu kısma 2’den az olmamak üzere asgari aykırılık sayısı yazılacaktır]’den fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Ancak [bu kısma ağır aykırılık halleri yazılacaktır] hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir.” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Malzemeli Yemek Yapımı ve Sonrası Servis Hizmet Alımı (24 Ay 30 Personel)

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: 970.03.05.01.50 Yemek Hizmeti Alımı Gideri

e)Miktarı: Normal Yemek   1.200.000 ADET
Diyet Yemek    170.000 ADET
Normal ve Diyet Kahvaltı 400.000 ADET
Ara Öğün                                                                                       168.000                ADET

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Batman Bölge Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin Yüzde 1 tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların 10 ‘den fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir. Ancak Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri kontrol teşkilatı üyeleri ve muayene ve kabul komisyonunca düzenli olarak denetlenecektir. Bu denetlemeler sonucu tutulan tutanaklar idarenin ilgili personeli ve yüklenici yetkilisi tarafından imza altına alınacaktır. Firma temsilcisinin tutanakları imzalamaması belirlenen eksiklik veya hatalar üzerindeki sorumluluğunu kaldırmaz. Bu tutanaklar aylık muayene kabul raporlarında kullanılmak üzere saklanacak muayene kabul raporlarına esas olacaktır. Bu tutanaklarda belirlenecek eksiklik ve hataların tespiti durumunda firmaya aşağıdaki cezalar uygulanır.
Yemekhanede disposable kaplar içinde her personele 2X200 CC kapalı su kullanılmadığın tutanakla tespiti haline tutanak tutulacak verilen sürede sorun giderilmezse sözleşme bedelinin (binde
5 ) ‘i oranında firmanın hakedişinden ceza olarak kesilecektir.
Yemek öğününün hiç çıkmamasının tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin (binde
5 ) ‘i oranında firmanın hakedişinden ceza olarak kesilecektir. Yukarıda belirtilen durum bir ay içerisinde üç gün tekrarlandığı takdirde idare 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye etmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Yemek öğünü numunelerinin 72 (yetmiş iki) saat süreyle muhafaza edilmemesinin ya da analize gönderilen yemek öğünü numunelerinin bozuk çıkmasının tespit edilmesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin (binde
5 ) ‘i oranında firmanın hakedişinden ceza olarak kesinti yapılacaktır.
Yemek öğün çeşitlerinden herhangi birinin eksik verilmesinin tespit edilmesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin (binde
5 ) oranında firmanın hakedişinden kesilecektir.
Yemek öğünlerinde teknik şartnamede belirtilen gramajların eksik uygulandığının ya da dağıtılan yemeklerin porsiyonlanmasının eksik gramajla yapıldığının tespit edilmesi durumunda her bir çeşit ve her gün için sözleşme bedelinin (binde
5 )?i oranında ceza kesintisi yapılacaktır.
Yüklenici firma hastanene idaresinin ve mutfaktan sorumlu kişilerin (sorumlu diyetisyen, mutfak ve yemekhane sorumlusu) bilgisi ve onayı olmadan işten personel çıkartamaz, yeni personel işe alamaz idarenin bilgisi dahilinde işten çıkarılan personelin yerine istenilen özellikteki personel aynı gün işe başlatılacaktır. Eksik personel çalıştırmayacaktır. Eksik personel çalıştırdığı tespit edilmesi durumunda her bir kişi için sözleşme bedelinin (binde
5 )?i oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilmeyen ancak sözleşme, idari ve teknik şartnamede belirtilen hususlara aykırılıkların tespit edilmesi halinde ve her aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin (Binde
5 )’i oranında ceza kesilecektir. hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir.

16.1.2. 16.1.1 nci maddede belirtilen haller dışında kalan durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Yüzde 1 tutarında ceza uygulanacaktır. Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranda ceza uygulanacaktır…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin % 1’inden fazla olmamak üzere idarece belirlenen oranda ceza kesileceği, bu aykırılıkların idarece belirlenen sayıda tekrarı durumunda protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, ancak idarece belirlenen ağır aykırılık hallerinde aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, bunların dışında kalan idarece belirlenen özel aykırılık hallerinde ise en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin idarece belirlenen oranı kadar ceza uygulanacağı, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden belirtilen oranda ceza uygulanacağı anlaşılmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesi ve 26 numaralı dipnot beraber değerlendirildiğinde, idare tarafından cezai hükümler içerisinde hem işin tekrar eden kısımlarında meydana gelebilecek aykırılık hallerinin, hem ağır aykırılık hallerinin, hem de 16.1.1’inci maddede belirtilen haller dışında kalan aykırılık hallerinin düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından yapılan ilgili Sözleşme Tasarısı düzenlemesi incelendiğinde ise, işin tekrar eden kısımlarında meydana gelebilecek herhangi bir aykırılık halinde uygulanacak olan cezanın mevzuata uygun şekilde belirlendiği, ağır aykırılık hallerine yer verilmesi gereken kısımda hizmetin denetlenmesi sırasında tutulan tutanaklar uyarınca tespit edilen aykırılık hallerinin ve bu hallerde uygulanacak cezaların belirtildiği, bahse konu kısımda sayılan aykırılık hallerinden biri olarak “Yemek öğününün hiç çıkmamasının tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin (binde
5 ) ‘i oranında firmanın hakedişinden ceza olarak kesilecektir. Yukarıda belirtilen durum bir ay içerisinde üç gün tekrarlandığı takdirde idare 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye etmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.” 
düzenlemesinin yer aldığı, aktarılan düzenlemeden yemek öğününün bir ay içerisinde üç kez hiç çıkmaması durumunun ağır aykırılık hali olarak belirlendiğinin anlaşıldığı, belirlenen bahse konu ağır aykırılık halinin yaptırımının da sözleşmenin feshi olarak belirtildiği, bu haliyle ilgili düzenlemeler arasında çelişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde belirtilmeyen ancak Sözleşme, İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen hususlara aykırılıkların tespit edilmesi durumunda sözleşme bedelinin binde 5’i oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, 16.1.2’nci maddesinde ise 16.1.1’inci maddede belirtilen haller dışında kalan durumlarda sözleşme bedelinin yüzde1’i tutarında ceza uygulanacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde belirtilen haller dışında kalan durumlarda uygulanacak olan ceza oranı hususunda ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki bulunduğu” yönündeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinin sonunda madde kapsamında belirtilmeyen ancak Sözleşme, İdari ve Teknik Şartname’ye aykırı olan hususların tespit edilmesi durumunda uygulanacak olan cezanın belirlendiği, buna göre doküman kapsamında düzenlenen hususlarla alakalı aykırılıkların ortaya çıkması durumunda söz konusu maddenin uygulanacağının anlaşıldığı, 16.1.2’nci maddede ise 16.1.1’inci maddede belirtilen haller dışında kalan herhangi bir aykırılık halinde uygulanacak olan cezai müeyyidenin düzenlediği ve bahse konu kısmın yukarıda aktarılan mevzuata uygun şekilde belirlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’de yer alan “Akde Muhalefet ve Akdin Feshi Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümün 4’üncü maddesinde “Tarım İl Kontrol Laboratuar sonuçlarına göre yemekte kusur olduğu veya zehirlenmeye sebep verdiği kanıtlanırsa şikayet edilen yemek bedelinin %50’si ödenmeyecektir.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

Yemek öğünü numunelerinin 72 (yetmiş iki) saat süreyle muhafaza edilmemesinin ya da analize gönderilen yemek öğünü numunelerinin bozuk çıkmasının tespit edilmesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin (binde
5 ) ‘i oranında firmanın hakedişinden ceza olarak kesinti yapılacaktır…” 
düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemesinden şikayet üzerine, hazırlanan yemeğin kusurlu olduğu veya zehirlenmeye sebep olduğunun kanıtlanması durumunda, şikayete konu olan yemek bedelinin yarısının ödenmeyeceğin anlaşıldığı, Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinden ise yemek numunelerinin belirlenen süre muhafaza edilmemesi veya numunelerinin bozuk çıkması durumlarında sözleşme bedelinin binde 5’i oranında ceza kesintisi yapılacağının anlaşıldığı, iki doküman düzenlemesinin de farklı durumlara işaret ettiği, iki düzenleme arasında çelişki yaratacak bir hususun bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesinde “…Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…Çalışacak olan personellere ait giyim giderleri ( üniforma, ayakkabı, yaka kartı ) ve portör kontrolleri giderleri Hizmet üretim ve sunum yerlerinde bulunan Ofislerin ve dolapların (İşe başlandıktan sonra meydana gelen arıza ve hasarların) onarımı (köşebentler, kırık fayanslar, pencere, cam ve çerçeveler, tıkalı pis su borularının açılması vs.), boyanması, yemek masa örtüleri, su analiz giderleri, numune analiz giderleri yükleniciye ait olup teklif giderlerine dahildir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.29 Her öğün için yemeklerden hastanenin sorumlu aşçısı tarafından numuneler alınarak 72 saat süre ile uygun ortamda muhafaza edilmesi sağlanacak olup idare her zaman bu numunelerin Halk Sağlığı Laboratuarlarında analiz edilmesini isteyebilecek buna ilişkin giderler firmaya ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemesinden yüklenici tarafından kullanacak malzemelerin uygun olup olmadığının idareler tarafından incelenebileceği, bu hususun tesisi noktasında kontrol teşkilatının deneyler yapabileceği, sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa bu deney giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. İdare tarafından Teknik Şartname kapsamında yemeklerden alınan numunelerin analizinin yapılmasının istenebileceği, buna ilişkin giderlerin yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir. İdari Şartname’de ise teklif fiyata dahil giderler arasında numune analiz giderine yer verildiği görülmüştür.

 

Her ne kadar idare Teknik Şartname düzenlemesinde yemeklerden alınan numunelerin analizinin yapılmasını isteyebileceğini belirtip hangi analizlerin yapılacağını belirtmese de, isteklilerin piyasada ihale konusu işi yapmakta olan basiretli bir tacir olduğu ve iş kapsamında hangi analizlere gerek duyulabileceği hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği, tekliflerin hazırlaması aşamasında tereddüt yaratacak bir durumun bulunmadığı, ayrıca idare tarafından şikayete cevap yazısında analizlerin idarenin gerek duyduğu durumlarda yapılacağının ve süreklilik arz eden bir uygulama olmadığının belirtildiği, ek olarak şikayete konu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşaması ile ilgili olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “15 Günlük Diyet Yemek Örneği ve Ara Öğün Örneği, Örnek Diyet Yemek Listesi ve Ara Öğün Listesi” başlıklı 13’üncü maddesinde “…Not: 15 günlük örnek menülerde yer alan yemeklerin çiğ girdi miktarları madde 15 de gösterilmiştir. Diyet yemeklerinin gramaj bilgisi Teknik Şartnamenin 41-44 sayfaları arasında bulunmaktadır. Bu sayfalarda verilmeyen diyet yemekleri, normal yemek gramajına göre hesaplanacak, normal yemeklerden farklı olarak tuzsuz ve az yağlı hazırlanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Şartname’nin  “Normal ve Diyet Yemeklerin İhtiva Edeceği Malzemelerin Çiğ Olarak Cins ve Miktarlarını Gösteren Liste” başlıklı 15’inci maddesinde etli ve kıymalı yemekler, pilavlar, makarnalar, börekler, çorbalar, sebzeler, tatlılar başlıkları altında normal yemek çeşitlerinin düzenlendiği, diyet yemekleri, tatlandırıcılı tatlılar, çorbalar, et grubu, meyve tatlıları (kompostolar) başlıkları altında ise diyet yemek çeşitlerinin düzenlendiği görülmüştür. Diyet yemekleri başlığı altında yer verilen “Et Grubu” başlıklı madde ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Haşlama et(kemiksiz) 130 gr

Köfte                         100 gr

Tavuk eti              150 gr

Balık eti              150 gr

 

İdare tarafından doküman kapsamında normal ve diyet yemek menülerine yer verildiği, diyet yemek menüsü içerisinde diyet sebze yemekleri sayılırken diyet etli yemek çeşitlerinin gösterilmediği, sadece diyet yemeklerin içerisinde bulunması gereken et, tavuk ve balık miktarlarına yönelik belirlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

İdarece yapılan doküman düzenlemesinde diyet yemek listesinde belirtilmeyen diyet yemeklerin normal yemek gramajına göre hesaplanacağı belirtildiğinden diyet yemek içeriğindeki tuz ve yağ haricindeki girdilerde normal yemek listesinin baz alınması gerektiği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından normal yemeğe kıyasla diyet yemek içeriğindeki tuz ve yağ miktarının ne kadar olması gerektiğinin belirlenebileceği, dolayısıyla doküman düzenlemeleri kapsamında tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulması ve değerlendirilmesini engelleyecek bir çelişkinin bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.1.1.  (Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…İhale personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı olmadığı için ihaleye iştirak edecek firmalar personel kısmına firma kar payı eklemeyeceklerdir. Sadece yukarıda belirtilen veriler doğrultusunda EKAP işçilik modülünde %4 sözleşme ve genel giderler kısmında yazılan tutarlar doğrultusunda tekliflerini dolduracaklardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdadır.

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Aşçı Başı 1 Kişi(Brüt asgari ücretin %130 fazlası)

Ay

1

24

 

 

2

Aşçı 3 Kişi ( 2 aşçı, 1 diyet aşçısı((Brüt asgari ücretin %70 fazlası)

Ay

3

24

 

 

3

Aşçı Yardımcısı 5 Kişi(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Ay

5

24

 

 

4

Bulaşıkçı 3 Kişi(Brüt asgari ücret)

Ay

3

24

 

 

5

Şef Garson 2 Kişi(Brüt asgari ücret)

Ay

2

24

 

 

6

Garson 15 Kişi(Brüt asgari ücret)

Ay

15

24

 

 

7

Depo Sorumlusu 1 Kişi(Brüt asgari ücret)

Ay

1

24

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Normal Yemek

adet

1.200.000

 

 

2

Diyet Yemek.

adet

170.000

 

 

3

Normal Ve Diyet Kahvaltı.

adet

400.000

 

 

4

Ara Öğün.

adet

168.000

 

 

5

Resmi ve Dini Tatil Günleri Brüt Asgari Ücretin %130 Fazlası (Aşçı Başı 1 Kişi)

gün

31,5

 

 

6

Resmi ve Dini Tatil Günleri Brüt Asgari Ücretin %70 Fazlası (1 Aşçı, 1 diyet Aşçısı)

gün

63

 

 

7

Resmi ve Dini Tatil Günleri Brüt Asgari Ücretin %30 Fazlası (Aşçı Yardımcısı 3 Kişi)

gün

94,5

 

 

8

Resmi ve Dini Tatil Günleri Brüt Asgari Ücretin %0 Fazlası (Garson 8 Kişi)

gün

252

 

 

9

Resmi ve Dini Tatil Günleri Brüt Asgari Ücretin %0 Fazlası (Bulaşıkçı 2 Kişi)

gün

63

 

 

10

Brüt Asgari Ücretin %0 Fazlası İşçilik (Depo Sorumlusu 1 Kişi).

gün

31,5

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İhale mevzuatının yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarından sözleşme ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının personel çalıştırılmasına dayalı ihaleler için öngörüldüğü, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihaleler için böyle bir hesaplama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı, ilgili mevzuatına göre hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek yapımı ve sonrası servis hizmet alımı işi olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinin işçilik ve yemek öğünü kalemleri üzerinden düzenlendiği, İdari Şartname düzenlemesi kapsamında isteklilerden işçilik kalemleri için %4 sözleşme ve genel giderler kısmında yazılan tutarlar doğrultusunda tekliflerini oluşturmaları istendiği anlaşılmıştır.

 

İhale mevzuatına göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde ihale konusu işin bütünü için %4 oranında sözleşme ve genel gider öngörülmesinin söz konusu olmadığı, ilgili mevzuatına göre belirleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede ihale konusu iş kapsamında yemek öğünleri ve işçilikler için ayrı satırlar açıldığı, idarece yalnızca işçilik kalemleri için tekliflerin %4 sözleşme ve genel gider öngörülerek oluşturulmasının istendiği, bu durumun işin bütünü için sözleşme ve genel giderin %4 oranında belirlendiği anlamına gelmeyeceği, ayrıca başvuru sahibi tarafından iddia kapsamında belirtilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5’inci maddesinin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak hükümlerle ilgili olduğu ve ihale konusu işin bütünü için belirlenen sözleşme ve genel giderlerin aşırı düşük teklif değerlendirme aşamasında sorgulanması gerektiği, idare tarafından başvuru sahibine gönderilen şikayete cevap yazısında da söz konusu hususun aşırı düşük teklif açıklamaları için geçerli olduğunun ve ihale bu aşamaya geldiğinde işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirileceğinin ifade edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı 5’inci maddesinde aşağıdaki tablo yer almaktadır.

 

24 Aylık İhale Sürecinde Resmi Tatil Günleri

 

2020 Yılı

2021 Yılı

2022 Yılı

Toplam

1 Ocak Yılbaşı

 

1 Gün

1 Gün

2

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

1 Gün

1 Gün

2

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

 

1 Gün

1 Gün

2

Ramazan Bayramı Arefesi

 

12 Mayıs

½ Gün

 

½

Ramazan Bayramı 1.Gün

 

13 Mayıs 1 Gün

2 Mayıs 1 Gün

2

Ramazan Bayramı 2.Gün

 

14 Mayıs 1 Gün

3 Mayıs 1 Gün

2

Ramazan Bayramı 3.Gün

 

15 Mayıs 1 Gün

4 Mayıs 1 Gün

2

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

1 Gün

1 Gün

2

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik

Günü

 

1 Gün

1 Gün

2

Kurban Bayramı Arefesi

 

19 Temmuz

½ Gün

8 Temmuz ½ Gün

1

Kurban Bayramı 1.Gün

 

20 Temmuz 1 Gün

9 Temmuz 1 Gün

2

Kurban Bayramı 2.Gün

 

21 Temmuz 1 Gün

10 Temmuz 1 Gün

2

Kurban Bayramı 3.Gün

 

22 Temmuz 1 Gün

11 Temmuz 1 Gün

2

Kurban Bayramı 4.Gün

3 Ağustos Gün

23 Temmuz 1 Gün

12 Temmuz 1 Gün

3

30 Ağustos

1 Gün

1 Gün

 

2

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arefesi

½ Gün

½ Gün

 

1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 Gün

1 Gün

 

2

24 Aylık İhale Süresinde Toplam

 

 

 

31.5 Gün

 

Sözleşme Tasarısı’nın  “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) aydır…” düzenlemesi,

 

Anılan Sözleşme Tasarısı’nın  “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde işe başlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından Sözleşme Tasarısı’nda ihale konusu işin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde başlayacağı ve işin süresinin 24 ay olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca Teknik Şartname düzenlemesi ile de iş süresinde kaç gün resmi tatil olacağının hesaplandığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerine göre ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin sözleşmenin imzalanmasına bağlı olarak değişebileceği, söz konusu hususta net bir belirlemenin olmadığı, bu açıdan bir yılda mevcut olan resmi tatil günlerini baz alarak ikinci yıldaki tatil günlerinin de aynı sayıda olacağı hakkında kesin bir belirleme yapılamayacağı, öte yandan idare tarafından resmi tatil günlerine yönelik yapılan düzenlemenin bütün istekliler için eşit olduğu ve teklif oluşturma aşamasında herhangi bir istekliye avantaj sağlayan bir hususun bulunmadığı ve bu haliyle idare tarafından yapılan düzenleme baz alınarak tekliflerin oluşturulabileceği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.14 Yüklenici firma cumartesi – pazar ile resmi ve dini bayramlar dahil olmak üzere hiçbir sebeple yemek, kahvaltı, diyet yemeği hazırlama ve sunulması işini aksatamaz. Böyle günlerde hasta ve refakatçileri ile nöbetçi personelin yemekleri hazırlanıp servisi yapılacaktır. Ramazan ayında oruç tutan Personel için iftar ve sahur yemeği idarenin onayıyla hastane diyetisyeninin hazırladığı menüye göre verilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Verilecek Yemek, Kahvaltı ve Diyet Yemeklerinin Şekli” başlıklı 11’inci maddesinde “…Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve gece için sahur kahvaltısı verilecektir. Sahur kahvaltısında normal kahvaltıya ilave olarak börek, çorba, patates cipsi dönüşümlü olarak ekstra verilecek toplam kahvaltı 4 çeşitten oluşacaktır. Ödemesi kahvaltı fiyatı üzerinden yapılacaktır. İftar için üç çeşit yemeğe ilave olarak çorba 4’üncü çeşit olarak verilecektir. Ödemesi normal yemek fiyatı üzerinden yapılacaktır.

11.9 Ramazan ayında nöbetçi personel için; gece kahvaltısında çorba, börek, patates cips, domates-salatalık dönüşümlü olarak kahvaltıya ek olarak verilecektir. Sadece ramazan ayında nöbetçi personelin gece kahvaltısı çay, ekmek, süt, su dışında 4 çeşitten (Örneğin: çay, kaşar peynir, yeşil zeytin, tahin pekmez, patates cips, ekmek şeklinde olacaktır.) oluşacaktır. Ayrıca Ramazan Ayında akşam yemeğinde çalışan personel için menüye çorba 4’üncü kap olarak eklenecektir. Bunlar için yüklenici firmaya ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından Teknik Şartname düzenlemesi kapsamında ramazan ayında oruç tutan personel için hastane diyetisyeninin hazırladığı menüye göre iftar ve sahur yemeği verileceğinin düzenlendiği, sahur kahvaltısının ve iftar yemeğinin çeşit sayısının belirlendiği ve ödemelerinin normal kahvaltı ve normal yemek fiyatı üzerinden yapılacağının belirtildiği görülmüştür. Ayrıca doküman kapsamında örnek yemek ve kahvaltı listelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından örnek yemek ve kahvaltı listelerine ihale dokümanı kapsamında yer verildiği, ihale konusu iş alanında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin söz konusu listeleri baz alarak ramazan ayında oruç tutan personele verilecek iftar yemeği ve sahur kahvaltısı menülerini oluşturabileceği, nitekim fiyatlandırmanın normal kahvaltı ve normal yemek fiyatı üzerinden yapılacağının idare tarafından bildirildiği, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulması ve değerlendirilmesini engelleyecek bir durumun bulunmadığı bu sebeple başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Dokümana ilişkin hususlar” başlıklı 15’inci maddesinde              

15.1. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.” açıklaması,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7’nci maddesinde “…(3) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olup, ilan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ve dokümanda değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

(4) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli olabilecekler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanın ilana yansımayan hükümlerine ilişkin olarak değişikliklerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı EKAP e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

 

(6) İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında;

a) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda düzenlenen zeyilnamenin ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

b) Zeyilnamenin istekli olabileceklere tebliğini sağlama açısından ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

(7) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına bildirilir.

(8) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(9) Ancak, zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle ilanda da değişiklik yapılması gereken hallerde, ilanda düzeltme yapma süresi geçmiş ise Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca yeniden ilan yapılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre ihale ilânı yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda önceki ilanların geçersiz sayılarak yeniden ilan yapılması gerektiği, fakat teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği, bu değişikliğe ait zeyilnamenin EKAP’a yükleneceği ve ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulursa ihalenin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği, şikayet üzerine yapılan incelemede idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde ise, zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı kalınmadan ihale tarihine kadar zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabileceği, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında on günden az süre kalmış ise ihale tarihinin ertelenmesinin zorunlu olduğu, bu ertelemenin sadece bir defa yapılabileceği ve yeni ihale tarihinin zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede Şimşek-Grup Elektrik Elektronik İnşaat Taşımacılık Yemek Temizlik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.06.2020 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece Teknik Şartname’de yer alan iki düzenlemeye yönelik zeyilname yapıldığı, yapılan zeyilnamenin 17.06.2020 tarihinde EKAP üzerinden istekli olabileceklere bildirildiği, zeyilname içeriğinde yalnızca değişiklik yapılan Teknik Şartname düzenlemelerine yer verildiği, ihale tarihi hakkında herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, fakat 17.06.2020 tarihinde zeyilname fark dokümanının EKAP sistemine yüklendiği, EKAP sistemine yüklenen zeyilname fark dokümanı içeriğinde 22.06.2020 olarak belirlenen ihale tarihinin 26.06.2020 olarak değiştirildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından düzenlenen zeyilname içeriğinde ihale tarihi değişikliği hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı, ihale tarihi değişikliği hakkında istekli olabileceklere ayrıca herhangi bir bildirimin de yapılmadığı, yalnızca EKAP sistemine yüklenen zeyilname fark dokümanının içeriğinde ihale tarihindeki değişikliğe yer verildiği, zeyilnamenin yapıldığı tarih öncesinde doküman indiren başka istekli olabileceklerin de bulunduğu, bu nedenle ihale tarihindeki değişiklik hakkında daha önceki tarihlerde ihale dokümanı indirenlerin de bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale dokümanı kapsamında yapılan zeyilnamelerin istekli olabileceklere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde tebliğ edilmesi gerektiği, son teklif verme gününün 26.06.2020 olarak belirlendiği dikkate alındığında belirlenen bu tarihe göre zeyilname bildiriminin yapılabileceği son gün 16.06.2020 tarihi iken, başvuruya konu ihalede zeyilname bildiriminin 17.06.2020 tarihinde yapıldığı, başka bir anlatımla 17.06.2020 tarihinde zeyilname yapılan somut durumda 22.06.2020 olan ihale tarihinin 29.06.2020 (27-28 Haziran günlerinin hafta sonu tatili olması nedeniyle) olabileceği, bu açıdan zeyilname sonrasında belirlenen ihale tarihinin mevzuatta yer alan “…İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği…” şeklindeki hükme uygun olmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.