mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın ihale yapılmaksızın kiraya verilmesi
single page feature image

mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın ihale yapılmaksızın kiraya verilmesi

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2015/3065 E. , 2015/4229 K.

*

İçtihat Metni

T.C.

DANIŞTAY

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2015/3065

Karar No:2015/4229

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): /BURSA

Vekili: -Aynı adreste

Karşı Taraf (Davacı):

Vekili:

Osmangazi/BURSA

İstemin_Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesi nin 04.03.2015 tarih ve E:2014/1112, K:2015/225 sayılı kararının; usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın_Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi_ in_Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, duruşma istemi yerinde görülmeyerek dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; içerisinde bulunan ve davalı idarenin hüküm ve tasarrufunda bulunan kafeterya nitelikli nin kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle yapılan 11.06.2014 tarihli başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi nce; mülkiyeti davalı Belediye ye ait işyerinin 15-20 yılı aşkın süredir aynı şahıslara işletilmesi için ihale yapılmaksızın tahsis edildiği ileri sürülerek, kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle davacı tarafından 11.06.2014 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, davalı idare ile söz konusu kafeteryanın kiraya verildiği şirket arasında yapılan kira sözleşmelerinin, mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın ihale yapılmaksızın kiraya verilmesi sonucunu doğurduğu gibi, kira süresinin her yıl uzatımı yolu ile uzun dönemleri kapsayan sürelerde aynı taşınmazın aynı kişilere işletilmek üzere tahsis edilerek 2886 sayılı Kanun ile öngörülen hukuki prosedüre aykırı şekilde kiralama işleminin gerçekleştirildiği, belediyelerin gelir getirici faaliyetlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak yapmaları gerektiği, i isimli kafeterya nitelikli işletmenin kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması istemiyle davacı tarafından 11.06.2014 tarihinde yapılan başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Bursa 2. İdare Mahkemesi nin 04.03.2015 tarih ve E:2014/1112, K:2015/225 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) , 30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.