ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgelerden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen banka referans mektubuna ilişkin sorgulama
single page feature image

 • Category :
 • Client : mbs ihale hukuku
 • Location :
 • Date :
 • Link :

ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgelerden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen banka referans mektubuna ilişkin sorgulama

Toplantı No : 2020/036
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 19.08.2020
Karar No : 2020/UH.II-1403

BAŞVURU SAHİBİ:

Ender Kur. Hiz. Dan. İnş. Gıda Mer. Tem. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası Anonim Şirketi Adana Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/238399 İhale Kayıt Numaralı “24 Adet Temizlik Personeli, Bakım Onarım İçin 1 Adet Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet Elektrik Tesisatçısı Olmak Üzere Toplam 26 Personel ile Genel Temizlik, Bahçe İşleri ve Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Adana Bölge Müdürlüğü tarafından 15.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Adet Temizlik Personeli, Bakım Onarım İçin 1 Adet Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet Elektrik Tesisatçısı Olmak Üzere Toplam 26 Personel ile Genel Temizlik, Bahçe İşleri ve Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ender Kur. Hiz. Dan. İnş. Gıda Mer. Tem. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.nin 16.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.07.2020 tarih ve 33569 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1173 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

İHALE KARARI:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan düzenlemeler göz önüne alındığında, dış cephe cam temizliği için bir bedel öngörülmesi gerektiği, kamu ihale mevzuatı uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında dış cephe cam temizliğinin ayrıntılı olarak açıklanması gerektiği yönünde idareye 19.06.2020 tarihinde bilgi amaçlı bir dilekçe verildiği, ancak idare tarafından söz konusu hususun önemli bir bileşen olarak değerlendirilmediği belirtilerek şikâyet başvurusunun reddedildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde de yer aldığı üzere ihale konusu hizmet işinin sadece işçilik giderinden oluşmadığı, bu nedenle yardımcı unsur olarak değerlendirilen dış cephe cam temizleme işinin aşırı düşük teklif sorgulamasında göz ardı edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında dış cephe cam temizliğindeki işçilik maliyeti alt analizlerinin verilmediği,

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında risk sigortası fiyat teklifinin verilmediği veya fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun olarak alınmadığının aşikâr olduğu,

 1. İhale üzerinde bırakılan Şimal İlaç. End. Ener. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin vermiş olduğu fiyat teklifi ve ekindeki belgelerde yer alan imzaların meslek mensubuna ait olup olmadığı hususunun incelenmesi gerektiği,

 1. Dış cephe cam temizliği için düzenlenen maliyet tespit tutanağının (Ek-O.5) mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 1. Aşırı düşük teklif sahibi isteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında vinç, platform ve iskele ile ilgili olarak demirbaş kayıt defteri veya kira sözleşmelerinin verilmediği, maliyet tespit tutanağında (Ek-O.5) vinç kaleminin yazılmadığı veya tutarlar ile çarpımların yanlış yazıldığı, çarpımlarda aritmetik hata olduğu,

 1. İlgili firmalarının dış cephe cam temizliği alanında faaliyet göstermediği, fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan “Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” açıklamasına uygun olarak incelenmesi gerektiği,

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında verilen fiyat teklifleri ile fiyat tekliflerine dayanak tutanakları imzalayan meslek mensuplarının beyan ettikleri imza sirküleri/imza beyannamesindeki imzaların birbiri ile uyumlu olup olmadığının karşılaştırılması gerektiği,

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında dağcılık sisteminde kullanılması gereken halat emniyet kemeri, baret, su kovası, eldiven, cam peluşu, cam kazıma jileti ve aparatı ile dağcılar için risk sigortası için fiyat teklifi verilip verilmediğinin incelenmesi gerektiği,

 1. Fiyat tekliflerinin hangi vergi dönemine ait olduğu ve defter tasdik bilgilerinin yazılıp yazılmadığının incelenmesi gerektiği,

 1. Maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) ile satış tutarı tespit tutanağına (Ek-O.6) göre toplam birim maliyet tutarı kısmının doldurulup doldurulmadığının incelenmesi gerektiği,

 1. Dış cephe cam temizliği açıklamasının işçilik kalemi olmadığı için satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) üzerinden açıklanamayacağı,

 1. İhaleye katılan istekliler tarafından banka referans mektubu sunulup sunulmadığının incelenmesi gerektiği,

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat tekliflerini maliyetler üzerinden verenlerin saatlik işçilik üzerinden maliyet açıklamalarını yapmakla birlikte ilgili tutanaklarda 1200 m2 alanın kaç saatte temizleneceğine ilişkin bir açıklamanın yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifi ile maliyet tespit tutanağının birbiriyle uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

 1. Dış cephe cam açıklaması veren firmalar tarafından fiyat tekliflerinde işçilik maliyeti ve malzeme maliyetinin ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği,

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde düzenlenen ve teklif fiyata dahil olan giderlerin ödemelerinin yapılması esnasında oluşacak ücretler ile ilgili olarak açıklama verilip verilmediğinin incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 24 adet Temizlik personeli, Bakım Onarım için 1 adet Sıhhi Tesisatçı, 1 adet Elektrik Tesisatçısı olmak üzere toplam 26 personel ile Genel Temizlik, Bahçe İşleri ve Bakım onarım Hizmet alımı işi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 24 adet Temizlik personeli, Bakım Onarım için 1 adet Sıhhi Tesisatçı, 1 adet Elektrik Tesisatçısı olmak üzere toplam 26 personel ile Genel Temizlik, Bahçe İşleri ve Bakım onarım Hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İller Bankası A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü Kampüsü-Güzelyalı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı No:17 Çukurova/ADANA” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

06.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile Rimens Bil. Med. İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgilerin beyan edilmemesi gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Servissan Bil. Tem. Med. Oto Yem. Hiz. Dan. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermemesi gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifler olması öngörülen Arfa Ort. Yat. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Şimal İlaç. End. Ener. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye 29.06.2020 tarihli yazıların gönderildiği, anılan tarihli yazılar ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenildiği, Arfa Ort. Yat. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubu aslının sunulmadığı ve teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, Şimal İlaç. End. Ener. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin idarece istenilen belgeleri sunduğu ve idarece yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin üzerinde bırakıldığı, Sistem Entegre Hiz. İşl. Yön. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin tamamının EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabildiğinden ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, idareler tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu noktada ihale ilanında ve ihale dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hangi düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür.

Bu bağlamda, somut olay incelendiğinde, idare tarafından teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerden, EKAP üzerinden gönderilen 18.06.2020 tarihli “Aşırı düşük teklif sorgulaması” konulu yazı ile yazılı açıklama istenildiği, söz konusu yazıda “… İhale komisyonumuzca Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan;

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

Genel Temizlik Elemanı(Brüt asgari ücret)

Ay

24

24

Sıhhi Tesisatçı(Brüt asgari ücretin %35 fazlası)

Ay

1

24

Elektrik Tesisatçısı(Brüt asgari ücretin %35 fazlası)

Ay

1

24

Kalemleri için idari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler başlıklı 25.maddesindeki işçilik, yemek ve yol giderleri teklifin önemli bileşenleri olarak belirlenmiştir. Komisyonumuzca teklifte önemli bileşen olarak kabul edilen hususlar ile ilgili aşırı düşük teklif açıklamanızı ayrıntılı bilgi ve belgeleri ile Kamu İhale Genel Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak … sunulması hususunda …” şeklinde olduğu görülmüştür.

Bu noktada, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin bahse konu yazı içeriğinden, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin sadece ihale konusu iş kapsamında belirtilen işçilik giderleri olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, başvuru sahibi istekli tarafından 19.06.2020 tarihli dilekçe ile dış cephe cam temizliği ve ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi olup olmayacağı hususunda bilgi talebinde bulunulduğu, idare tarafından gönderilen 22.06.2020 tarihli cevabi yazıda ise 18.06.2020 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması konulu yazı doğrultusunda işlem yapılması gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamaları gereğince aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği, diğer taraftan aşırı düşük teklif açıklama kapsamında açıklama istenilecek önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi noktasında idareleri sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı, başka bir ifadeyle ihale konusu işin yapılabilirliğini tespit etmek amacıyla hangi iş kalemlerin açıklanması gerektiği hususunun idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, bu itibarla, dış cephe cam temizliğinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sorgulamaya tabi tutulması yönünde bir zorunluluğun da bulunmadığı hususları birlikte ele alındığında, idarenin, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespit edilmesine yönelik işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama yapmaları gerektiği, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen hususlarla ilgili olarak açıklama yapmalarının zorunlu olmadığı, bu kapsamda, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması zorunlu olmayan bir belgenin sunulup sunulmadığı veya sunuldu ise söz konusu belgenin aşırı düşük teklif açıklaması yönünden uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılmasının mevzuata uygun değildir.

Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen işçilik maliyeti giderlerine ilişkin olarak, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerce, KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden açıklama yapıldığı, söz konusu maliyet giderleri ile ilgili olarak fiyat teklifi üzerinden açıklama yapılmadığı görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16’ncı iddialarına konu hususların idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen maliyet giderlerine ve/veya aşırı düşük teklif açıklamasında önemli teklif bileşenleri ile ilgili kullanılmayan açıklama yöntemlerine ilişkin olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin anılan iddialara konu itirazen şikâyet başvurusu ile ilgili olarak değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16’ncı iddialarının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 13’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “… (5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “… 31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır…

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 7.4.1.inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin ihaleye katılımda beyan edilmesi gereken bilgiler olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7.4.1’inci maddesinde yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere iş ortaklıklarında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterinin sağlanabileceği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle tekliflerin sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

İstekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, sorgulama sonucunda elde edilen belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgelere yönelik ilk değerlendirmenin ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu inceleme sürecinden sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki isteklinin belirleneceği, daha sonra bu isteklilerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelerin talep edileceği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenebileceği ve yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda, ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan;

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)”,

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi istekli tarafından itirazen şikâyet başvurusundaki 13’üncü iddiasının ihaleye katılan isteklilerce banka referans mektubu sunulup sunulmadığının incelenmesi gerektiği iddia edildiğinden, inceleme sadece yeterlik bilgileri tablosunda banka referans mektubuna ilişkin beyanın yer alıp almadığı üzerinden yapılmıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde;

Şimal İlaç. End. Ener. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” kısmında,

“R0010-00768-20011638” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Sistem Entegre Hiz. İşl. Yön. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Erdemli Kartal Tem. Gıd. Oto. Tek. Taş. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” kısmında,

“R0010-00490-20011465” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Flora Sos. ve Des. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” kısmında,

“R0064-01135-00061940” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

3M Turz. Tem. Oto. Yem. Hiz. Med. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” kısmında,

“QNB FİNANS BANK A.Ş SİİRT ŞUBESİ 15.06.2020, 550.000,00 TRY Türk Lirası” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Berka Tem. Pey. Gıda Bil. İşl. Taş. Tek. ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Hf Tem. Yem. Med. İnş. Bil. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ortağı Berka Tem. Pey. Gıda Bil. İşl. Taş. Tek. ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” kısmında,

“R0012-00396-00000714” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Aypark İşl. Yön. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” kısmında,

“R0203-00043-00005733” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıda Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Banka Referans Mektubu” kısmında,

“ŞEKERBANK T.A.Ş., 09.06.2020, 5.000.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Güven Alt.İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında yer alan;

– “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)” kısmında,

“R0012-00167-00000083” şeklinde beyana yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca, ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgelerden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen banka referans mektubuna ilişkin sorgulama yapıldığı görülmüştür.

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerce sunulan yeterlik bilgileri tabloları incelendiğinde, banka referans mektubuna ilişkin beyanın yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı ve reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

ihale hukuku süreçlerinde ihale avukatı ile iletişime geçiniz