2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca taşınmazın tahliyesinde yetkili idare hk.
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca taşınmazın tahliyesinde yetkili idare hk.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2008/11013
Karar No: 2012/3380

Temyiz Eden (Davacı) : …
Vekili : …
Karşı Taraf (Davalı) : …
İstemin Özeti : … İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmaların Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi : 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uyarınca mülki amir aracılığıyla tahliye edilmesi gereken belediye taşınmazının doğrudan belediye ekiplerince tahliye edilerek kapısına kilit konulması yolundaki davalı belediye işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerektiğinden, aksi yöndeki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü :
Dava; davacı şirketin İstanbul … ilçesi … Köyü … ada … parsel nolu taşınmazı işgal ettiğinden bahisle tahliyesi, aksi taktirde yasal işlemlerin yapılacağına ilişkin 15.8.2006 tarih ve … sayılı … Belediye Başkanlığı işlemi ile taşınmazın kapısının mühürlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesince , davacı tarafından taşınmazın … Köy tüzel kişiliğinden kiralanarak öteden beri köy tüzel kişiliğine ödenen kiraların belediyeye ödenmeye başlandığı, dolayısıyla işgalci olmadığı ileri sürülmekte ise de, tasarruf hakkının belediyeye ait olması nedeniyle köy tüzel kişiliğiyle yapılan sözleşmenin belediyeyi bağlamayacağı, kaldı ki sözleşmenin geçerliliğinin de tartışmalı hale geldiği, mer’i imar planında okul yeri olarak belirlendiğinden, taşınmazın ticari amaçlı olarak ta kullanılamayacağı anlaşıldığından, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca herhangi bir karar alınmasına gerek olmadan taşınmazın mühürlenip tahliye edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek anılan mahkeme kararının temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan iptal davalarına, idarenin tek yanlı irade beyanıyla, kişilerin hukuksal durumlarında değişiklik meydana getiren, etkili ve yürütülmesi zorunlu idari işlemler konu edilir.
Kesin ve yürütülmesi zorunlu olan ve idari davaya konu edilebilecek işlemler; idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettiği, hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir ifadeyle ilgililerin hukukunu etkileyen işlemlerdir.
13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin 6. fıkrasında, Belediye mallarına karşı suç işleyenlerin Devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrasında ise; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği; son fıkrasında da, işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği hükme bağlanmıştır.
2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesi ile 5393 sayılı Yasa’nın 15. maddesinin birlikte değerlendirilmesinden, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların tahliyesinin, ancak taşınmazın bulunduğu yer mülkiye amirince sağlanabileceği açıktır.
Dosyanın incelenmesinden; davacının … Köyü … ada … parsel nolu taşınmazı 49 yıllığına … Köy tüzel kişiliğinden kiraladığı, Köyün, … Belediyesine Mahalle olarak bağlanmasından sonra, köy tüzel kişiliğine ödenen kiranın belediyeye ödenmeye başlandığı, … Belediye Başkanlığı tarafından davacıya gönderilen ve belediye gelirler şube müdürü tarafından imzalanmış bulunan 15.8.2006 tarih ve 393 sayılı “tahliye” konulu dava konusu işlemde, Köyün, … Belediyesine Mahalle olarak bağlandığından ve davacının işgal ettiği taşınmazın belediye garaj amirliğince kullanılacağından bahisle, 10 gün içerisinde boşaltması, aksi taktirde hakkında yasal işlemler yapılarak, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere bilgi verileceğinin belirtildiği, 16.8.2006 tarihinde taşınmaza giden belediye ekiplerince, taşınmazın içindeki araçlar çıkartılarak, boşaltıldıktan sonra kapısının mühürlendiği, bu işlemlerin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, idare mahkemesince, ara kararla, davalı idareden, mühürlemeye dayanak bir işlem tesis edilip edilmediğinin sorulduğu, tesis edimiş ise gönderilmesinin istenildiği, cevapta, mühürleme işlemi tesis edilmediğinin, … Köyü merasının 3. kişilerce işgal edildiğinin belediye ekiplerince tespiti üzerine 15.8.2006 tarih ve … sayılı yazıyla işgalin kaldırılmasının istenildiğinin, Belediye Meclisince , 11.5.2007 tarih ve … nolu kararla, söz konusu mera vasıflı 8000 m² lik 1 ada 855 parsel nolu taşınmazın, eğitim alanı(lise yeri) olarak 1/1000 lik plana işlenmesine karar verildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.
Olayda, 2886 sayılı Yasa uyarınca doğrudan tahliye yetkisi bulunmayan davalı belediyenin mülkiyetinde bulunan, davacının kiracı sıfatıyla kullandığı taşınmazın tahliyesine ilişkin 15.8.2006 tarihli işlem, tek başına, idari yargıda iptal davasına konu olabilecek kesin sonuç doğuran ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde görünmese de; anılan işlem üzerine başka bir işlem tesis edilmeden, belediye ekiplerince söz konusu taşınmazın boşaltılıp, kapısının mühürlenmesi, diğer bir ifadeyle, işlemin uygulanması, işlemin kesin işlem niteliğinde olduğunu göstermektedir.
Bu durumda, 2886 sayılı Yasa uyarınca tahliye yetkisi bulunmayan davalı belediyenin tahliye ve mühürleme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen temyize konu mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesine uygun bulunan davacı temyiz isteminin kabulü ile … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden karar verilmek üzere anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 10.7.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.