Öğrenci Taşıma ihalelerinde idarelerin Yaptığı hatalar

ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri ekinde, ihale konusu dokümanların güzergah mesafelerine, araç ve refakatçi personel sayılarına ve ait maddesine ilişkin eksik bilgilerin olması

istekliler tarafından teklif edilen Fiyatlar, ihale dokümanlarında belirtilen kriterlerine uyup uymadığı değerlendirmesinin yapılması, ihale komisyonunun da Aşırı düşük sorgulama istenilmesinin kamu ihale kanunun 5.maddesi hükümlerinden temel ilkelerin ihlal edildiği gibi yine aynı kanun hükümleri istekli adayların teklif maliyetlerini oluşturmalarına idarenizce sebebiyet verilmesi

İdarenizin Hazırlamış olduğu mevcut ihale dokümanlarında aranılan yeterlik kriterini karşılayan teklif olmadığı gerekçesiyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ile ihale de geçerli teklif olarak sınır değer üzerinde bulunan firmaların geçerli teklif olarak kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılması

Bu itibarla, teknik şartnamenin 6. maddesinde istenilen ”Orta-Ağır Bedensel Engelli Asansörlü-Lifli Donanıma sahip 2 servis aracı”na ait öğrenci sayısı, ilgili okullar ve yol güzergahları (km olarak) belirtilmediği, isteklilere ait tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aranması anlaşılacağı gerektiğinden hareketle, ihale komisyonunca ihalede, sunulan belgeler ve bilgiler üzerinden yapılan değerlendirmeler geçersiz olması sebebi ile ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir

İdarenizce hesaplanan öğrenci sayısına göre üst üste toplanmak suretiyle tespit edilen tek yön güzergah mesafeleri (Km) ve bu mesafelere göre hesaplanan yaklaşık maliyet de yüksek olup kamunun zarara uğratılması söz konusu olduğundan ihalenin iptal edilerek,itiraz gerekçelerimizde belirtilen;

Milli Eğitim Bakanlığına ait eklerde belirttiğimiz bilgiler kapsamında, itiraz gerekçelerimiz esas alınarak yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılı sayıştay Denetim Raporunun Sayıştay Denetimindeki bulgular incelediğinde

BULGU 1

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması projesi kapsamında yapılan hizmet alım ihalelerinde; açık ihale usulü yerine (21/b maddesi uyarınca) pazarlık usulü uygulanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu, diğer ihale usullerinin ise Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde, Kanunda belirtilen özel haller dışında açık ihale usulünün kullanılması gerekmektedir.Denetim kapsamına alınan tüm il/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde gerçekleştirilen denetimlerde; Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmasına ilişkin hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edildiği tespit edilmiştir..

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ertesi Yıla Geçen Yüklenme”başlıklı 27 nci maddesinin (d) bendinde taşıma hizmeti, niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan hizmetler arasında sayılmıştır. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 ncı maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmişti