4735 sayılı Kanununun m.4/f.2 de ile yapılan düzenleme ile bu yasa ile belirlenen durumlar haricinde kamu ihale sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik ve ek bir sözleşmenin düzenlenmesinin mümkün olmayacağı hükme bağlanmıştır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere kamu ihale sözleşmelerinde değişik
Devamı...

Kamu ihale sözleşmeleri 4734 sayılı Kanunda belirtildiği üzere 3 temel konu üzerinde oluşmaktadır. Bunlar; mal alımları, yapım işleri ve hizmet alımlarından meydana gelmektedir. 4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde yapılan tanımlama çerçevesinde mal; İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından satın alınac
Devamı...

Türkiye’de ihale mevzuatına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık süreci içerisinde bulunması ve düzenlemelerini Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirmeye çalışması nedeniyle AB düzenlemelerine benzerlik göstermektedir. Avrupa Birliği’nde ve dünyadaki ba
Devamı...

Devlet, kamu hizmeti kavramının gelişimi ve değişimiyle birlikte kamusal hizmetleri kendisi ifa etmek yerine ehil, vasıflı, nitelikli ve özel kişiler eliyle yapmayı seçmektedir. Bir hizmetin “kamu hizmeti” sayılabilmesi için devlet tarafından yerine getirilmesi gerekliliği artık kalmamıştır. Bir baş
Devamı...

idarenin ihale işinde yükleniciyi uyarmasına rağmen işe başlanılmaması üzerine taahhüt edilen işin süresinde bitirilmesine yönelik bir faaliyeti olmayan ve bu durumu haklı kılacak mazereti bulunmayan davacı şirkete yönelik tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı Dava, davacı şirketin, 4735
Devamı...

İhaleden Yasaklama Kararının Verilme Süresi 4734 sayılı Kanun’un 58. maddesinin 4. fıkrasında, “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde
Devamı...

Anayasa’nın 38. ve Türk Ceza Kanunu’nun yukarıda yer verilen 7. maddesine göre, kural fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan kanunun uygulanmasıdır. Ancak Kanun’un 2. fıkrasında, suçun işlenmesi anında yürürlükte olan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri arasında bir farklılık b
Devamı...

Danıştay 13. Dairesinin 09.03.3021 tarih ve E:2020/3648 sayılı kararı “Kanunilik ilkesi uyarınca idarî yaptırım gerektiren fiillerin çerçevesinin kanunda açıkça tanımlanması, bunun doğal sonucu olarak yaptırım uygulanacak eylemin kanunda belirli olması gerekmektedir. Kanunda suç olarak düzenlenmemiş
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi, 09.10.2015 tarih ve E:2015/1348 K:2015/3373 sayılı kararında; “5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Kanunilik İlkesi” başlıklı 4. maddesinde, hangi fiillerin kabahat oluşturduğu kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi, kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükm
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi’nin 09.05.2013 tarih ve E:2009/1977, K:2013/1307 sayılı kararı, “5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesinde; “Kabahat” deyiminin, Kanun’un karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlamına geldiği belirtilmiş; aynı Kanun’un “Genel Kanun Niteliği” başlık
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi’nin 05.12.2019 tarih ve E.2019/4037, K:2019/4144 sayılı kararında; “İhale işlemlerine ilişkin idarî usulü düzenleyen temel kanunlardaki tanımlamalar ve istikrar kazanan içtihatlar ile ihaleden yasaklamaya yönelik kurallar uyarınca, ihale işlemleri, ihale ilanı ile başlayıp sözle
Devamı...

kamu çalışanları tarafından edinilen iş deneyim belgelerinin anılan kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılabilmesi için; denetim/yönetim faaliyetleri kapsamında edinilen iş deneyim belgelerinin, belge düzenlenen işin ilk sözleşme bedelinin en az
Devamı...

Kamu ihalelerine katılan firmaların belli bir iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. Sahip olunan bu iş demeyimininihale dökümanında belirtilen şartları taşıması gerekir. Bu şartları taşımayan firmaların teklifleri ihale komisyonunca reddedilmesi gerekir. İş deneyimi kanıtlayıcı belgelerden biri
Devamı...

ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri ekinde, ihale konusu dokümanların güzergah mesafelerine, araç ve refakatçi personel sayılarına ve ait maddesine ilişkin eksik bilgilerin olması istekliler tarafından teklif edilen Fiyatlar, ihale dokümanlarında belirtilen kriterlerine uyup uymadığı değerl
Devamı...

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu( TTK) 376. Maddesinde sermayenin kaybı ve borca batık olma durumu aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir: ‘’MADDE 376-(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel ku
Devamı...

İsteklilerin iş ve mesleki tecrübesini ispatlamak amacıyla ihalelere katılımda kullanacakları iş deneyim belgeleri, ihalenin türüne ve gerçekleştirilen işin kamu yada özel sektöre karşı taahhüt edilmiş olmasına göre değişiklik göstermektedir. Özel Sektöre Taahhüt Edilen Yapım İşlerinde Düzenlenecek
Devamı...

4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 46ncı maddesine göre, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve sonuçlandırılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanmak zorundadır. Yine bu madde hükmüne göre, sözleşmeler ihaleyi gerçekleştiren İdarece hazırlanarak, ihale yetkilisi ve yüklenici
Devamı...

H İ Z M E T A L I M L A R I (1); A-TAAHHÜT DOSYASI 1. İhale onay belgesi,(kik.001/H) 1.1. Yaklaşık maliyetin hesaplanma şekline ilişkin hesap cetveli ve dayanağı olan belgeler, 2. ilanın yapıldığına ilişkin tutanak, 3.1.İhale Komisyon kararı (kik 021.0/H) veya piyasa fiyat araştırması tutanağı (Doğr
Devamı...

Hizmet Alımlarında Raporlu İşçi İçin Hakedişten Kesinti Personele dayalı hizmet alımlarında çalıştırılan işçiye karşı işveren sıfatıyla sorumlu olan idare değil yüklenici olduğundan 4857 sayılı Kanunun 58’inci maddesinden doğan yıllık ücretli izin, sağlık izni, süt izni, doğum izni gibi hallerde kul
Devamı...

KURUM ÜNVANI Konu: Kesin Teminatın Yarısının İadesi. ……/……/20…. Taahhüdüm altında yapımı tamamlanan ………………….- TL teklif bedelli ……………………………………………………………. İnşaatı işinin Geçici Kabulü ……/……/20… tarihi itibarıyla yapılmıştır. Söz konusu işe ait idarede bulunan Kesin teminatlarımın yarısının tarafıma ia
Devamı...

İşlem Tanımı Geçici Teminatın İadesi; İhale üzerinde kalmayan ihale dışı bırakılan isteklinin yatırdığı geçici teminatın iade edilmesi. Kesin Teminatın İadesi; İhale konusu malın teslimi, hizmetin ifası, yapım işinin tamamlanması üzerine kesin teminatın iade edilmesi. Kısa Bilgi Merkezi Yönetim Muha
Devamı...

en avantajlı tekli sahibinin belirlenmemiş olmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde karar vererek idarelerin en avantajlı ikinci teklif sahibini belirleme zorunluluğu olmadığına karar vermiştir.İlgili karar yazımız ekinde yer almaktadır. Toplantı No: 2017/061 Günde
Devamı...

ihale komisyonu kararından alıntı Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 69 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-932 Anılan istekli tarafından, malzemeli yemek sunum hesap cetvelinde (Ek-H.4) ekmek girdisinin birim maliyetinin, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile tevsik edildiğin
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinin altıncı fıkrasında “…Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş i
Devamı...

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama” başlıklı 16.5 maddesinde; “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan i
Devamı...

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 12.06.2019 tarihli ve E:2019/678 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu davalı idarece her ne kadar söz konusu iddiaların numune değerlendirmesi esnasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olduğu ve değerlendirme işl
Devamı...

Birinci Daire Esas No : 2009/1123 Karar No : 2009/1440 Özeti : Doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına huku
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60. Maddesinde; İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda
Devamı...

Doğrudan hizmet alım sözleşmesi kapsamında belediyelerce, belediye şirketlerine gördürülecek hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerle sınırlıdır. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiş olup, “per
Devamı...

Belediye tarafından şirkete personel gideri için yapılacak aylık ödemelerin toplamına bir üst sınır getirilmiştir. Buna göre belediye tarafından şirkete personel gideri için yapılacak aylık ödemelerin toplamı, hizmet alımı sözleşmesinde öngörülen işçi ücretleri esas alınarak hesaplanan; Asgari İşçil
Devamı...

Yargıtay 20 ** / **** E. , 20 ** / ****** K. Sayılı kararı ”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinin (d) bendinde bir ihale usulünün planlandığı sırada iken, ..Resmi Gazete’de açtığınız için giden bağlantılar 4964 olmalı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Kamu İha
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60. Maddesinde; İhale yetkilileri ile ihale komisyonlarının başkanları ve üyeleriyle ihale işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ihale kurmakındaki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede kombinasyonu fiil veya davran
Devamı...

Maliye öteden beri kur farklarının KDV’ye tabi olduğu uygulamasını sürdürdü. Konu hep tartışıldı. Ta ki Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararına kadar. Kurul vermiş olduğu 13.12.2017 tarihli bozma kararı ile kur farklarının KDV tabi olmadığına hükmetti. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçteki gi
Devamı...

Toplantı No: 2016/037 Gündem No: 84 Karar Tarihi: 22.06.2016 Karar No: 2016/DK.D-106 Şikayetçi: İhaleyi Yapan Daire: Başvuru Tarih ve Sayısı: Başvuruya Konu İhale: Kısmi teklife açık ihalelerde, kısım itibariyle sözleşme yapmaya yanaşılmaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi. Kurumca Yapı
Devamı...

Kamu ihale kurulu düzenleyici kurul kararı DEVREDİLEN SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNİN İHALELERDE KULLANIMI 2019/DK.D-205: Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı Kamu İhale Kurulunun 5 Eylül 2019 tarihli ve 201
Devamı...

Türkiye binlerce şirket, düzenli ve bilerek taslak ihale sözleşmelerinde yasal risk ikilemiyle karşı karşıyadır. Birçoğunun kendi şirket içi ihale avukatı veya ihale danışmanı yoktur ve genelde ihale sözleşm öncesi veya sonrası karşılaştıkları bir sorunları olmaları nedeni ile ihale avukatına başvur
Devamı...

Şartnamenin taşıması gereken özelliklere değinmeden önce, Kamu İhale Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan, idarelerce, idari ve teknik şartname hazırlanması zorunluluğuna rağmen, şartname hazırlanmadan ihaleye çıkılıp çıkılamayacağına değinilmelidir. Kamu İhale Kurulu, bir kararında idari şartname ve
Devamı...

Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımları ile yapım işleri gibi gider yapıcı iş ve işlemleri ile gelir getirici iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için idareler ile gerçek veya tüzel kişiler arasında kamu/devlet ihale sözleşmeleri imzalanmaktadır. Burada bahsi geçen gerçek veya tüzel kişi y
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2/d maddesinde belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet al
Devamı...

Belediye şirketleri Kamu İhale Kanunu’na tabi olan ancak resmi daire olmayan ve kamu tüzel kişiliği taşımayan özel hukuk tüzel kişisidir. Bu nedenle belediyelerin ihale kararlarında damga vergisi doğarken belediye şirketlerinin ihale kararlarında sözkonusu vergi doğmamaktadır. İhalelerdeki ikinci da
Devamı...

Belediye çalışanlarının, belediye şirketlerinde yönetici olup olamayacağına ilişkin de soru işaretleri ve zaman zaman tartışmalı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 17 Mart 2015 tarihli kararında, … Belediye Başkanlığı …. Müdürlüğü’nde mühendis kadrosunda bulunan çal
Devamı...

A.ş.nin 04.08.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısında anılan şirketin 28.12.2008 tarihinde Bursa İl Özel İdaresi bünyesinde kurulduğu, ortakları arasında Burulaş, Burfaş, Binted ve Btso’nun olduğu, bahsi geçen şirketin 2009 yılında faaliyetlerine başladığı , 31.03.2014 tarihinde il ö
Devamı...

Bilindiği üzere Kamu avukatlığı, yargının kurucu unsurlarından savunma vazifesinin kamu/devlet adına yerine getirilmesi yanında, yürütmenin işlemlerinin hukuka uygun tesis edilmesinde etkin rol oynayan ve yargı içinde yürütmenin temsilciliğini yapan bir kamu görevidir. Kamuda istihdam edilen Kamu Av
Devamı...

KİK Düzenleyici kurul kararı Toplantı No : 2019/18 Gündem No : 7 Karar Tarihi : 04/04/2019 Karar No : 2019/DK.D-71 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9 Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin uygulanması esnasında karşılaşılan ihalelere katılmaktan yasaklama, gecikme cezası gibi h
Devamı...

kik düzenleyici kurul kararı Toplantı No : 2019/21 Gündem No : 1 Karar Tarihi : 22/04/2019 Karar No : 2019/DK.D-79 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9 KİK Gündem Konusu : İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesine dayalı olar
Devamı...

kik düzenleyici kurul kararı Toplantı No : 2019/38 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 08/08/2019 Karar No : 2019/DK.D-171 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8 Gündem Konusu : 4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin uygulanması esnasında karşılaşılan sözleşmenin devri usulü, devirlerin 4735 sayılı Kanu
Devamı...

6102 sayılı yasa hükümlerine göre TTK’nunda ultra vires uygulaması kaldırılmıştır. 1 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan eski TTK hükümlerine göre; anonim ve limited şirketler, anasözleşmelerde sayılan faaliyet konuları dışında, başka işleri de yapamıyorlardı. Örneğin, inşaat işi yapan bir
Devamı...

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerine girmek isteyecek olanlar için uygulanacak mali belgeler ve kıstasları konu etmek istedik. 04.03.2009 Tarihli 27159 Mükerrer Resmi G
Devamı...

Limited şirketlerde ortak ; 1- Şirket sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanılarak genel kurul kararı ile, 2-Ortak hakkında açılacak haklı nedenle çıkarma davası ile ortaklıktan çıkarılabilir. 1- Şirket sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanılarak genel kurul kararı ile çıkarma Şirket kuruluşunda
Devamı...

MUHASEBECİNİN HASTA OLMASI MÜKELLEF İÇİN MÜCBİR SEBEP SAYILABİLİR Mİ? -Muhasebecinin hasta olması halinde mükellef yönünden bu mükellefin kayıtlarını tutan muhasebecinin durumunu mücbir sebep olarak kabul edebilir mi? -Muhasebecinin hastalığı nedeniyle kayıtların zamanında yapılmamış olduğu hallerde
Devamı...

  Anılan maddeye göre sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıta
Devamı...

  Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi teknik iflas durumunu düzenliyor. Buna göre son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 1/2’sinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulunun genel kurulu hemen toplantıya çağıracağı ve bu genel kurula uygun
Devamı...

Bakanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan personelin anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Memurlar Türk Ticaret Kanununa
Devamı...

Yapım işinin kesin kabulü yapıldığı, mal teslim edildiği halde, yüklenicinin istememesi nedeniyle, süreli veya süresiz, eski tarihli teminat mektupları muhafaza edilmektedir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 90, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu madde 13
Devamı...

Son günlerde yaşanan ekonomik gerginlikler ve döviz kurlarındaki sert artışlar dövize dayalı sözleşmelerin yerine getirilmesinde de ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Döviz endeksli sözleşmelerin değişen piyasa ve kur durumlarında aynı şartlarda ayakta kalması oldukça güç hale gelmektedir. Sözleşme huk
Devamı...

İş sözleşmesinin feshinde işçiye kıdem tazminatı hakkı İş sözleşmesinin feshinde 1475 sayılı İş Kanunu 14’üncü maddesinde sayılan sebepler işçiye kıdem tazminatı hakkı verir. İşveren iş sözleşmesini geçerli bir nedenle feshedebileceği gibi haklı bir nedenle de feshedebilir. İşveren iş sözleşmesini,
Devamı...

696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu kurumlarında taşeron firma elemanı olarak çalışan işçilerin kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına belediyelerde ise belediye şirketlerindeki işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmıştır.Taşeron firmada işçi olarak çalışanların kamu kurumlarında işçi
Devamı...

2886 sayılı Kanun’un 53. maddesinin 1. fıkrası, gerek 4734 sayılı Kanun’un 46. maddesi gereğince tüm ihalelerin bir sözleşmeye bağlanması ve ita amirince imzalanması gerektiğini belirtmiş ve ihale kararı ile artık taraflar bakımından sözleşmeyi imzalama zorunluluğunun oluştuğu Ayrıca idarenin kendi
Devamı...

İdare Hukuku bakımından İdarenin sorumluluğu, özel hukuktaki sorumluluk hallerine benzemekte; ancak İdare Hukuku’nun da özellikleri dikkate alınarak içtihatlarla farklı ilkeler geliştirilmiştir. İdarenin kusura dayanan sorumluluğu için “hizmet kusuru” kavramı kullanılmaktadır. Hizmet kusuru kavramın
Devamı...

Borçlar Hukuku’nda hâkim olan prensip irade serbestisi olmakla beraber, bu serbesti akitlerde akit serbestisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Akit serbestisi, kural olarak, kişilerin dilediği kişi ile dilediği şartlarda sözleşme yapmasını ifade etmektedir. İrade serbestisinin bir yansıması olan akit s
Devamı...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (20 kasım 2021) 20 Kasım 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31665 TEBLİĞ Eki için tıklayınız Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:  AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ   GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm huk
Devamı...

Doğrudan temine ihale avukatlık hizmet alımı madde 22.1. Genel olarak 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde; Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarl
Devamı...