4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar”” başlıklı 17. maddesinde sayılmış olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil ve
Devamı...

taşınmazın davacı şirket mülkiyetinde olduğu davalı şirketin kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkının bulunmadığı davalının aynı yerdeki * parsel sayılı taşınmazdaki binada * başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile * parsel sayılı taşınmazda ise *başlangıç tarihli sözleşmeyle kiracı olduğu ecr
Devamı...

Temyiz Eden (Davah): İstanbul Defterdarlığı Karşı Taraf(Davacı) : … Yapı Malzemeleri inşaat Nakliye Otom.San. ve Tic. Ltd. istemin Özeti: İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 16/11/2011 tarih ve E:2010/578, K:2011/1751 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek davalı idare tarafından temyize
Devamı...

Türk Hukuku’nda benimsenen kurala göre, kira sözleşmesinin süresi taraflarca serbestçe belirlenebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca ise, kira sözleşmesinin süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi sadece kiracıya verilmiştir. Esas olarak, belediyeler ile yapılan
Devamı...

belediye başkanının sorumluluğu belediye gelirinin elde edilmesinde ve muhasebeleştirilme sinde görevli birimi ve kamu görevlisini görevlendirme ve yetkilendirme ile sınırlıdır Dolayısıyla belediye başkanının 5393 sayılı Kanundan doğan, belediye gelirini takip ve tahsil görevi, 5018 sayılı Kanun hük
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verilen kiralanan ile ilgili olarak taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmeleri Kanunu’nun *maddesi uyarınca yıldan yıla yenilenerek uzamış ise de Belediye Kanunu yürürlüğe girdiği tarihinden sonra yasa gereği yıldan yıla yenilenmesi olanağı kalma
Devamı...

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2017/3747 2017/4705 27.9.2017 ECRİMİSİL ( İlke Olarak Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde Taşınmazın Davaya Konu İlk Dönemde Mevcut Haliyle Serbest Şartlarda Getirebileceği Kira Parası Emsal Kira Sözleşmeleri İle Karşılaştırılarak Taşınmazın Büyüklüğü Niteliği
Devamı...