Ecrimisil

taşınmazların tamamının * tarihi ile * tarihi arasında toplam * TL haksız işgal tazminatı getirebileceğinin hesaplandığı mahkemece de taleple bağlı kalınarak * TL ecrimisilin davalıdan tahsiline ait karar

taşınmazın davacı şirket mülkiyetinde olduğu davalı şirketin kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkının bulunmadığı davalının aynı yerdeki * parsel sayılı taşınmazdaki binada * başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile * parsel sayılı taşınmazda ise *başlangıç tarihli…

Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE¬-TÜFE oranının değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması

Temyiz Eden (Davah): İstanbul Defterdarlığı Karşı Taraf(Davacı) : … Yapı Malzemeleri inşaat Nakliye Otom.San. ve Tic. Ltd. istemin Özeti: İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 16/11/2011 tarih ve E:2010/578, K:2011/1751 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek davalı idare tarafından…

kiraya verenin belediye olması halinde kira sözleşmesinin süresine ve özellikle fuzuli işgal durumuna düşerek ecrimisil bedeli ödenmemesi

Türk Hukuku’nda benimsenen kurala göre, kira sözleşmesinin süresi taraflarca serbestçe belirlenebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca ise, kira sözleşmesinin süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi sadece kiracıya verilmiştir. Esas olarak, belediyeler ile yapılan…