kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama” başlıklı 16.5 maddesinde;

“16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.”Düzenlemesi yer almaktadır.

Anlan madde gereği Kısmi teklife izin verilen ihalelerde aritmetik hata yapılan kısım varsa, sadece bu kısma ilişkin teklif değerlendirme dışı bırakılacak ancak isteklinin teklif verdiği diğer kısımlar için değerlendirme devam edecektir.

İdarelerce kısmı teklife açık olarak gerçekleştirilen İhalelerde sunulan teklif cetvelinin hiçbir kısmında aritmetik hata, başka bir deyimle çarpma ve toplama hatası bulunmaması zorunludur.

Kısmi Teklifli ihalelerde sehven yapılan hatalar
Ancak genel toplamda sehven toplama hatası yapılan tekliflerde, Bu itibarla emsal kararlarda da görüleceği üzere aritmetik hata bulunmayan kısımlar için teklifler geçerli kabul edilmelidir.

Nitekim 20**/******-**** sayılı kurul kararına konu olayda, teklif cetvelinde toplam tutarın 11.083.271,86 TL olarak yazılmasına karşın, söz konusu toplam tutarın 11.083.271,87 TL olması gerektiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

örnek kararda;

İdari şartnamenin ikinci maddesinde; işin adının “655 Kalem İlaç ve Serum Alımı” olduğu, 20 nci maddesinde;

“Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her bir iş kalemi için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan iş kaleminden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu,

10.02.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, teklif cetvelinde toplam tutarın 11.083.271,86 TL olarak yazılmasına karşın, söz konusu toplam tutarın 11.083.271,87 TL olması gerektiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan maddesinde, kısmi teklife açık ihalelerde, isteklilerin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca standart birim fiyat teklif mektubunda yer alan 7 nolu maddede “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, birim fiyat olarak teklif verdiğimiz her bir mal/iş kalemi/kısımı için birim ve miktarın çarpımı sonucu bulunan ve ek cetvelde belirtilen bedel/bedeller üzerinden tarafımızla ayrı ayrı çerçeve anlaşma imzalanacağını, bu durumda çerçeve anlaşma imzalanan mal/iş kalemi/kısmı için teklif ettiğimiz birim fiyatlarımızın münferit sözleşme aşamasında sunacağımız birim fiyat teklifimizin üst limitini oluşturduğunu kabul ederiz” ifadesi yer almaktadır.

Dolayısı ile kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur