Kesin Teminatın Yarısının İadesi ne ait Dilekçe örneği

KURUM ÜNVANI

Konu: Kesin Teminatın Yarısının İadesi. ……/……/20….

Taahhüdüm altında yapımı tamamlanan ………………….- TL teklif bedelli ……………………………………………………………. İnşaatı işinin Geçici Kabulü ……/……/20… tarihi itibarıyla yapılmıştır.

Söz konusu işe ait idarede bulunan Kesin teminatlarımın yarısının tarafıma iade edilmesini arz ederim.

Adı Soyadı /

Ticaret Unvanı
İmza

Adres:

……………………………………………………………..

………………………………………………………..

Telefon: …………/…………………….

TC Kimlik/ Vergi Kimlik Numarası :…………………………..

Ekler:

1- G.Kabul Tutanağı (….Adet)

2- S.G.K İlişiksiz Bel. (Aslı) (….Adet)

3- Vergi Dai. İlişiksiz Bel. (….Adet)