Kamu İhale Sözleşmelerinin Konusu

Kamu ihale sözleşmeleri 4734 sayılı Kanunda belirtildiği üzere 3 temel konu üzerinde oluşmaktadır. Bunlar; mal alımları, yapım işleri ve hizmet alımlarından meydana gelmektedir.

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde yapılan tanımlama çerçevesinde mal; İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından satın alınacak kamusal ihtiyaç olan tüm madde, eşya, taşınır veya taşınmazlar ile haklardır. Kanundaki tanımlamadan anlaşılacağı gibi mal alımı sözleşmelerinin konusunun herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal olabileceği gibi herhangi bir hakkın alınması olarak karşımıza çıkabilmektedir

Aynı şekilde 4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde yapılan tanımdan yola çıkılarak yapım işi sözleşmelerinin konusu; Bina, haberleşme ve enerji nakil hattı, karayolu, otoyol, demiryolu, metro, rıhtım, havalimanı, viyadük, tersane, alt yapı, liman, tünel, köprü, spor tesisi, boru iletim hattı, dekapaj, enerji santrali, sulama tesisi, rafineri tesisi, baraj,taşkın koruma ve toprak ıslahı gibi tüm inşaat işleri ve bu işlerle bağlı tamamlama,güçlendirme imalat, tesisat, nakliye, büyük onarım, ihzarat,, çevre düzenlemesi, montaj işleri, restorasyon, sondaj, ve yıkma ile benzeri yapım işleri…gibi çeşitli inşaat işlerinin yüklenici tarafından yapılmasından oluşmaktadır.

Hizmet alımı sözleşmelerinin konusu ise yine 4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen hizmet tanımından da anlaşılacağı üzere; Bakım ve onarım, sigorta, taşıma, danışmanlık, tanıtım, haberleşme, film, araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, meslekî eğitim, muhasebe, , koruma ve güvenlik, fikrî fotoğraf, ve güzel sanat, yazılım hizmetlerini, bilgisayar sistemleri için gerekli hizmetler ile, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetlerinin sağlanmasındır.