KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ ve FESHİN SONUÇLARI

4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 46ncı maddesine göre, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve sonuçlandırılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanmak zorundadır. Yine bu madde hükmüne göre, sözleşmeler ihaleyi gerçekleştiren İdarece hazırlanarak, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanmalıdır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
4734 sayılı Kanuna uygun olarak sonuçlandırılmış bir ihale sonrasında, ihale dokümanı doğrultusunda akdedilecek bir sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması ve de fesih halleri ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki 4735 sayılı Kanun’un 4ncü maddesinde de belirtildiği üzere, bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği gibi Kanunun yorum ve uygulamasında da bu prensip göz önünde bulundurulur.
Ancak yeri gelmişken ifade etmek istediğimiz bir husus vardır. 4735 sayılı Kanunun 4ncğ maddesinde, açıkça “kamu sözleşmesi” tabirini kullanmakta olup bu ifadenin “sözleşmenin taraflarından en az birisinin kamu İdaresi olduğu iki taraflı sözleşmeleri” mi ? yoksa “sözleşme hükümlerinde boşluk bulunması halinde özel hukuk hükümlerinin uygulanamayacağı bu suretle yorumunda kamu yararı ve kamu hizmeti kavramlarının esas alınacağı sözleşmeler” mi ? olduğu hususu, Kanun metninden açıkça anlaşılmamakla birlikte; yine Kanunda, Kanunun yorum ve uygulamasında tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip oldukları genel prensibinden hareketle ortaya çıkması muhtemel yorum farklarının aşılacağı aşikârdır.
Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshi, 4735 sayılı Kanunun “Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi” başlıklı “Üçüncü Bölümü”nde 17, 18, 19, 20, 21,