İhale formlarında Gözden kaçan hususlar

kamu çalışanları tarafından edinilen iş deneyim belgelerinin anılan kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılabilmesi için; denetim/yönetim faaliyetleri kapsamında edinilen iş deneyim belgelerinin, belge düzenlenen işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenmesi/yönetilmesi, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulünün yapılmış olması, bu kişilerin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, ihale tarihinde kamu ile görev ilişiğinin bulunmamış olması, ayrıca ilgili kanunlarda düzenlenen yasaklamalar kapsamında bulunmaması şartlarını sağlaması durumunda, söz konusu iş denetleme belgesinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükmü değerlendirildiğinde, devlet memurlarının ticari bir faaliyette bulunmasının, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almasının, ticari mümessil, ticari vekil veya ticaret şirketlerinden kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmalarının yasaklandığı, ancak Yönetim Kurulu’nda yer almadıkları sürece devlet memurlarının sermaye şirketlerine ortak olmalarını kısıtlayan hukuki bir engelin bulunmadığı, bu bağlamda ortağa ait iş deneyim belgesinin kullanılması için ortağın ortaklık süresi içinde şirketin idare ve temsilinde görev almasını zorunlu tutan bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

… tarafından iş denetleme belgesinin ekinde sunulan ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinin .2017 olduğu ve … ortaklık durum belgesinin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca ….nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda aktarılan maddesi irdelendiğinde devlet memurlarının anonim şirketlerde ortak olmalarını engelleyen bir yasak bulunmadığı,

bunun yanında 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da, şirket tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, son bir yıldır şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı adına düzenlenmiş belge olabileceğinin kabul edildiği dikkate alındığında, ….2016 (dahil) tarihinden önce söz konusu şirketin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, … memuriyetten ayrıldığı tarih 06.01.2017 (çekilme-istifa) ve bahse konu ihale tarihi.2017 olup söz konusu kişinin ihale tarihi itibariyle memuriyet görevinde olmadığı, ihale tarihi olan…2017 tarihinden önceki bir yıl içerisinde şirketin idare ve temsili dışında memuriyet görevinde bulunmasının iş deneyim belgesinin kullanılmasına engel teşkil etmediği anlaşılmaktadır.

Bu sebeple, anılan ihalede … A.Ş. tarafından … ait iş denetleme belgesinin kullanılmasında mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

NOT: SİTEMİZDE MEVCUT OLAN KARARLARDAN ÖZET OLARAK ALINMIŞTIR