Izgara Görünüm
Mahkemece, davacı vekiline adi ortaklığa kayyım atanması için dava açılması hususunda yetki ve mehil verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Esas No:2015/10177 Karar No:2016/2187 K. Tarihi:11.2.2016 MAHKEMESİ : TARİHİ : 14/04/2015 NUMARASI : 2014/248-2015/266 Taraflar…

Yapım ihalesinde Makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen…

İhalenin iptali edilmesi durumunda ihale kararı için ödenen damga vergisi iadesi

İhalenin iptali edilmesi durumunda ihale kararı için ödenen damga vergisi iadesi 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli…

İş Kanunu’na göre, iş akdinin feshi için geçerli sebep oluşturmayan hususlar

- Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, - İş yeri…

taşınmazların tamamının * tarihi ile * tarihi arasında toplam * TL haksız işgal tazminatı getirebileceğinin hesaplandığı mahkemece de taleple bağlı kalınarak * TL ecrimisilin davalıdan tahsiline ait karar

taşınmazın davacı şirket mülkiyetinde olduğu davalı şirketin kayıttan ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakkının bulunmadığı davalının aynı yerdeki * parsel sayılı…

Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE¬-TÜFE oranının değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması

Temyiz Eden (Davah): İstanbul Defterdarlığı Karşı Taraf(Davacı) : … Yapı Malzemeleri inşaat Nakliye Otom.San. ve Tic. Ltd. istemin Özeti: İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin…

kiraya verenin belediye olması halinde kira sözleşmesinin süresine ve özellikle fuzuli işgal durumuna düşerek ecrimisil bedeli ödenmemesi

Türk Hukuku’nda benimsenen kurala göre, kira sözleşmesinin süresi taraflarca serbestçe belirlenebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca ise, kira sözleşmesinin…

Belediyelerde ecrimisil alınmaması sonucu kamu zararına neden olunmasında mali sorumluluk

belediye başkanının sorumluluğu belediye gelirinin elde edilmesinde ve muhasebeleştirilme sinde görevli birimi ve kamu görevlisini görevlendirme ve yetkilendirme ile sınırlıdır…

Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verilen kiralanan ile ilgili olarak taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmeleri

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verilen kiralanan ile ilgili olarak taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmeleri Kanunu’nun *maddesi uyarınca…

Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesi

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2017/3747 2017/4705 27.9.2017 ECRİMİSİL ( İlke Olarak Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde Taşınmazın Davaya Konu İlk Dönemde…