isteklinin ihalede teklif ettiği kitlere ilişkin saklama koşullarının , idarece kamu hizmetinin sürdürülmesi sırasında ihtiyaca göre hazırlanması gereken teknik şartnamede saklama koşulları olarak 4-30 C° aralığı olarak belirlenen özellikleri taşımadığı açık olduğundan davacının yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar

Toplantı No : 2022/035
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 07.07.2022
Karar No : 2022/MK-224
BAŞVURU SAHİBİ:
ANKA DİAGNOSTİC LABORATUVAR HİZMETLERİ VE ECZA DEPOSU TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Rize İl Sağlık Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/518931 İhale Kayıt Numaralı “PUANA DAYALI SONUÇ KARŞILIĞI İL GENELİ LABARATUVAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/518931 ihale kayıt numaralı “Puana Dayalı Sonuç Karşılığı İl Geneli Labaratuvar Hizmeti Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Anka Diagnostic Lab. Hizm. ve Ecza Dep. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-343 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Anka Diagnostic Lab. Hizm. ve Ecza Dep. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13’üncü İdare Mahkemesinin 17.06.2022 tarihli E:2022/860, K: 2022/1410 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nce 11/10/2021 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Puana Dayalı Sonuç Karşılığı İl Geneli Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi’nin 11. kısmına iki isteklinin teklif sunduğu, davacının teklif ettiği ürüne ilişkin yapılan demonstrasyon incelemesi sonucunda teklifinin uygun görülmediği, diğer istekli Deniz Grup Med. ve Sağ. Hiz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise geçerli kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi üzerine davacının “Taraflarının teklif ettiği cihaz ve ürünlerin şartnameye uygun olduğu, ayrıca Deniz Grup Medikal ve Sağlık Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihaz ve ürünlerin ise şartnameye uygun olmadığı” yönünde itirazen şikâyet başvurusunda bulunması üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 22.12.2021 tarihli ve 2021/UH.I-2340 sayılı kararı ile “İhalenin 11’inci kısmında; başvuru sahibi Anka Diagnostic Lab. Hiz. ve Ecz. Dep. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde görüldüğü, ayrıca Deniz Grup Med. ve Sağ. Hiz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihaz ve ürünlerle ilgili olarak da demonstrasyon işleminin yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi” yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu karar üzerine ihaleyi yapan idarece anılan Kurul kararında belirtilen hususları yerine getirmek üzere Deniz Grup Med. ve Sağ. Hiz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihaz ve ürünlere ilişkin olarak 11.01.2022 tarihinde yapılan demonstrasyon işleminin yapıldığı ve 2 uzman hekim ve 2 teknisyenden oluşturulan inceleme kurulunca düzenlenen demonstrasyon tutanağında Deniz Grup Med. ve Sağ. Hiz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu cihaz ve ürünlerle ilgili olarak teknik şartnamede istenilen kriterlerin sağlandığının tespit edilerek ihalenin söz konusu istekli üzerine bırakılması üzerine davacı tarafından “Deniz Grup Med. ve Sağ. Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği kartların saklanma koşullarının 2-25 C° aralığında olduğu ve Teknik Şartname’nin B.14’üncü maddesinde istenilen 4-30 C° aralık şartını sağlamadığı” iddiasıyla yapılan itirazen şikayet başvurusunun idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon uygulaması, numune değerlendirmesi, katalog incelemesi veya teknik şartnameye uygunluk beyanı yolu ile yapılabileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu ve 11.01.2022 tarihinde yapılan demonstrasyon değerlendirmesinde alımı yapılacak cihazın istenen teknik kriterleri sağlayıp sağladığının tespit edildiği bu tespite ilişkin yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca isteklilerce teklif edilen malzemelerin Teknik Şartname’de yer alan teknik yeterlilik kriterlerine uygun olup olmadığı hususunda ihaleyi gerçekleştiren idarelerce döküman istenebileceği gibi bizzat ürünlerin demonstrasyon yoluyla değerlendirilebileceği, bu kapsamda Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nce Deniz Grup Med. ve Sağ. Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği kitlerin teknik şartnameye uygunluğuna yönelik 11.01.2022 tarihinde yapılan demonstrasyon değerlendirmesine ait tutanakta Teknik Şartnamenin B.14’üncü maddesinde istenilen kitlerin 4-30 C° sıcaklık aralığında saklanabilmesine ilişkin şarta yönelik “gerekli şartları sağladığı” değerlendirmesi yapılmış ise de söz konusu kitlere ait Kullanma Kılavuzunda “Saklama Koşulları” başlığı altında kitlerin “kartları dik bir şekilde 2-25 C° ‘de muhafaza ediniz” talimatına yer verildiği halde 11.01.2022 tarihinde yapılan demonstrasyon değerlendirmesine ait tutanakta kullanım kılavuzu ile çelişkili olacak şekilde yapılan değerlendirmeye yönelik bir gerekçe yer almadığı da anlaşıldığından idari şartname tarafından teknik şartnameye yapılan atıf ile yeterlilik kriteri değerlendirmesinde kullanılacağı açık olan Deniz Grup Med. ve Sağ. Hizm. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği kitlere ilişkin saklama koşullarının , idarece kamu hizmetinin sürdürülmesi sırasında ihtiyaca göre hazırlanması gereken teknik şartnamede saklama koşulları olarak 4-30 C° aralığı olarak belirlenen özellikleri taşımadığı açık olduğundan davacının yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 09.03.2022 tarihli ve 2022/UH.I-343 sayılı kararının, fazla ödenen başvuru bedelinin iadesine ilişkin kısım hariç olmak üzere iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.