Geçici ve Daimi İşçiler İhale ve Muayene Komisyonlarında Görev Alması

696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu kurumlarında taşeron firma elemanı olarak çalışan işçilerin kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına belediyelerde ise belediye şirketlerindeki işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmıştır.Taşeron firmada işçi olarak çalışanların kamu kurumlarında işçi ve geçici işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapıldıktan sonra bazı idarelerce bu işçilerin ihale işlemlerinde komisyonlarda ve ihale sonrası muayene kabul komisyonlarında görev alıp alamayacağı hususlarında tereddütler yaşanmıştır.Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından yayımlanan Toplantı No : 2018/041 Gündem No : 7 Karar Tarihi : 18.07.2018 Karar No : 2018/DK.D-187 kararda işçilerin ihale ve muayene kabul işlemlerinde görev alıp alamayacakları hususuna açıklık getirilmiştir.İlgili kararda yer alan hususlar doğrultusunda işçilerin ihale komisyon üyeliği ile muayene kabul komisyonu üyeliği görevini yürütüp yürütemeyeceği hususunu açıklamaya çalışalım.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Komisyonu başlıklı 6. maddesinde ihale komisyonunun ” İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşacağı hükmüne yer verilmiştir.

4735 sayılı kanunun “Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu”nu düzenleyen ilgili maddesinde ise; muayene ve kabul komisyonları ile geçici ve kesin kabul komisyonlarının oluşturulmasına ve üyelerin niteliklerine, muayene ve kabul komisyonu ile geçici veya kesin kabul komisyonunun ilgili idarenin personelinden oluşturulmasının esas olduğuna, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceğine ve bunların sorumluluklarına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bunlara ilişkin çıkarılan ikincil mevzuatta, ihale süreci ile sözleşme sürecinde kurulacak komisyon ve teşkilatlarda yer alacak kişilere yönelik olarak istihdam türü esasında bir ayrım yapılmamakta olup bunun yerine daha geniş bir kapsama sahip olan “idare personeli” kavramı kullanılmaktadır.

İdare personelinin tanımlanması “idare personeli, araya üçüncü bir kişi arayabilir ve idare ile doğrudan merkezde bulunan personel tanımlanabilir. Bu seçeneği bağlıkisinin, doğrudan kanunla ya da idari işlemle veya bir sözleşmeye göre olarak kurulabilmesi mümkündür. Aynı zamanda idare ile personel arasındaki ilişkide aranıyor, aynı zamanda aranıyor. ”Şeklinde yapılmadı.Kamu İhale Kurulu kararında yer alan idare personeli tanımlanırsa çalışan kadrolarında çalışanların ihale ve yönetim kurulu üyelerimizde yer alan çıkıyor çıkıyor.