iş deneyimine ilişkin sözleşmede, sözleşme ekinde yer alan teknik dokümanda ve düzenlenen faturada kesilen hayvanların sayısına, küçükbaş, büyükbaş gibi tür ayrımı bilgisine yer verilmediği ve bu hususlara ilişkin bilgilerin de tevsik edilmediği görülmüştür. Açıklanan nedenlerle söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyimine konu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı

Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-767

BAŞVURU SAHİBİ:

Meztaş Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/313352 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Kurban Bayramı Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Satınalma Dairesi tarafından 10.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Kurban Bayramı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Meztaş Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin 25.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.06.2022 tarih ve 26195 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/571 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen İnovasyon Teknoloji Asansör Yürüyen Merdiven İnşaat Elektrik Elektronik Atık Yönetimi Turizm Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin İdari Şartnamesi’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş; Kurban kesim hizmeti kabul edilecektir.” şeklinde yer alan düzenlemeye ilişkin benzer iş olarak sunduğu belgenin kurban kesim hizmeti olmadığı, sunulan belgenin personel çalıştırmasına dayalı bir iş olarak geçtiği ve ilgili belgenin ihaleye uygun olmadığının düşünüldüğü, isteklinin iş bitirme belgesinde işe başlama tarihinin 01.03.2022, iş bitirme tarihinin 15.03.2022 olduğu, Diyanet’in “Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.” açıklaması dikkate alındığında o tarihler arasında Kurban Bayramı olmadığının açık olduğu, bu durumda sunulan iş bitirme belgesi yerine fatura sunulmasının evrakta sahtecilik niteliğinde olduğunun düşünüldüğü, dolaylı olarak kamu kurumunu yanıltmanın söz konusu olduğu ve kendileri açısından maddi kayıp olacağının anlaşıldığı, sunulan iş bitirme belgesinin incelenerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin taraflarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (a) bendinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

ç) (Mülga: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.)

d) (Mülga: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.)

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş; Kurban kesim hizmeti kabul edilecektir.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Teknik Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hizmetlerin yapılması ve yine şartnamenin ilgili maddelerinde diğer hizmetlerin verilmesi amacıyla nakliye, bakım, montaj ve kurban kesimi yaptırılması işidir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Yapılacak Hizmetler ve Yerler” başlıklı 2’nci maddesinde “1.1.Taşıma Hizmeti: (9 adet kurban kesim konteyneri)

a)Belediyemize ait Seyrek Depolama alanında bulunan 8 adet büyükbaş ve 1 adet küçükbaş kesim konteynerlerinin 11 Metropol İlçede bulunan kurban satış ve kesim alanlarından Mezbaha Şube Müdürlüğümüzce belirlenecek olan en az 4 (dört) alana en geç 07.07.2022 tarihine kadar taşınacaktır.

b)Arife günü, bayramın 1. ve 2. günü kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasından sonra Mezbaha Şube Müdürlüğünün onayı ile 10.07.2022 tarihinde 8 adet Büyükbaş ve 1 adet Küçükbaş kesim konteynerlerinin kurban satış ve kesim alanlarından alınacak ve Belediyemiz Seyrek Depolama alanına taşınacaktır.

c)Kurban Kesim Konteynerlerinin Seyrek depolama alanından alınması, kurban satış ve kesim alanlarına taşınması, montaj ve demontaj yapılması ve ayrıca tekrar kurban kesim alanlarından alınarak Seyrek depolama alanına taşınması sırasında gerekli olan Vinç ve Tırlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

1.2.Kurulum ve Kesime Hazır Hale Getirilmesi Hizmeti:

a)Kurban satış ve kesim alanlarında konteynerlerin kurulacağı alanların zeminin düzeltilmesi gerektiği hallerde zeminin düzeltilmesi ve ayrıca atık ve temiz su bağlantıları ile elektrik bağlantıları için gerekli olan malzemeler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

b)9 adet Kurban Kesim Konteyneri, Belediyemiz tarafından belirlenen kesim yerlerine en geç 07.07.2022 tarihinde kurulmuş ve kesime hazır hale getirilmiş olacaktır.

c)Kurulumu tamamlanan kurban kesim konteynerlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ve ayrıca gerekli bakım ve onaranları Yüklenici tarafından yapılacak, Kurban Kesimi süresince her türlü oluşabilecek teknik arızaya karşı teknik personel bulundurarak kesimin aksaması engellenecektir.

d)Kurban kesim konteynerlerinin nakliye sırasında ve işin yürütülmesi sırasında oluşabilecek her türlü hasar yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

e)Kesim konteynerlerinin su bağlantısı (temini) Belediyemizce sağlanacak olup, elektrik bağlantısı veya jeneratör temini yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.3.Kesim Hizmeti:

a)Yüklenici, 08.07.2022 Arife günü adaklık kesimi ve 09.07.2022 – 10.07.2022 tarihine denk gelen Kurban Bayramının ilk iki günü büyükbaş ve küçükbaş kurban kesiminin yapılmasını ve karkasın Belediyemizce verilecek olan gıdaya uygun poşetler ile hemşerilerimize teslim edilmesi hizmetini sağlayacaktır.

b)Kurban kesim konteynerlerinde günlük büyükbaş kurban 100 adet, küçükbaş kurban 300 adet kesilebilecek şekilde her bir konteynerde 15 adet personel çalıştırılacaktır.

c)Her bir Büyükbaş konteyner için (8 adet konteyner) gerekli olan Gövde ayırma testeresi veya mukabili olarak kullanılabilecek kılçık testere Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

d)Personellerin giyeceği iş kıyafetleri Yüklenici tarafından sağlanacak ve Personelin her gün temiz iş kıyafeti ile işbaşı yapması sağlanacaktır. İş kıyafetlerinin renkleri Mezbaha Şube Müdürlüğünce belirlenecek ve kıyafetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosu ve yazısı bulunacaktır.

e)Personelin her türlü donanımı (bıçak, çelik eldiven, çizme, kasap önlüğü, masat, bone, non steril eldiven ve maske) Yüklenici tarafından tedarik edilecektir.

f)Kesim sırası; Belediyemiz personeli tarafından makbuz karşılığı yapılacak olan tahsilâtın sırasına göre olacak ve tahsil edilen ücret Belediyemize ait olacaktır. Makbuzu kesilmeyen hayvanların kesimi yapılmayacaktır.

g)Kurban kesimi bittikten sonra her gün için temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

1.4.Temizlik, Bakım ve Onarım Hizmeti:

a)Kurban kesim konteynerlerinin kurulumun yapılması sonrası, arife günü ile bayramın 1. ve 2. günü kesim sonrası ve demontaj öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

b)Temizlik ve dezenfeksiyon için gerekli olan tüm malzemeler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

c)Kurban kesim konteynerlerinin kesim öncesi bakımı, var ise arıza tamiri Yüklenici tarafından yapılacak ve kurban kesimi süresince her türlü teknik arızaya karşı Yüklenici tarafından teknik personel bulundurulacak olup, kesimin aksaması engellenecektir.

d)Kurban kesim konteynerlerinin montajı ve demontajı teknik personel tarafından yapılacak olup, tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin idareye ait 9 adet kurban kesim konteynerlerinin taşıma hizmeti, kurulumu ve kesime hazır hale getirilmesi hizmeti, kesim hizmeti, temizlik, bakım ve onarım hizmeti olduğu, kurban kesim konteynerlerinde günlük 100 adet büyükbaş kurban, 300 adet küçükbaş kurban kesileceği ve kesim işleminin her bir konteynerde 15 adet personel ile gerçekleştirileceği, ihalenin 10.05.2022 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle birim fiyat üzerinden yapıldığı, işin süresinin 07.07.2022 – 10.07.2022 tarihleri arasında olduğu, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Yılmaz Ekinci’nin yeterlik bilgileri tablosundaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde en düşük teklifi sunan İnovasyon Teknoloji Asansör Yürüyen Merdiven İnşaat Elektrik Elektronik Atık Yönetimi Turizm Oto Kiralama Anonim Şirketi’nden 11.05.2022 tarih ve 759459 sayılı yazı ile internet üzerinden teyidi yapılamayan iş deneyimine ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği, anılan isteklinin süresi içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri sunduğu, sunulan belgelerin uygun bulunarak 17.05.2022 tarihli kesinleşen ihale kararı ile İnovasyon Teknoloji Asansör Yürüyen Merdiven İnşaat Elektrik Elektronik Atık Yönetimi Turizm Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İnovasyon Teknoloji Asansör Yürüyen Merdiven İnşaat Elektrik Elektronik Atık Yönetimi Turizm Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin 12.05.2022 tarihli yazı ekinde iş deneyimi olarak özel sektöre taahhüt edilen işlerle ilgili 28.02.2022 tarihli 600.000,00 TL bedelli sözleşmenin sunulduğu, sözleşmenin ekinde kurban kesim hizmetine ilişkin teknik dokümanın bulunduğu, adı geçen iş için düzenlenen 18.03.2022 tarihli 600.000,00 TL tutarındaki kurban kesim hizmetiyle ilgili faturanın, 15.03.2022 tarihinde (07.04.2022 tarihli ihale ilanından önce) sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğini gösteren belgenin (600.000,00 TL x Binde 9,48 = 5.688,00 TL) ve söz konusu işte 10 adet personel çalıştırıldığını gösteren 25.04.2022 tarihli SGK prim ödeme belgelerinin sunulduğu belirlenmiştir.

Söz konusu isteklinin iş deneyimi olarak sunduğu hizmet alımına ait Sözleşme’nin “İş Tanımı” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. Sözleşme konusu Kurban Kesim Hizmeti işinin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve hizmetin dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesi,

Aynı Sözleşme’nin “Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, her türlü sigorta, nakliye ve hizmet dokümanında belirtilen ve işin yürütülmesi ile ilgili tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp işveren tarafından yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi,

Aynı Sözleşme’nin “Diğer hususlar” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1.a-Hizmet Dokümanında İstenen makine, teçhizat ve diğer ekipman; sözleşmenin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından hazır bulundurulacaktır.

b-Yüklenici firma kesim hizmeti ve gıda konularında halen yürürlükte bulunan veya işin ifa süresince çıkarılacak kanun, yönetmelik, tüzük vb. mevzuatına uygun tedbirleri almak zorundadır.

c-Yüklenici koruyucu önlemleri almak ve uygulamak zorundadır. Sözleşme süresi içerisinde iş kazası raporu alan kişilerin tedavi giderleri ile iş gücü kaybı ve gerçekleşebilecek malullük ve ölüm hallerinde bağlı olarak doğacak masraf ve tazminatlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Sözleşme’nin Teknik Şartnamesi’nin ekinde yer alan dokümanın “İşin Konusu” başlığı altında “İşletmemize ait Narlıdere/ İzmir adresinde bulunan kesimhanede kurban kesiminin yapılması, kesimhanenin modern koşullarda işletilmesi hizmetidir.” düzenlemesi,

Aynı Sözleşme’nin “Garanti” başlığı altında “İşi üstlenecek yüklenicinin kesimhane için almış olduğu makine, ekipman ve tüm malzemeler işletmeye bırakılacak olup, işin bitim tarihinde kesimhane çalışır vaziyette teslim edilecektir. Çalışmayan veya zarar görmüş bütün makine ekipman yüklenici tarafından tamir edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Bu hususta oluşacak hiçbir ekstra ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi,

“Personel Sayısı” başlığı altında “İş bu hizmet üstlenicisinin asgari 10 Kasap personel İle yürütülmesi öngörülmektedir, işi alacak yüklenicinin her çalışma günü için 10 kişinin altına, düşmemek şartı ile istediği miktarda personel çalıştırabilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru dilekçesinde iş deneyimine konu işin Diyanet’in açıklamasına göre Kurban Bayramı tarihlerine denk gelmediği iddia edilmiştir. İnovasyon Teknoloji Asansör Yürüyen Merdiven İnşaat Elektrik Elektronik Atık Yönetimi Turizm Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin sunduğu iş deneyimine ilişkin sözleşmede, sözleşme ekinde yer alan teknik dokümanda ve düzenlenen faturada kesilen hayvanların sayısına, küçükbaş, büyükbaş gibi tür ayrımı bilgisine yer verilmediği ve bu hususlara ilişkin bilgilerin de tevsik edilmediği görülmüştür. Açıklanan nedenlerle söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyimine konu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, İnovasyon Teknoloji Asansör Yürüyen Merdiven İnşaat Elektrik Elektronik Atık Yönetimi Turizm Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.