İhaleye katılım gösteren istekliler ile isteklilerin yarısından fazla şirket hissesine sahip kişiler ile temsile yetkili kişilere ilişkin olarak yasaklılık teyidinin bütün isteklileri kapsayacak şekilde yapılması gerekirken söz konusu kişilere ilişkin herhangi bir yasaklılık teyidinin yapılmadığı

Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UH.II-646

BAŞVURU SAHİBİ:

Gümüş Yemek Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/82168 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak Gümüş Yemek Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 25.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2022 tarih ve 21552 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/460 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerine bırakılan isteklinin,

1) Şirketi temsile yetkili olan kişiler ile ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgileri EKAP sistemine kayıt ettirmediği,

2) Teklif mektubunun şirketi temsile yetkili kişi tarafından e-imza ile imzalanmadığı,

3) Geçici teminat mektubunun ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun olmadığı, anılan formda verilen bilgiler ile sunulan geçici teminat mektubunda yer alan bilgilerin birbirleriyle örtüşmediği, geçici teminat mektubunun süresinin istenilen süreyi kapsamadığı ve belge tutarının teklifin %3’ünü karşılamadığı,

4) Beyan ettiği yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgelerin, toplam ciroyu gösteren gelir tablolarının İdari Şartname’de belirtilen oranları karşılamadığı, 2020 yılına ait bilanço bilgileri veya 2020 yılı ile birlikte 2019 yılına ait bilanço bilgilerini beyan etmesi gerekirken, sadece 2019 yılına ait bilanço bilgilerini beyan ettiği, yeterlik bilgileri tablosunda bilanço bilgilerinin yer aldığı kısımda bilanço yılının boş bırakıldığı, toplam cironun hangi yıla ait olduğunun anlaşılamadığı, kısa vadeli borçlarının bilanço bilgileri tablosunda hatalı gösterildiği ve sadece kendi beyanının ihaleye katılımda esas tutulduğu, anılan bilanço oranlarının ve bahsedilen hususların doğruluğunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan teyit edilebileceği, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 5 Kasım 2020 tarihli 10196’ncı sayısında sermaye artırımı yapıldığının, artırılan sermaye miktarının ise ödenmemiş olduğunun görüldüğü, İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi uyarınca yeterlik kriterleri olarak belirlenen bilanço oranlarının ödenmiş sermaye tutarı üzerinden hesaplanmasının esas olduğu göz önüne alındığında, beyan ettiği bilanço bilgilerinde ödenmiş ve ödenmemiş sermaye bilgilerini yanıltıcı olarak beyan ettiği dolayısıyla yeterlik kriterlerini karşılamadığı ve yanıltıcı belge sunduğu,

5) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesine göre düzenlenen iş deneyim belgesinin ihalede aranan kriterini sağlayamadığı, iş deneyimlerini tevsik etmek üzere beyan edilen belgelerin, anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı, belge tutarlarının yanlış hesaplandığı, idarece KDV hariç faturaların toplam tutarının yazılması gerekirken farklı bir tutarın yazıldığı, karşılanması gereken parasal limitleri karşılamadığı, iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt ettirmediği, 23.11.2018 tarih ve 9709 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği üzere unvan değişikliği yapıldığı, isteklinin 2014 yılında her ikisi de yemek hizmeti alanında faaliyetine devam eden iki farklı tüzel kişi şirketi oluşturacak şekilde bölünmeye gittiği, bölünen şirkete ait iş deneyim/iş bitirme belgelerinin her iki şirketçe de kullanıldığı, bu bilginin ihale komisyonundan ve sektörden gizlendiği, işbu ihale kapsamında bölünen şirkete ait anılan belgenin ibraz edilmesi ve kendi tüzel kişiliğine ait olmaması sebebiyle söz konusu belgelerin geçersiz ve yok hükmünde değerlendirilmesi gerektiği, belgeleri başvuruya konu ihalede kullanan Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’nin yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen istekli hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen yaptırımların uygulanması gerektiği,

6) İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi ı) bendi gereğince beyan ettiği İşletme Kayıt Belgesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet sayfası üzerinden belge numarası ile sorgulandığı zaman anılan belgenin pasif durumda olduğu, sistemde kayıtlı olmadığı ve geçerliliğini kaybetmiş olduğunun görülebileceği, diğer taraftan İşletme Kayıt Belgesi içeriğinden beklentinin salt hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi olmadığı, sayılanların üretimi yanı sıra İdari Şartname’de de belirtildiği üzere taşınmasına da yönelik olduğu, bu noktadan hareketle sadece gıda üretimine mahsus faaliyet konulu İşletme Kayıt Belgesi’nin yeterlik kriterlerini sağlamayacağı, toplu tüketim işletmeleri alanında İşletme Kayıt Belgesi’nin idarenin gıda maddelerinin ham madde aşamasından başlamak üzere, depo edilmesi, tasnifi ve işlenmesi safhalarını kapsaması beklentisini karşılamadığı,

7) İdari Şartname’nin belgelerin sunuluş şekline yönelik düzenlemelerine uygun şekilde belge ve bilgileri beyan etmediği, yeterlik kriteri olarak belirlenen belgeleri fotokopi olarak idareye ibraz ettiği,

8) İhaleye iştirak eden bütün isteklilerle birlikte, teklif mektuplarını imzalayan, vekalet veren veya şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip şirket ortağı kişiler ile temsile yetkili kişilerin ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idarece sorgulanmadığı ihale uhdesinde bırakılan firma ve ihaleye iştirak eden diğer firmaların ihaleye katılamayacaklar olanlar arasında bulunmalarına rağmen ihaleye iştirak ettikleri gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde (1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekir…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 24 AYLIK 3.717.400 Öğün Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Banaz Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi, Karahallı Hacı Rafet Zora Devlet Hastanesi, Ulubey Devlet Hastanesi ile bu hastanelerin bağlı birimleri” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için idarece belirlenen yeterlik kriterleri ve talep edilen belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu kapsamda tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idare tarafından EKAP’tan alınacağı anlaşılmaktadır.

İdarece ihale üzerinde bırakılan Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’ne yönelik olarak 18.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden ticaret sicil bilgileri sorgulamasının gerçekleştirildiği ve ihale işlem dosyası kapsamında istekliye ait “Ticaret Sicil Bilgileri Sorgulama Sonucu” başlıklı belgelerin Kuruma gönderildiği tespit edilmiştir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin şirketi temsile yetkili olan kişiler ile ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgileri EKAP sistemine kayıt ettirdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde

“…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır.

(2) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre elektronik ihalelerde, isteklilerin e-tekliflerini EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanmak suretiyle e-imza ile imzalayarak ihale tarih ve saatine kadar göndereceği, ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu olduğu, tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idare tarafından EKAP’tan alınacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunun Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler kısmının “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünün “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” satırında “Suat Korkmaz, 419********, 25000000,00/25000000,00”, “Yöneticilere Ait Bilgiler” satırında “Suat Korkmaz, 419********, Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı)” ve “Hasan Toral, 477********, Müdür” beyanına yer verildiği görülmüştür.

İdarece ihale üzerinde bırakılan Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’ne yönelik olarak 18.04.2022 tarihinde EKAP üzerinden ticaret sicil bilgileri sorgulamasının gerçekleştirildiği, yapılan sorgulama sonucunda Suat Korkmaz’ın şirketin tek ortağı olduğu, söz konusu kişinin unvanının müdürler kurulu başkanı, Hasan Toral’ın unvanının ise müdür olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından e-teklif kapsamında hazırlanan teklif mektubunun, şirketin müdürler kurulu başkanı Suat Korkmaz tarafından e-imza ile imzalandığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik İhale” başlıklı 59/A maddesinde “(6) Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10.10.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun teminata ilişkin bilgiler bölümünün “Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası / Takasbank Referans Numarası” kısmında “G0111-00066-00018502” beyanına yer verdiği görülmüştür.

EKAP üzerinde yapılan sorgulama sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen geçici teminat mektubunun QNB Finansbank A.Ş. tarafından düzenlendiği, teminat tutarının 1.800.000,00 TL ve geçerlilik tarihinin 10.10.2022 olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından ihalede teklif edilen tutarın 49.769.368,00 TL olduğu, teklif edilen bu tutara göre ihalede sunulması gereken asgari geçici teminat tutarının 1.493.081,04 TL olduğu ve geçerlilik tarihinin 10.10.2022 olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubunun tutarının ihalede aranan asgari geçici teminat mektubu tutarını sağladığı, söz konusu geçici teminat mektubunun geçerlik tarihinin 10.10.2022 tarihinden önce olmadığı ve söz konusu geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması nedeniyle standart forma uygun olarak düzenlendiğinin kabul edilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerine göre isteklilerin ekonomik ve mali kapasitelerini göstermek üzere ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri sunması gerektiği, sunulan belgelerde cari oranın en az 0,75, öz kaynak oranının en az 0,15, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerektiği, söz konusu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son iki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların, iki ile üç yıl önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri,

Bu kapsamda ayrıca ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgelerin de sunulması gerektiği, toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son iki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanların, iki önceki yılın gelir tablosunu, bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilecekleri, bu durumda da, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “Bilanço bilgileri” kısmında “Cari Oran – 1,5169923283153”, “Öz Kaynak Oranı – 0,377610351164423”, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı – 0,003188415514324”, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar – 2020” bilgilerine yer verildiği,

İş Hacmi Bilgileri kısmında ise “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı – 2020 – 17********* TRY Toplam ciro tutarıdır” bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Anılan istekli Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından teklif edilen tutarın 49.769.368,00 TL olduğu, teklif edilen bu tutara göre ihalede sunulması gereken toplam ciro tutarının 9.953.873,60 TL (49.769.368,00×0,20) olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak 2020 yılına ait bilgilerin beyan edildiği, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgeleri sunmayanların, iki önceki yılın belgelerini sunabilecekleri, beyan edilen bilanço oranlarının ve iş hacmi tutarlarının EKAP’ta yer alan verilerle uyumlu olduğu ve ihalede aranan şartları sağladığı, bilanço oranları hesabının ödenmiş sermaye tutarı üzerinden yapıldığı,

Öte yandan bilanço rasyolarının gerçek ve güncel tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tutulduğu, ilgili verilerin Merkez Bankası verilerinden alınması gerektiği iddiasına ilişkin olarak ise; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmaların finansal tablo verilerinin temin edildiği ve firma finansal tablolarının tutulduğu, söz konusu verilere ilişkin birincil kaynak kurumun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) olduğu,

Kaldı ki, ihaleye katılan isteklilerin ekonomik ve mali kriterleri sağlayıp sağlamadıklarına yönelik incelemenin, istekliler tarafından sunulan belgelerdeki bilgiler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ile Kamu İhale Kurumu bünyesinde kurulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) arasındaki entegrasyon çerçevesinde temin edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, diğer bir ifadeyle EKAP’taki bilgiler üzerinden teyidi şeklinde gerçekleştirildiği, dolayısıyla bu verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan veriler olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde yapılmış Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalede iş deneyimini tevsik etmek üzere teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının talep edildiğinin, benzer iş olarak kamu veya özel sektörde yapılmış malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin İdari Şartname’de düzenlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2016/183496-1621715-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği, söz konusu belgede idare adının “Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü”, işin adının “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı, 2016/183496”, işin tanımının “36 aylık malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı Normal Yemek: 5.078.019 öğün, Diyet Yemek: 1.366.932 öğün, Normal Kahvaltı:1.427.034 öğün, Diyet Kahvaltı: 867.045 öğün”, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanının “Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi”, işin kabul tarihinin “30.09.2019” ve belge tutarının “31.951.679,52 TRY” olduğu tespit edilmiştir.

Anılan istekli Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından ihalede teklif edilen tutarın 49.769.368,00 TL olduğu, teklif edilen bu tutara göre ihalede sunulması gereken iş deneyim tutarının 9.953.873,60 TL (49.769.368,00×0,20) olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’nin www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda 23.11.2018 tarihli ve 9709 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilere göre “Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi” olan ticari unvanını “Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi” olarak değiştirdiği görülmüştür.

Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin ihale tarihinin 12.07.2016 olduğu, sözleşme tarihinde söz konusu firmanın ticari unvanının “Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi” olduğu tespit edilmiştir.

www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda 12.11.2014 tarihli ve 8692 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde “Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi”nin bölünmeye gittiği ve “Fesleğen Kurumsal Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” unvanlı bir tüzel kişiliğin kurulduğu tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu, sunulan belgeye konu işin İdari Şartname’de yer verilen benzer işe uygun olduğu, belge tutarının güncellenmemiş tutarının da ihalede aranan şartı sağladığı, belgenin Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi adına düzenlendiği, belgeye konu işin sözleşmesinin Fesleğen Temizlik Bilgisayar Yemek Gıda Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile imzalandığı, söz konusu yüklenicinin ticari unvanının daha sonra Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştiği, 2014 tarihinde söz konusu tüzel kişiliğin bölünmesi sonucu kurulan Fesleğen Kurumsal Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iş deneyim belgesine konu işle herhangi bir alakasının olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı) İstekliler, ilgili mevzuatı gereği alınan ve ihale tarihinde geçerli olan Gıda Üretim İzni Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesini gösterir bilgileri yeterlilik kriterleri tablosunda beyan edecekler ve bu belgeyi Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması tablosuna girilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’de yer alan düzenlemeye göre isteklilerin mevzuatı gereği alınan ve ihale tarihinde geçerli olan Gıda Üretim İzni Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesini gösterir bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” kısmında “İşletme Kayıt Belgesi, T.C. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 10.09.2012, TR-06-K-004310” beyanına yer verildiği görülmüştür.

Beyan edilen İşletme Kayıt Belgesi’ne ilişkin olarak http://ggbs.tarim.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulamada TR-06-K-004310 kayıt numaralı belgenin aktif, işletmenin ticaret unvanının “Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi”, işletmenin faaliyet konusunun “Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” ve belgenin ilk veriliş tarihinin 10.09.2012 olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen İşletme Kayıt Belgesinin ihale tarihi ile aktif olduğu, idare tarafından İşletme Kayıt Belgesi’nin işletmenin faaliyet konusuna ilişkin olarak herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, faaliyet konuları fark etmeksizin İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulmasının yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabileceği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı anlaşılmıştır.

İdare tarafından Fesleğen Toplu Yemek Hizmetleri Limited Şirketi’ne gönderilen 07.04.2022 tarihli yazı teklif kapsamında beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgi ve belgelerin talep edildiği, söz konusu istekli tarafından imza sirküleri, İşletme Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazeteleri, geçici teminat mektubu bilgilerini içeren belge, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubu, iş bitirme belgesinin idareye sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, idare tarafından talep edilen ve istekli tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, söz konusu bilgi ve belgelerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin veya teyit edilebilen belgeler olduğu, dolayısıyla EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

Anılan Kanun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teyit işlemleri” başlıklı 30.5’inci maddesinde “30.5.1 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.

30.5.2 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:

I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;

a) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise 28.1.8.2 maddesi gereğince işlemde bulunulacaktır.

b) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline, anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal edilmesine de karar verilecektir.

c) Aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda olduğu, Kanun’un 42’nci maddesinde de sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesinin zorunlu olduğu, Tebliğ’de yer alan açıklamalar çerçevesinde Kanun’un 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İdare tarafından ihaleye katılan tüm isteklilerin, teklif mektuplarını imzalayan, vekalet veren, şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip şirket ortağı kişiler ile bahse konu ihaleye iştirak eden temsile yetkili kişilerin ihaleye katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin olarak 15.03.2022 tarihinde sorgulamanın yapıldığı görülmüştür.

Favori Kurumsal Yemek Üretim Hizmetleri Pazarlama Gıda Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ilişkin yapılan yasaklılık sorgulamasının şirketin ortaklarına yönelik olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.

İhaleye katılım gösteren istekliler ile isteklilerin yarısından fazla şirket hissesine sahip kişiler ile temsile yetkili kişilere ilişkin olarak yasaklılık teyidinin bütün isteklileri kapsayacak şekilde yapılması gerekirken söz konusu kişilere ilişkin herhangi bir yasaklılık teyidinin yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale tarihi itibarıyla yasaklılık sorgulamasının mevzuatta belirtildiği haliyle isteklilerin bütün ortaklarını içerecek şekilde yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.