İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ KARARA MUTTALİ OLUNDUĞU TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR!

İhalelere katılmaktan yasaklama kararları, kişilerin ve firmaların çalışma hürriyetini ihlal eder nitelikteki kararlardır. Bu nedenle 2577 sayılı Yasa gereği, anılan işlemlere karşı genel dava açma süresi olan 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilecektir.
4734 sayılı Yasanın 58. maddesinde, “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” Denilmektedir.

Anılan yasaklama kararlarının Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte dava açma süresi başlar mı?

Danıştay 13. Dairesinin E.2008⁄14146, K.2009⁄8646, T. 25.09.2009 sayılı kararında, “Resmi Gazete’de ilan suretiyle tebliğin gerçekleşeceği” kabul edilmiştir.

Buna karşılık 2015 yılında Danıştay tarafından daha sonra içtihat değişikliğine gidilmiş olup, subjektif işlemlere karşı açılacak idarî davalarda, dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için idarî işlemin ilgilisine yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verilmiştir.

İhalelere katılmaktan yasaklama kararlarının subjektif işlemlerden olduğu noktasında kuşku yoktur. Danıştay’ın bu yaklaşımı hak arama hürriyetinin sınırlarını genişlettiği için olumlu buluyoruz.