ihalelere ilişkin tebligatın özel kanunla düzenlendiği bu konuda tamamlayıcı hukuk kuralı niteliğindeki Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı açıktır Bu itibarla davanın süre aşımı

İhale dava konusu Kurul kararının davacılardan oluşan iş ortaklığına EKAP üzerinden bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekirken dava açma süresinin son günü geçtikten sonra açılan bu davada süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır Öte yandan her ne kadar davacılar tarafından dava konusu işlemin tebliğinde Tebligat Kanunu’nun elektronik tebligata ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği ileri sürülmüş ise de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna ilişkin ikincil düzenlemelerde itirazen şikâyet sonucunda verilen kararların başvuru sahiplerine bildirilmesi hususu açıkça düzenlenmiş olduğundan ve aynı Kanun maddesi uyarınca yalnızca bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Tebligat Kanununun kuralları uygulanabileceğinden ihalelere ilişkin tebligatın özel kanunla düzenlendiği bu konuda tamamlayıcı hukuk kuralı niteliğindeki Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı açıktır Bu itibarla davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davanın esası incelenerek verilen temyize konu İdare Mahkemesi kararında usul kurallarına uygunluk bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu mahkeme kararının bozulmasına ait DANIŞTAY kararı