ihalede yüklenilen işin yerine getirmekle sorumlu olan yüklenicinin, bu sorumluluğu gereğince işin başlayacağı tarihte (06 Mayıs 2022) gerekli olan tüm personel ve materyalin eksiksiz olarak bulundurulması gerektiği dikkate alınarak yüklenicinin anılan sorumluluğunu hatırlatır nitelikte olduğu, bu sayede söz konusu düzenlemenin işin başlanacağı gün ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacını taşıdığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin genel sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.” hükmü,

Anılan Genel Şartname’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır. …” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Ladik Gençlik Kampı Organizasyonu

b) Türü: Hizmet alımı

e) Miktarı: 6 dönem ilkbahar, 15 dönem yaz, 10 dönem sonbahar olmak üzere toplamda 31 dönem gençlik kampı Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

…” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 06.05.2022; işi bitirme tarihi 28.11.2022

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İşin Adı” başlıklı 1’inci maddesinde “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2022 yılı Gençlik Kampları Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde 19 Mayıs Gençlik Kampı tesisinde gerçekleştirilecek olan gençlik kamplarının yemek, sportif etkinlik, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, çevre gezileri, tesisin sosyal kullanım alanları ve çevre düzenlenmesi ile gerekli bakım ve onarmaları, temizlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin dönemler halinde temini işidir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde “Tanımlar: Bu şartnamede geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü

İdare: Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Katılımcı: Gençlik kampında bulunan kampçıları

Personel: Kamplarda görevlendirilen liderler ve diğer personelleri

Yüklenici: Gençlik kamplarının yemek, sportif etkinlik, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, çevre gezileri, alan düzenlemesi, temizlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerini alan firmayı ifade eder.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kamp Tarihleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “2022 Ulusal dönem gençlik kampları ilkbahar dönemi: 6 Mayıs – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında, yaz dönemi: 18 Haziran – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında sonbahar dönemi: 7 Ekim – 28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yüklenici tarafından 1. Kamp döneminin başlamasından 1 gün önce 5 Mayıs 2022 tarihinde hizmet için gerekli tüm personel ve materyalin hazır bulundurulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin aktarılan hükümlerinden Yüklenicinin, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlaması gerektiği, yüklenici, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin etmesi gerektiği, sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

İşe ait Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname ve iddiaya ilişkin idarece verilen cevap incelendiğinde, işin başlayacağı (ilk kamp dönemi başlangıcı) ilk günün 06 Mayıs 2022 olduğu, Teknik Şartname’de yer alan “Yüklenici tarafından 1. Kamp döneminin başlamasından 1 gün önce 5 Mayıs 2022 tarihinde hizmet için gerekli tüm personel ve materyalin hazır bulundurulması gerekmektedir.” ibaresinden, idarece işin başlayacağı 06 Mayıs 2022 tarihinden bir önceki günde iş için gerekli olan personel ve materyalin hazır olmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenlemenin, gerekli özen ve ihtimamı göstererek yüklenilen işin yerine getirmekle sorumlu olan yüklenicinin, bu sorumluluğu gereğince işin başlayacağı tarihte (06 Mayıs 2022) gerekli olan tüm personel ve materyalin eksiksiz olarak bulundurulması gerektiği dikkate alınarak yüklenicinin anılan sorumluluğunu hatırlatır nitelikte olduğu, bu sayede söz konusu düzenlemenin işin başlanacağı gün ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacını taşıdığı, 05 Mayıs 2022 tarihi için yükleniciden herhangi bir hizmet talep edilmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu işin başlangıç günü hususunda iddia edildiği üzere bir belirsizlik bulunmadığı ve ilgili doküman düzenlemelerinin sağlıklı teklif verilmesini engeller nitelikte olmadığı anlaşıldığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 47
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-707