İhalede teklif edilen ürünlere ilişkin teknik görüş alınmasının mümkün olmadığı haller

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 12.06.2019 tarihli ve E:2019/678 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu davalı idarece her ne kadar söz konusu iddiaların numune değerlendirmesi esnasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olduğu ve değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek bu aşamada denetimin mümkün olmadığından bahisle reddedilmiş ise de; davacı şirket tarafından sunulan ürünlere ilişkin incelemenin özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu görülmekte olup, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun gereği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…” ifadeleri yer almaktadır.

Anılan Mahkeme kararının icabını yerine getirmek üzere ihalenin 1-2-3-4-5 sıra numaralı kısımlarında yer alan ürünün uygunluğu hakkında ihtisas sahibi kişilerden teknik görüş almak amacıyla, anılan kısımlara ilişkin idareden numunelerin gönderilmesi 31.07.2019 tarihli ve 14220 sayılı Kurum yazısı ile istenilmiştir.

İdarenin başvuru sahibi istekli tarafından sunulan numuneler hakkında 02.08.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazısında “…2018/604715 ikn li … ihale ile ilgili numuneler uzman üyelerce hasta üzerinde kullanıldığından dolayı, tarafımızda numune bulunmamaktadır…”ifadelerine yer verilerek, teklif değerlendirmesine esas numunelerin bulunmadığı bildirilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin ilgili kısımlarına teklif kapsamında sunulan numunelerin teknik görüşe gönderilmesi gerekmekle birlikte, idarenin cevap yazısında açıkça numunelerin bulunmadığının belirtildiği, numunelerin uygunluğunu teminen ilgili ihtisas sahibi kişilerden görüş alınmasına olanak sağlayacak numunenin tedarik edilemediği, bu çerçevede anılan Mahkeme kararında belirtildiği üzere teknik görüş alınmasının fiilen mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Netice itibariyle, Ankara 5. İdare Mahkemesinin anılan kararı gereği, ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci kısımlarına teklif edilen ürünlere ilişkin teknik görüş alınmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, gelinen aşamada ihalenin söz konusu kısımlarının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci kısımlarının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci kısımlarının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.